Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits, loc. West

Wadenoijenlaan 403 4006 AJ Tiel

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits, loc. West

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte gaan we op zoek naar een invaller. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is volgen wij onderstaand stappenplan:

De kleuters kunnen we niet verdelen over de andere groepen en we moeten er helaas voor kiezen om de kleuters bij ziekte van de leerkracht dezelfde dag naar huis te sturen. U wordt daar uiteraard zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen we als school uw kind opvangen.

Stappenplan bij ziekte groep 3 t/m 8.

Mocht er op de eerste ziektedag geen invaller beschikbaar zijn en kunnen we ook geen alternatief programma regelen, dan melden we dit zo snel mogelijk aan de ouders en mogen de kinderen thuis blijven. Kinderen die thuis niet kunnen worden opgevangen, mogen naar school komen. Zij worden verdeeld over de andere groepen. 
De tweede ziektedag zoeken we opnieuw naar een invalleerkracht. Mocht er niemand beschikbaar zijn, dan komen de kinderen van deze groep naar school en mogen de kinderen van een andere groep thuis blijven. We melden dit zo snel mogelijk aan de ouders via Social Schools.  
Om te voorkomen dat een bepaalde groep te veel lesdagen mist, houden we bij hoe vaak de groepen naar huis zijn gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Momenteel krijgen de leerlingen van groep 4 t/m 8 de vakken taal, rekenen en begrijpend lezen in kleine groepen instructie gericht op hun eigen leerdoelen. Elke leerling heeft een eigen chromebook waarop zij op eigen niveau hun werk kunnen maken. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 vormen spelend leren de hoofdactiviteit van de dag. We gebruiken de methode Piramide. De methode is thematisch. De leerkrachten gaan uit van de SLO doelen en zoeken daar de activiteiten bij. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen door observatie. Bewegingsonderwijs is ook één van de hoofdactiviteiten. Dit gebeurt in het speellokaal en op het plein. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basisvaardigheden: lezen, taal en rekenen vinden we erg belangrijk. 

In de ochtend staan de vakken taal, lezen en rekenen centraal. In de middagen werken we thematisch met de methode BLINK geïntegreerd. Dit is een integrale wereldoriëntatie methode (geschiedenis, aardrijkskunde/topografie en natuur). 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In onze school bieden wij onze leerlingen basisondersteuning. Deze onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Basisondersteuning bestaat uit het onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat wij voor onze leerlingen verzorgen inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. 

Onze mogelijkheden:

Wij kunnen in onze school veel doen om de leerlingen passend onderwijs te bieden. Wij beschikken over diverse mogelijkheden om goed onderwijs voor alle leerlingen te bieden en extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Wij kunnen veel doen maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit een (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier kunnen wij in onze school tegen grenzen aanlopen. 

Passend onderwijs in onze school

Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen halen van het basisonderwijs. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere meer passende onderwijsvoorziening voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in het BePO samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.

Verdiept basisarrangement

Dit arrangement is bedoeld voor onze leerlingen die te weinig hebben aan het basisarrangement omdat zij meer aan kunnen. De kinderen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht bij ons. Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze kinderen kunnen maken. Bovendien gebruiken we voor deze kinderen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen de kinderen versneld door. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze naar een Plusklas gaan.  

Samenwerkingsverband BePo

Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens stellen we, wanneer dit van belang is, voor deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief op en bepalen aan de hand hiervan de aard van de extra ondersteuning. De leraar voert eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of expertise vanuit BePO de extra ondersteuning uit. Onze intern begeleider monitort dit proces. Het samenwerkingsverband BEPO kan onze school met extra expertise ondersteunen om intern begeleiders en leerkrachten te helpen, zodat de school in staat is om extra ondersteuning aan het kind op de basisschool te bieden. De basisschool stelt dan in overleg met ouders en deskundigen een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Als u meer informatie zoekt over het samenwerkingsverband BePo, dan kunt u dat vinden op www.swvbepo.nl. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor de toekomst willen we graag in een nieuwgebouwd gebouw ons huidige thematisch onderwijsconcept nog beter vormgeven, doordat de leer- en ontdekruimtes nog beter op de leervragen van onze leerlingen kunnen worden afgestemd. Kinderen leren en ontwikkelen zich niet op alle vlakken synchroon aan elkaar. En dat is heel logisch. Wij vinden het een noodzaak, dat wij onze leerlingen adaptief onderwijs kunnen bieden, zodat zij zich zoveel mogelijk in hun eigen tempo, met de nodige begeleiding, hun eigen ambitie kunnen gaan nastreven. 
Wij geloven dat we hierdoor, een stevige basis kunnen leggen voor leergierige, nieuwsgierige en gelukkige leerlingen!  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven