Montessori Tiel

Dahliastraat 27 4001 EC Tiel

  • Schoolfoto van Montessori Tiel
  • Schoolfoto van Montessori Tiel
  • Schoolfoto van Montessori Tiel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na afname van de tussentijdse toetsen wordt in een teamoverleg besproken welke opmerkelijke zaken we tegenkomen.
De analyse wordt uitgeschreven in een kwadrant, waarbij het verschil gemaakt wordt tussen kleine en grote vaardigheidsgroei van de leerling.
Vanuit de 5D-analyse is er een aantal knoppen waar je binnen je onderwijs aan kan draaien: leerstofaanbod, klassenmanagement, leertijd, didactisch handelen, pedagogisch handelen. De leerkrachten geven in hun analyse aan wat de successen waren van het onderwijs en/of welke interventies er gedaan moeten worden. Met deze gegevens wordt het ambitieniveau van school gemonitord.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school kent een sterk pedagogisch klimaat. Elke leerling wordt "gezien". Zo wordt ook elke leerling aangesproken op zijn gedrag. Stimulering van positief gedrag door het gebruik van de methode Hiro (start 2023-2024) is één van de middelen die de school gebruikt. Wij gaan uit van de positiviteit die er in elk gedrag schuilt. Grenzen worden duidelijk aangegeven en ook besproken. Normen en waarden brengen we ook tot stand in het Montessori onderwijs. Zo zijn er gedragsregels die door de hele schoolloopbaan hetzelfde blijven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • een positieve benadering werkt
  • ieder kind mag zijn wie hij is
  • begeleider ziet elk kind

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

November 2018 heeft de inspectie van het onderwijs een onderzoek verricht op Montessori Tiel. Het oordeel van de inspectie is dat Montessori Tiel in aanmerking komt voor een voldoende kwalificatie en daarmee ook het basisarrangement.

Terug naar boven