Christelijke Basisschool Koning Willem-Alexander

Oude Tilsterweg 2 9981 JT Uithuizen

  • In de ateliers leren we veel
-samenwerken
-een opdracht die mij uitdaagt
-ik voel me gezien
  • De basis om goed te kunnen leren is dat het fijn is in de groep.
De sfeer in de groep, de routines leren. Focus op leren ontstaat.
  • We nemen de leerlingen mee in onze schoolontwikkeling. Wat het team leert of uitzet, weten de kinderen ook.
  • Leerzone bij de leerkracht (de groep)
Leerzone grote ruimte bij de groep (met glazen schuifdeur) en het  leerplein centraal.
  • De school werkt gericht aan 3 waarden.
Respect, veiligheid en zelfstandigheid.
Kinderen leren 6 gedragsverwachtingen. Helder en concreet.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de beide getoonde schooljaren scoorden alle kinderen conform onze verwachtingen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de resultaten van hun schoolloopbaan in de afgelopen jaren. En natuurlijk ook op basis van de ervaringen die de leerkrachten opdoen door met de kinderen te werken.

U vindt in het schooljaarverslag de analyse van de IEP eindtoets april 2023.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen van de leerkracht worden bevestigd door de resultaten van de eindcito en de resultaten in het leerlingen volgsysteem.

Van het voortgezet onderwijs krijgt de school feedback dat onze adviezen het beeld en het niveau van de kinderen bevestigt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school werkt volgens het 4 D model.
Sociale opbrengsten zijn de basis voor de school.

Zie hiervoor de uitgebreide informatie op onze website.

Onze kernwaarden zijn:   

Veiligheid
Wij zijn veilig voor jou en jij bent veilig voor de groep.

Respect
Jij bent jij en ik ben ik. Wij mogen en kunnen van elkaar verschillen. Met elkaar horen we bij "het team" van cbs Koning Willem-Alexander en stimuleren we elkaar met opstekers!

Zelfstandigheid
Stapje voor stapje zal je in zelfstandigheid groeien. Je zult hier groeien in eigenaarschap. Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet en maakt zelf keuzes. Op deze school geven we geen straf. We geven consequenties. We zijn helder in wat we verwachten. Maak je een andere keus dan kies je zelf voor een consequentie. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Hier richten we ons op en dan gaan kinderen met plezier naar school.  

Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2021), maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten).
Het meest trots zijn we op onze parels:
-Leerlingen voelen zich gezien en gewaardeerd, dat gevoel geven we als team met elkaar!
-Ze geven de school een 8,6 en de leerkracht een 9,5.
-De school scoort boven het landelijk gemiddelde met 1S/2F.
-De school wil leerling optimale ontwikkelkansen bieden.
-Ouders die altijd bereid zijn om mee te helpen of mee te gaan met excursies/activiteiten. De school is een familieschool.
-PBS staat!
-Toekomst gericht durven en willen werken!
-ICT middelen en randvoorwaarden goed georganiseerd binnen de school
-Onderwijsconcept dat steeds meer vorm krijgt en in ontwikkeling is!
-Vanuit data werken en daar met elkaar ontwikkeling op formuleren!
-Coöperatief leren binnen de school en de effecten die dit heeft op leerlingen en team!
-Dit schoolteam geeft to the point les en heeft de instructietijd (tempo) en afstemming (niveaus van leerlingen) goed in beeld en dit zorgt voor effectieve lessen en goede resultaten. De school heeft het pedagogisch en didactisch handelen op orde.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veilgheid
  • Zelfstandigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het gaat hier om een oud rapport.

De school heeft aan thema onderzoeken mee gedaan:

-Sterke rekenaars
-Afstandsonderwijs tijdens de pandemie (een inspecteur keek digitaal op afstand een aantal dagen mee)
De school behoorde tot "good practice"
De school scoort hoog op 2F/1S. Dit betekent dat de eindscore op orde. De school levert jaarlijks alle verplichte documenten aan en legt verantwoording af. De school heeft het vertrouwen van de onderwijsinspectie en zit in het Basisarrangement.

Terug naar boven