Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits, loc. West

Wadenoijenlaan 403 4006 AJ Tiel

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits, loc. West

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het team volgt de opbrengsten binnen de school op de voet. In het kader Opbrengst Gericht Werken (OGW) wordt na iedere Methode Onafhankelijke Toets (cito)-periode een schoolbrede diepteanalyse gemaakt. Aan de hand van deze diepteanalyse wordt gekeken welke interventies nodig zijn om de opbrengsten te verhogen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 7 (Mei/Juni)
De leerkracht(en) van groep 7 overleggen samen met de IB’er een passend pre-advies voor de leerlingen van groep 7. Hierbij worden de volgende aspecten meegenomen in de overweging:
- werk- en leerhouding
- huiswerkhouding
- methode resultaten en ontwikkelingslijnen in Snappet (taal, rekenen, spelling) 
- LVS gegevens van groep 3 t/m groep 7 
- Observaties vanuit de groepen 
Het pre-advies wordt in een werksessie toegelicht en voorgelegd aan het hele team, waarna het wordt vastgesteld.

Groep 8 (Februari)
IB en leerrkacht komen samen tot een definitief schooladvies. Hierbij worden de volgende aspecten meegenomen in de overweging: 
- werk- en leerhouding 
- huiswerkhouding 
- methode resultaten en ontwikkelingslijnen in Snappet (taal, rekenen, spelling) 
- LVS gegevens van groep 3 t/m groep 8 
- Observaties van de leerkracht 
- Indien aanwezig de NIO Toets 
Het definitieve schooladviezen wordt in een werksessie toegelicht en voorgelegd aan het hele team, waarna er met elkaar wordt besproken iedereen zich er in kan vinden, waarna het wordt vastgesteld. In een gesprek van 15 minuten delen we de laatste toetsresultaten met ouders, bekijken we de Snappet lijnen en bespreken we de leer- en werkhouding en de huiswerkattitude. Daarna komen we, samen met de wensen van ouders en leerlingen, tot een definitief advies. Als er geen consensus wordt bereikt tussen ouders, leerling en school, dan wordt de wens van ouders genoteerd, maar blijft het advies van school staan. Het staat ouders vrij contact op te nemen met de VO school.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Prins Mauritsschool West wil kinderen stimuleren om later actief aan de democratische samenleving deel te laten nemen. Daar heb je kennis en vaardigheden voor nodig, zoals respectvol met elkaar omgaan en respectvol discussiëren. De school ervaart dit als zeer belangrijk aangezien burgerschapsvorming leert dat kinderen de verschillen tussen mensen en groepen leren waarderen. Hoe eerder er met burgerschapsvorming wordt begonnen, hoe beter. Waarom is het zo belangrijk dat de kinderen zich deze vaardigheden op jonge leeftijd eigen maken?
Omdat wij, zowel kinderen als ouderen samen de maatschappij vormen. Normen en waarden zijn daarbij van groot belang. De kinderen zullen bereid moeten zijn en het vermogen moeten hebben, om deel uit te maken van de gemeenschap. De methode Vreedzame School volgen wij op school om onze leerlingen deze sociale vaardigheden bij te brengen. 

Zaken die we samen ondernemen met betrekking tot burgerschap zijn o.a.:- Koningsspelen (sportdag)

- Deelnemen aan de Tielse Kinderraad
- Vieringen (kerst, Pasen, Sinterklaas)
- Buitenschoolse activiteiten, o.a. bezoek aan de kinderboerderij, etc.
- School beschikbaar stellen voor bijeenkomsten van buurtbewoners. (bijv. bingo- en disco-avonden)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken in de school
  • Samenwerken met de omgeving
  • Samen verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven