Jan Ligthartschool Driecant

Dalemdreef 25 5035 LZ Tilburg

  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit ongeveer vijfentwintig bevlogen leerkrachten!

Onze leerkrachten doen ertoe: we werken in leerteams om ons onderwijs iedere dag een klein beetje te verbeteren, we zijn kritisch op ons handelen en werken met bewezen onderzochte principes (evidence informed), we hebben hoge verwachtingen van onszelf en onze leerlingen. Hierdoor zorgen we ervoor dat leerlingen zich bij ons optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief gebied, sociaal emotioneel en de persoonsvorming.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In onze kwaliteitskaart Vervangingsprotocol-ziekte-afwezigheid hebben we het volgende beschreven:

Bij afwezigheid van leerkrachten komt er een vervangende leerkracht uit het Regionaal Transfer Centrum (RTC). Indien er geen vervanging beschikbaar is, worden leerkrachten gevraagd om extra te werken. Als dat niet lukt, gaan we kijken of we het intern kunnen oplossen m.b.v. een onderwijsassistent en ambulant personeel. Als we geen goede oplossing kunnen vinden, kunnen kinderen over de andere klassen verdeeld worden. Mocht men dat niet verantwoord vinden, zouden wij bij hoge uitzondering kunnen besluiten de kinderen niet naar school te laten komen. Kinderen hebben altijd de mogelijkheid naar school te komen, de school zorgt dan voor opvang.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Samenstelling groepen     

Onze school past de samenstelling van de groepen aan op basis van de leerlingenaantallen en de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Op onze school hebben we de afspraak dat leerlingen, als ze kleuterverlenging krijgen (langer dan 2 jaar in groep 1/2 zitten), waar mogelijk naar een andere groep 1/2 gaan. De leerling krijgt hiermee een nieuwe start, een nieuwe juf of meneer, tegelijk met al zijn leeftijdsgenootjes die naar groep 3 zijn gegaan.

Na groep 1/2 herverdelen we de groepen wanneer daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld omdat het leerlingaantal of zorg onevenredig verdeeld is. 

Onze school heeft schooljaar 2024-2025 11 groepen, waaronder 2 talentklassen.

Het onderwijs van Driecant is gericht op het werken met homogene groepen. Een combinatiegroep past niet binnen de visie van onze school en heeft dan ook niet onze voorkeur. We sluiten uiteraard niet uit dat we in de toekomst hiertoe bij wijze van uitzondering genoodzaakt zullen zijn.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)


Alle scholen zijn verplicht een SOP op te stellen. Aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen van ons samenwerkingsverband, Plein013, wordt helder hoe de ondersteuning in ons samenwerkingsverband vorm krijgt. Duidelijk wordt wat de scholen doen aan extra ondersteuning en hoe. Daarnaast wordt de ambitie voor de komende jaren over de invulling van de extra ondersteuning weergegeven.


De extra ondersteuning is ondersteuning die aanvullend is op de basisondersteuning. De basisondersteuning is niet in het SOP opgenomen. De basisondersteuning is alles aan preventieve en licht curatieve interventies, die in de klas en school uitgevoerd kunnen worden.

Dit is voor alle scholen wettelijk vastgelegd. In het kort is de basisondersteuning het volgende:  

  1. Preventieve en licht curatieve interventies zoals bij: dyslexie, dyscalculie, problematiek voortkomend uit leervermogen (IQ), fysieke toegankelijkheid, programma’s sociale veiligheid en voorkomen gedragsproblemen, protocol medisch handelen, curatieve zorg en ondersteuning door ketenpartners, preventieve ondersteuning tijdig signaleren.
  2. Onderwijs-ondersteuningsstructuur: expertise van het team voor bovenstaande interventies en de zichtbaarheid hiervan in de school.
  3. Planmatig werken: indicatoren zorg en begeleiding uit inspectiekader en aanvulling door HGW, handelingsgericht werken.
  4. Kwaliteit/toezicht kader: leerprestaties en opbrengsten, het onderwijsproces en de zorg en begeleiding.

De extra ondersteuning wordt dus beschreven in het SOP. Hiervoor worden de termen van de zgn. vijf IVO velden gebruikt. IVO staat voor indicatiestelling vanuit onderwijsbehoeften.

Deze vijf velden zijn:

1. De hoeveelheid aandacht/handen in de klas
2. Onderwijsmaterialen
3. Ruimtelijke omgeving
4. Expertise
5. Samenwerking met externe organisaties.

Meer informatie over het SOP kunt u op vragen bij de Kwaliteitscoördinator (KC-er)

Het schoolondersteuningsprofiel wordt op dit moment opnieuw geschreven voor de komende vier jaar. Omdat deze nog niet definitief is, is het huidige ondersteuningsprofiel nog in werking. 

Talent

Talent biedt voltijd onderwijs voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid uit de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool in de regio Tilburg voor wie in het reguliere onderwijs onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan hun specifieke(onderwijs-)behoeften. Denk daarbij aan het compacten en verrijken van leerstof, de ontwikkeling van leren leren, van executieve functies, de dagelijkse omgang met gelijkgestemden en het sociaal emotioneel functioneren. Bij Talent krijgen deze kinderen les en worden begeleid in kleine groepen door gespecialiseerde leerkrachten. Door de brede ondersteuning met tijd en aandacht voor alle aspecten van hoogbegaafdheid komen ze (weer) tot volle ontwikkeling en gaan “gewoon” naar school.

LEERLINGPROFIEL                                                                                                                                                                            Talent is een zorgniveau 3 voorziening. Alle kinderen die bij Talent onderwijs volgen, hebben een breed (intelligentie-)onderzoek gehad, zoals de RAKIT of WISC-V, waarbij kenmerken van (hoog-)begaafdheid zijn vastgesteld. Daarnaast is hun hoogbegaafd zijn vaak niet het enige kenmerk dat ervoor zorgt dat zij in het reguliere onderwijs niet uit de verf komen of zelfs vastlopen. Kenmerken van autisme, AD(H)D en hoogsensitiviteit maken kinderen dubbel bijzonder en de zorgvraag wordt daarmee complexer. De redenen om een kind aan te melden bij Talent zijn dan ook vaak meervoudig en lopen zeer uiteen. Om een idee te geven voor wie Talent een passende voorziening kan zijn, staan hieronder enkele voorbeelden van problemen waar kinderen, ouders en school tegenaan lopen:· het kind dreigt door zijn begaafdheid vast te lopen op sociaal-emotioneel gebied;· het kind vindt geen aansluiting op school door gebrek aan peers in de eigen groep of op de school;· ondanks de intelligentie presteert of ontwikkelt het kind zich niet naar verwachting;· binnen het reguliere onderwijsprogramma leert het kind niet hoe het moet leren: zijn executieve functies worden daardoor mindergoed ontwikkeld;· onduidelijk of versnellen een oplossing is;· groepsleerkrachten en interne begeleiding worden overvraagd bij het verzorgen van passend onderwijs voor dit kind.

MEER INFORMATIE                                                                                                                                                                                    Heeft u vragen over Talent, of wilt u verkennen of Talent een passende oplossing is voor de (onderwijs-)behoeften van uw kind, neem dan contact op met: Marion Kerkhof, KC’er/coördinator Talent. 

Marion.kerkhof@bijkinderstad.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Al onze leerkrachten zijn geschoold in List-lezen om het leesniveau te verbeteren.

In schooljaar 2023-2024 heeft de school het predicaat 'begaafdheidsprofielschool (BPS) voor de komende twee jaar ontvangen. Dit betekent dat we kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, bij ons op school passend les kunnen geven. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven