Speciaal Basisonderwijs De Wissel

W. J. Bladergroenstraat 3 4002 AZ Tiel

  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Wissel
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Wissel
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Wissel
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Wissel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van onze school De Wissel. De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs. Daarmee verschilt onze school in bepaalde opzichten van de 'gewone' basisschool. Op deze schoolpagina vertellen we u over onze school en wat onze school voor uw kind kan betekenen.

Ons motto is: 'De Wissel, jouw reis naar de toekomst'. Het team van sbo de Wissel vindt belangrijk om recht te doen aan iedere leerling. Daarom helpen we elke leerling zich verder te ontwikkelen binnen een warme, stimulerende en aangepaste omgeving.

Wij hopen dat deze pagina u voldoende informatie biedt. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan bent u van harte welkom om contact op te nemen zowel telefonisch of per mail. U kunt natuurlijk ook altijd binnen lopen of een afspraak maken.

Eric Dankbaar, directeur en Ellen-Nieke Marsman, adjunct-directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Vertrouwen
  • Zelfstandig
  • Samen
  • Optimaal ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanwege de invoering van de wet Passend Onderwijs in augustus 2014, waarin staat dat scholen meer mogelijkheden moeten bieden op het gebied van begeleiding en ondersteuning, is er een daling geweest in het leerlingaantal op onze speciaal basisonderwijs school. 

De meeste kinderen op onze school stromen tussentijds in, dat kan in alle groepen en gebeurt het meest in de groepen 1 t/m 6. Dat komt omdat  op de reguliere basisschool duidelijk wordt dat de extra hulp voor de leerling onvoldoende effect heeft en er vanwege de stagnerende ontwikkeling meestal ook onderzoek is afgenomen. Bij deze leerlingen blijkt dat een plek op het speciaal (basis)onderwijs meer passend is. Door de reguliere school wordt in overleg met ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband BePO aangevraagd. Als deze is afgegeven, zijn er minimaal vier momenten per jaar waar leerlingen kunnen instromen in hun nieuwe groep: na de zomervakantie, na de kerstvakantie, na de voorjaarsvakantie en na de meivakantie. 

Elke twee jaar (in sommige situatie één keer per jaar) vraagt het samenwerkingsverband om een zogenaamde herijking van de toelaatbaarheidsverklaring. Deze herijking is nodig om te beoordelen of uw kind nog steeds thuis hoort op onze school. De school deelt hiervoor het Ontwikkelings PerspectiefPlan (OPP) met de deskundigen van het samenwerkingsverband.

De groepsgrootte van onze klassen is gemiddeld 15 leerlingen en er werken onderwijsassistenten bij ons op school ter ondersteuning van de leerkracht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons beleid Schoolveiligheid is onder andere het anti-pestprotocol, de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, het protocol e-mail, internet en sociale media opgenomen. 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen.   

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen onderzoek van het horen en zien als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.   Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen.   Liever geen onderzoek? Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.    

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal. In Mijn Kinddossier:

-        staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind;

-        kunnen ouders afspraken bekijken;

-        kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;

-        kunnen ouders online een vragenlijst invullen.

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD. Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/.  

Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar

In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR). De leeftijd voor de HPV-vaccinaties gaat omlaag van 13 naar 10 jaar. Ook de jongens ontvangen hiervoor een uitnodiging. Per wanneer dit precies zal zijn is nog onbekend. Het plan, dat gemaakt wordt door het RIVM, heeft vertraging opgelopen door de Corona-uitbraak. Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.  

Samenwerking

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.  

Contact en bereikbaarheid

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.  

Meer informatie

·       Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden.

·       Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers.

·       Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.

Terug naar boven