Jan Ligthartschool Driecant

Dalemdreef 25 5035 LZ Tilburg

  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Jan Ligthartschool Driecant.

Onze school is een Bijzonder Neutrale school. Dat wil zeggen: alle kinderen zijn hier in principe van harte welkom en er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, sekse en geaardheid. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Jan Ligthart was een Nederlandse onderwijzer en onderwijsvernieuwer. Hij werd bekend als schoolhoofd van een lagere school in de Schilderswijk van Den Haag en als schrijver van artikelen en boeken. Zijn uitgangspunt was: “De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien waar de eerste heerst”. Vanuit deze gedachte geven wij ons onderwijsvorm.

Missie

“Onderwijs is voelen, denken en doen. Dat doe je met je Hart, Hoofd en Handen.”

Ambitie

Opbrengstgericht werken is langzamerhand een begrip met inhoud geworden. We moeten op zoek naar de juiste balans tussen aandacht voor de cognitieve vakken en de creatieve en sociale vakken. Een kind moet zich goed voelen in zijn omgeving, dat bevordert zijn ontwikkeling. Naast het verbeteren van de prestaties stellen we voor onszelf ook doelen op het gebied van de sociaal/emotionele- en creatieve ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog voor de kinderen
  • Professionele leergemeenschap
  • Goed onderwijs alle kinderen
  • Hoge verwachtingen
  • Actieve betrokkenheid ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bovenstaande aantallen zijn gemeten op de teldatum 1 oktober.

Op de teldatum van 01-10-2020 heeft onze school 383 leerlingen. De verwachting, gerelateerd aan de demografische gegevens van de wijk, is dat het aantal leerlingen de komende jaren zal teruglopen. 

De school bestaat uit 15 groepen, waaronder een peuter-kleutergroep in schooljaar 2020-2021. Tevens huisvesten wij 2 Talentklassen van het samenwerkingsverband.

Informatie voor zij-instromers

Kinderen die van een andere school komen, noemen we zij-instromers. In de meeste gevallen is een kind een zij-instromer vanwege een verhuizing. In andere gevallen kan het zijn, dat er voor de leerling een passende onderwijsplek gezocht wordt, omdat de school van herkomst dit nodig acht. In alle gevallen is het zo dat er voor aanmelding een gesprek plaatsvindt met directie en/of interne begeleider. In dit gesprek wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van het kind en naar onze mogelijkheden om tegemoet te kunnen komen aan deze ondersteuningsbehoefte. Daarbij zal de vraag of wij de juiste school zijn met ouders besproken worden. Ouders zijn verplicht om alle relevante informatie over het kind te verstrekken aan school. De directie of interne begeleider neemt vervolgens contact op met de school van herkomst om duidelijkheid te krijgen over de ondersteuningsbehoefte. Na het gesprek en contact met de school van herkomst, zal bepaald worden of wij een passende onderwijsplek kunnen bieden. Als dit positief bevestigd wordt, ontvangen ouders een aanmeldingsformulier. Dit formulier dient naar waarheid ingevuld te worden en te worden ondertekend. Vervolgens wordt met de ouders besproken hoe het traject van instroom op onze school zal verlopen.      

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
384
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Jan Ligthartschool Driecant werken we met een continuerooster, waardoor tussenschoolse opvang niet nodig is. Er is sprake van 4 gelijke dagen en op vrijdagmiddag zijn onze leerlingen vrij.

Vanaf 08.15 uur gaan de deuren open. De kinderen en leerkrachten gaan dan naar de klassen. De leerkrachten en kinderen hebben tijdens de inloop de gelegenheid om elkaar iets te vertellen of te vragen, of de ouders te laten zien waar ze mee bezig zijn. Om 8.25 uur starten de lessen. Tussen 11.30 en 12.30 zijn pauzes. Aan het einde van de schooldag lopen de kinderen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. Daar geeft de leerkracht alle kinderen van zijn of haar groep een hand ter afsluiting van de dag.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven