Speciaal Basisonderwijs De Wissel

W. J. Bladergroenstraat 3 4002 AZ Tiel

  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Wissel
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Wissel
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Wissel
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Wissel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van onze school De Wissel. De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs. Daarmee verschilt onze school in bepaalde opzichten van de 'gewone' basisschool. Op deze schoolpagina vertellen we u over onze school en wat onze school voor uw kind kan betekenen.

Ons motto is: 'De Wissel, jouw reis naar de toekomst'. Het team van sbo de Wissel vindt belangrijk om recht te doen aan iedere leerling. Daarom helpen we elke leerling zich verder te ontwikkelen binnen een warme, stimulerende en aangepaste omgeving.

Wij hopen dat deze pagina u voldoende informatie biedt. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan bent u van harte welkom om contact op te nemen zowel telefonisch of per mail. U kunt natuurlijk ook altijd binnen lopen of een afspraak maken.

Eric Dankbaar, directeur en Ellen-Nieke Marsman, adjunct-directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Vertrouwen
  • Zelfstandig
  • Samen
  • Optimaal ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanwege de invoering van de wet Passend Onderwijs in augustus 2014, waarin staat dat scholen meer mogelijkheden moeten bieden op het gebied van begeleiding en ondersteuning, is er een daling geweest in het leerlingaantal op onze speciaal basisonderwijs school. 

De meeste kinderen op onze school stromen tussentijds in, dat kan in alle groepen en gebeurt het meest in de groepen 1 t/m 6. Dat komt omdat  op de reguliere basisschool duidelijk wordt dat de extra hulp voor de leerling onvoldoende effect heeft en er vanwege de stagnerende ontwikkeling meestal ook onderzoek is afgenomen. Bij deze leerlingen blijkt dat een plek op het speciaal (basis)onderwijs meer passend is. Door de reguliere school wordt in overleg met ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband BePO aangevraagd. Als deze is afgegeven, zijn er minimaal vier momenten per jaar waar leerlingen kunnen instromen in hun nieuwe groep: na de zomervakantie, na de kerstvakantie, na de voorjaarsvakantie en na de meivakantie. 

Elke twee jaar (in sommige situatie één keer per jaar) vraagt het samenwerkingsverband om een zogenaamde herijking van de toelaatbaarheidsverklaring. Deze herijking is nodig om te beoordelen of uw kind nog steeds thuis hoort op onze school. De school deelt hiervoor het Ontwikkelings PerspectiefPlan (OPP) met de deskundigen van het samenwerkingsverband.

De groepsgrootte van onze klassen is gemiddeld 15 leerlingen en er werken onderwijsassistenten bij ons op school ter ondersteuning van de leerkracht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons beleid Schoolveiligheid is onder andere het anti-pestprotocol, de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, het protocol e-mail, internet en sociale media opgenomen. 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De GGD Gelderland Zuid verzorgt voor onze leerlingen in het 6e en 11e levensjaar van het kind een gezondheidsscreening. Deze wordt gedaan door een jeugdarts en een assistente.  U wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en geeft toestemming voor de screening. 

Terug naar boven