Openbare Basisschool Toermalijn

Randhoornweg 35 1422 WX Uithoorn

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken op Toermalijn met een toetskalender. Twee maal per jaar worden de methode-onafhankelijke toetsen van het IEP afgenomen. Aan de hand van de resultaten op deze toetsen hebben alle leerkrachten een groepsbespreking met de intern begeleider, waarin de ontwikkeling van de leerlingen wordt besproken. Aan de hand van deze bespreking wordt een plan opgesteld voor de komende periode. Tijdens de volgende groepsbespreking worden de uitgevoerde plannen geëvalueerd en wordt gekeken of alle resultaten voldoen aan de verwachtingen die wij hebben van onze leerlingen. Deze OHGW-cyclus vormt de basis van onze manier van het bieden van passend onderwijs aan al onze leerlingen. 

Hiernaast maken wij gebruik van methode-gebonden toetsen, passend bij de methodes die wij hanteren. Deze toetsen geven de leerkrachten zicht op de ontwikkeling van de kinderen, wat zij al kunnen en op welk gebied zij extra uitdaging of juist ondersteuning nodig hebben. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een opbrengstverplichting ten aanzien van taal en rekenen. De ambitie van stichting AURO is dat 100% van alle leerlingen op het gebied van taal, rekenen en taalverzorging 1F-niveau behalen. Voor het 2F/1S niveau wordt op schoolniveau bepaald welke ambitie passend is bij de leerlingpopulatie. 

Op school werken we volgens het protocol PO-VO van samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. Het schooladvies is onder andere gebaseerd op observaties en de leerlingresultaten in groep 6, 7 en 8. De eindtoets levert aanvullende informatie op. In groep 7 geven we een verwacht advies. Alle scholen maken de doorstroomtoets.

We evalueren jaarlijks de behaalde referentieniveaus op schoolniveau in vergelijking met scholen met een vergelijkbare schoolweging en onze eigen gestelde ambitie

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Naar onze mening kunnen kinderen zich pas echt ontwikkelen, als zij goed in hun vel zitten. Sommige kinderen hebben meer hulp nodig op cognitief gebied, anderen meer op sociaal-emotioneel of persoonlijk gebied. Aan al deze hulpvragen proberen wij te voldoen door oog te hebben voor ieder kind en een persoonlijke benadering te bieden. Wij zien dat kinderen groeien wanneer wij ze het vertrouwen geven dat zij dat kunnen. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Respect
  • Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven