Basisschool Don Sarto

Oude Hilvarenbeekseweg 15 5022 EM Tilburg

 • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
 • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
 • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
 • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto
 • Schoolfoto van Basisschool Don Sarto

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school hanteert het volgende vervangingsbeleid:

Het vervangingsprotocol :

 1. Bij een ziektevervanging schat de directie in eerste instantie in hoe lang de vervanging noodzakelijk is.
 2. Er wordt gekeken of er ambulant personeel is die eventueel ingezet kan worden.
 3. De aanvraag voor vervanging wordt gedaan bij Flexpect.
 4. Indien geen vervanging beschikbaar uit de vervangerspool wordt er gekeken naar andere opties zoals inzet van creatieve docenten.

Indien stap 1 t/m 4 geen oplossing heeft geboden, wordt getracht een passende oplossing te creëren. Te denken valt aan:

 • verschuiving: Interne wisseling van personeel
 • verdelen: De groep verdelen over andere groepen voor maximaal één dag.

Deze variant is een echte noodoplossing en wordt alleen maar uitgevoerd om te voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd.

We zullen ouders zoveel mogelijk via de app op de hoogte te houden van het opsplitsen van groepen. Groepen worden ook pas vanaf halverwege groep 3 opgedeeld. Bij wijze van hoge uitzondering kunnen we er voor kiezen om vierjarigen thuis laten. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan blijft de betreffende groep thuis, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:

 • In principe niet op de eerste dag.
 • Alleen in het uiterste geval daartoe over gaan.
 • Mocht er ’s middags voor half twee nog geen vervanging gevonden zijn, dan krijgen de ouders van de leerlingen van de betreffende groep middels een bericht via de schoolapp dat zij de volgende dag geen school hebben. Zodoende worden de ouders altijd schriftelijk op de hoogte gesteld en is er een mogelijkheid om de kinderen elders onder te brengen.
 • Bij opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis sturen, ter spreiding van ‘gemiste lesdagen’.

De intern begeleider en de directeur + ondersteuning zijn in principe niet beschikbaar voor vervanging in hun ambulante tijd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Don Sarto is een combinatiefunctionaris Leesbevordering en een combinatiefunctionaris Bewegingsonderwijs aanwezig. 

 1. De combinatiefunctionaris Leesbevordering verzorgt leesactiviteiten in alle groepen.
 2. De combinatiefunctionaris Bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 en de naschoolse sportactiviteiten voor alle groepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Don Sarto besteden we veel aandacht aan de hoofdvakken Taal en Rekenen. De tijd die aan de diverse vakken is gekoppeld is een indicatie. Er wordt op verschillende manieren aandacht aan de vakken besteed door middel van coöperatieve werkvormen, zelfstandige verwerking, maar ook middels klassikale lessen. In schooljaar 2021-2022 hebben we met het hele team scholing gevolgd op het vakgebied Rekenen en zijn wij gestart met een nieuwe lesmethode Wereld in Getallen 5. In schooljaar 2022-2023 lag de focus van onze teamscholing op het vakgebied lezen en zijn we gestart met onze nieuwe leesmethode: "Atlantis". In het schooljaar 2023-2024 richten we ons op de basisvaardigheden lezen, taal en spelling. We starten dan met de nieuwe taalmethode "Taaljacht". De teamnascholing zal dat jaar ook op deze basisvaardigheden liggen. Voor sociaal-emotioneel leren gebruiken we vanaf schooljaar 2023-2024 de methode Kwink. Dat geldt ook voor het 'vak' burgerschap. Naast verschillende andere activiteiten zorgt deze methode ervoor dat wij als school aan de wettelijke verplichtingen op dit vlak voldoen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisschool Don Sarto biedt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Wij zijn een reguliere basisschool en hebben onze focus voornamelijk op rekenen, taal-lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast hebben wij een breed aanbod culturele vorming. 

Wij bieden naast regulier onderwijs ook onderwijs aan nieuwkomers en asielzoekers middels de Taalschool. De Taalschool is een voorziening van T-Primair. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om goed in de ondersteuningsbehoeften van kinderen en ouders te kunnen voorzien willen wij een laagdrempelig en benaderbaar netwerk aan specialisten bouwen in de school. We hebben intern een logopedist en een behandelgroep voor expliciete sociaal-emotionele vraagstukken te huizen in de school. Op deze manier wordt de school een vindplek voor optimale cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle extra ondersteuning gaat altijd in overleg met ouders. De ondersteuning die wij als school kunnen bieden staat omschreven in ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Taalontwikkeling staat bij ons voorop. In de kleuterklas besteden we vooral spelenderwijs aandacht aan het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden. Wij werken in de kleuterklassen met de methode Schatkist 3. Met Schatkist gaan kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen begrijpen door onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten en tips voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. Uiteraard besteden we ook in de groepen 1/2 tijd aan sociaal-emotioneel leren en burgerschap, dit doen wij middels de methode Kwink. Sinds schooljaar 2021-2022 hebben wij voor Rekenen in groep 1 t/m 3 SemSom. Naast de reguliere lestijd bieden wij ook extra hulp aan leerlingen op de cruciale leerdoelen. Kinderen die extra hulp nodig hebben of extra uitdaging krijgen aandacht in kleine groepjes.

Terug naar boven