Basisschool Binnenmeer

Langebuurt 31 1911 AS Uitgeest

  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer
  • Schoolfoto van Basisschool Binnenmeer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Goede resultaten

De Cito-eindtoets werkt met standaardscores: een kind kan een score halen tussen 500 en 550. Onze score was 537,2 in schooljaar 2018-2019. In verband net COVID9 is de eindtoets 2019-2020 in heel Nederland niet afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden gemeten met CITO-toetsen en opgenomen in het Early Warning Systeem. Hierin staan analyses, interventies en evaluaties m.b.t. Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Rekenen en Wiskunde en Spelling (incl. spelling - WW). Een samenvatting hiervan is het Kwaliteitsprofiel.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school


Schoolkeuze is maatwerk

De leerkracht van groep 8 geeft in maart een definitief advies over het meest geschikte type voortgezet onderwijs voor uw kind. Dit advies wordt ondersteund door uitslagen van de Cito-toets en weegt zwaar voor het voortgezet onderwijs. In de loop der jaren is gebleken dat dit advies een hoge voorspellende waarde heeft. De meeste kinderen worden na de brugklas dan ook geplaatst in het type onderwijs dat de Binnenmeer heeft geadviseerd. Ongeveer 45% van onze leerlingen kreeg afgelopen jaren een HAVO schooladvies of hoger. Nadat de leerlingen onze school hebben verlaten is er regelmatig overleg met het voortgezet onderwijs over de voortgang en resultaten van onze oud-leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van onze school
De Binnenmeer heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en valt daarmee onder het basistoezicht. Het laatste inspectiebezoek vond plaats in 2012. Om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren maken wij gebruik van een systeem van kwaliteitszorg dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt. Onze manier van werken is er steeds op gericht aan te sluiten bij de capaciteiten van ieder kind. Dat betekent dat wij aandacht hebben voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en voor kinderen die beter presteren.

Terug naar boven