Openbare Basisschool Koolhoven

Koolhovenlaan 1 a 5036 TK Tilburg

Schoolfoto van Openbare Basisschool Koolhoven

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord

Openbare basisschool Koolhoven is een school die valt onder Opmaat groep, ontstaan uit een bestuurlijke fusie per 1 januari 2020 tussen twee stichtingen: stichting Opmaat en Jan Ligthartgroep Tilburg.

Opmaat groep is een organisatie voor openbaar en bijzonder-neutraal onderwijs in Midden-Brabant bestaande uit 15 openbare basisscholen gelegen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek. Iedere school binnen onze stichting is uniek en het bestuur bestuurt de scholen op hoofdlijnen: We creëren de kaders waarbinnen de scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een efficiënt personeelsbeleid. 

Het motto van onze scholengroep is: Samen maken we het verschil 

Bij onze scholen dragen circa 500 betrokken, deskundige personeelsleden zorg voor bijna 5000 leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze basisscholen gaan en dat de leerkrachten er met plezier werken. Onze morele opdracht is gelijke kansen creëren voor leerlingen. Onze scholen ontwikkelen zich tot hoog presterende scholen (HPS).

De volgende pijlers zijn bij ons belangrijk:

• Wij garanderen iedere leerling gelijke kansen ongeacht milieu of achtergrond

• We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen

• We bepalen onze eigen bestemming en zijn leergierige wereldburgers

• Gedrag en samenleven moet je leren, kennis gaat vooraf aan vaardigheden

• Alle kinderen kunnen alles leren op basis van begeleide directe instructie, doelmatig oefenen en zelfstandig toepassen

• De docent staat centraal en werkt op basis van eigen professionele inzichten gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek

• Wij bepalen de wereld waarin we leven en we omarmen diversiteit 

• We hebben respect en een universele verantwoordelijkheid voor onze aarde; ons thuis.

Onze visie betekent voor ons:

• Wij zorgen voor focus als het gaat om het nastreven van onze missie en visie

• Wij zoeken steeds naar de meest actuele wetenschappelijk onderbouwde kennis

• Wij delen kennis, en zorgen voor inspirerende en toepasbare manieren van kennisdeling

• Wij zijn en blijven een lerende organisatie die continu streeft naar verbetering

• Wij zijn een waardevolle en betrouwbare partner voor leerlingen, ouders, leerkrachten, omgeving en andere partners.

Wij leren kinderen regie te nemen over hún toekomst en wij begeleiden hen daarbij, op de best mogelijke manier. Met veel plezier zoeken we naar het beste resultaat en samen ontdekken we hun ideale pad. En dat doen wij graag samen met u. 

Openbaar en bijzonder neutraal onderwijs 

Onze scholen zijn open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Onze openbare en bijzonder neutrale basisscholen zijn van en voor iedereen. De algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden zijn daarom leidend. 

Het bestuur van Opmaat groep wenst u en uw kinderen een heel prettig schooljaar toe! 

Met vriendelijke groet

Raymond de Haan

Directeur obs Koolhoven

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief
  • Nieuwsgierig
  • Kansrijk
  • Open
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
543
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Handle with care

Onze school doet mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de politie.

Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’.

Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit:

• de naam van de leerling;

• de geboortedatum van de leerling;

• het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de politie niet aan ons mee.

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt heeft, neemt zo snel mogelijk contact met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is: Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider neemt contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school.

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van de politie. Het signaal delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden. Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met ons op.

Terug naar boven