Basisschool Don Sarto

Oude Hilvarenbeekseweg 15 5022 EM Tilburg

 • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
 • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
 • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
 • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
 • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als team werken wij hard aan het behalen van een passende eindtoets voor iedere leerling. Wij zijn dan ook erg trots als onze kinderen presteren zoals wij verwachten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basisschool Don Sarto hebben we in de groepen 3 tot en met 8 twee keer per jaar toetsweken. In deze weken doen wij Cito toetsen. Vanuit deze resultaten wordt de voortgang van de leerlingen bekeken. 

We hebben ook methodegebonden toetsen. Deze toetsen volgen na een thema, blok of periode. 

Op basis van toetsgegevens worden doelen en interventies bepaald. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Don Sarto kijken we naar het gehele kind voordat wij een advies geven. We kijken naar schoolse prestaties, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en op basis daarvan maken we een afweging welke schoolkeuze het beste past bij het kind op dat moment. Wij gebruiken hierbij de volgende harde data:

 • Toetsgegevens Cito
 • Methodegebonden toetsen
 • NIO (IQ onderzoek)

Om de kinderen en de ouders al een idee te geven over de richting waar het schooladvies zich naar toe beweegt, geeft de leerkracht van groep 7 een ‘voorlopig advies’. Dit 'advies' heeft geen officiële status. Het is meer een indicatie. In groep 8 komt het schooladvies tot stand. De leerkracht van groep 7 en 8, de IB en de directie zijn bij dit advies betrokken. In een persoonlijk adviesgesprek wordt in aanwezigheid van ouders/verzorgers en het kind het schooladvies besproken. Hieronder leest u meer over de te volgen procedure die door de overheid is vastgesteld.

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets.
Vanaf schooljaar 2023-2024: één aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8. Er komt één week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

1. De leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
2. De leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. 
Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
3. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
4. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geven we als school een hoger definitief schooladvies.

Alleen als het in het belang van de leerling is, kunnen wij besluiten het advies niet te verhogen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Basisschool Don Sarto heeft het Vignet Gezonde School 'Welbevinden' 

Op basisschool Don Sarto geloven wij dat een leerling pas optimaal tot leren komt als hij zich prettig voelt. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Met plezier naar school komen hangt samen met een aantal factoren o.a. relatie, autonomie en competentie. Wij vinden een goede relatie met leerlingen en ouders erg belangrijk. We besteden dan ook veel aandacht aan samenspel, omgangsnormen en respectvol taalgebruik. Autonomie is de mogelijkheid om zelf te ontdekken wie je bent en waar je voor staat. Wij begeleiden leerlingen in het vormen van een eigen mening over diverse onderwerpen. Ons streven is dat ook ieder kind het gevoel van competentie heeft zowel op de diverse vakgebieden als in de sociale omgang. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Plezier
 • Zelfvertrouwen
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven