Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus

Kinkelenburglaan 6 4003 TL Tiel

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus

Het team

Toelichting van de school

Op de Prins Clausschool werken mensen met hart voor het onderwijs. Het team bestaat uit een mix van medewerkers die al langere tijd werkzaam zijn in het onderwijs en in sommige gevallen op de Claus en medewerkers die meer startend zijn.

We hebben veel fulltimers of leerkrachten die 4 dagen in de week werken. Er is een evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen. Best bijzonder, 5 meesters p een school!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband IPPON.  Binnen dat verband werken besturen samen bij het zoeken naar invallers als personeelsleden met (ziekte)- verlof zijn. Door deze samenwerking heeft de school de beschikking over een redelijk grote groep vervangers.

Als een leerkracht vervangen moet worden, hanteren wij de volgende  procedure:

  • In eerste instantie zoeken wij een passende vervanger voor de afwezige leerkracht.
  • Is deze vervanger niet te vinden, dan zoeken we een vervanger voor een andere groep  en als we die gevonden hebben dan ruilen we intern.
  • Is er ook geen vervanger voor een andere groep, dan verdelen we de leerlingen 1 dag over de overige groepen.
  • In het uiterste geval zullen we de kinderen een extra vrije dag geven. Daarover worden de ouders dan minimaal de avond voor de extra vrije dag ingelicht via ons Social Schools Netwerk. Voor ouders die een oppasprobleem hebben, is er op school altijd opvang beschikbaar.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Prins Claus school werken gediplomeerde leerkrachten, die zichzelf blijven ontwikkelen door het volgen van scholingen. Ook als team zijn we continu in ontwikkeling.

Het team bestaat uit zowel vrouwelijke als mannelijke leerkrachten, waarvan de meesten 4 of 5 dagen werken. Er is een diversiteit in leeftijden in het team. Naast de leerkrachten is er een intern begeleider en een directeur op onze school. Ook is er 1 dag per week een vakleerkracht bewegingsonderwijs op school. Hij geeft de gymlessen voor groep 3 tot en met 8.

De meeste muzieklessen worden gegeven door vakleerkrachten. De Prins Clausschool heeft een samenwerking met Zinder. Wij volgen hierbij de doorlopende leerlijn MIK (Muziek in de Klas). Een onderdeel van de aangeboden muzieklessen is het leren spelen op een instrument in groep 5 en 6.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Prins Clausschool kan een kleuter ook echt een kleuter zijn. Om de totale ontwikkeling optimaal te laten zijn, moet het kind een onderzoekende houding hebben en zien, voelen, beleven en meemaken wil het later goed kunnen nadenken. 

In groep 1 tot en met 3 wordt gewerkt vanuit thema's uit de methodes. Hierdoor is er een vloeiende overgang van de onderbouw naar groep 3. Er wordt groepsdoorbroken gewerkt. In de thema's komen alle domeinen van het onderbouw onderwijs aan bod, van rekenen en lezen tot beeldende vorming en muziek.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, hebben we methodes aangeschaft die op maat gebruikt kunnen worden en waarbij rekening gehouden kan worden met verschillen tussen kinderen. In het onderwijs wordt ook zelfstandig gewerkt, naast de instructies en de leerkrachtafhankelijke momenten. Tijdens het zelfstandig werken is de leerkracht meer coach. 

Naast aandacht voor taal, rekenen en lezen is er ook veel tijd voor IPC, creatieve vakken, godsdienst en de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen, die het op school op een bepaald vakgebied (heel) goed doen, krijgen in de klas extra aandacht. Ze krijgen alleen de hoogst noodzakelijke stof aangeboden. Wanneer ze die snappen, krijgen ze extra stof: verdieping en verrijking. In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden dat deze kinderen versnellen, een klas overslaan. Dit heeft niet altijd de voorkeur. Deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid geven aan dat meer- en hoogbegaafde kinderen het beste af zijn in hun eigen groep en tussen leeftijdsgenoten. Qua sociaal-emotionele ontwikkeling passen kinderen vaak beter tussen de kinderen van hun eigen leeftijd. 

Op de Prins Clausschool hebben we een beleidsstuk Begaafdheid, waarin informatie, routekaarten en afspraken ten aanzien van de begeleiding van begaafde kinderen te vinden is. 

Daarnaast wordt er al meer dan 10 jaar een plusklas faciliteit gerealiseerd voor kinderen die een grotere uitdaging aankunnen. Al meer dan 10 jaar zijn er Plusklasgroepen  voor de verschillende leerjaren in Culemborg, Geldermalsen, Tuil en Tiel. De plusklas, een dagdeel in de week, is een kwalitatief goede aanvulling op de activiteiten die scholen zelf al ondernemen om kinderen extra uit te dagen in hun ontwikkeling en leerpoces. Meer informatie over de plusklas is te vinden op de website van school en CPOB. 


Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan alle leerlingen. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk in te spelen op de individuele onderwijsbehoeften. Waar nodig komen er vakspecialisten in de school. Zo onderhouden wij contacten met verschillende specialisten, zoals een rekenspecialist en een specialist schrijfmotorische ondersteuning.

Voor de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen en de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt de Intern Begeleider ingezet op meerdere momenten in de week.

De school heeft zich in de afgelopen jaren toegelegd op het aanbieden van plusprogramma's.

Samenwerkingsverband

De scholen van CPOB zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede onderwijsondersteuning  voor elke leerling in de regio.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn besturen wettelijk verplicht alle kinderen passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn op de eigen school of op een andere, beter passende school. 

Scholen doen nu al heel veel om kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning en aandacht te bieden. Door intensief samen te werken kunnen de scholen nog meer bieden. Besturen vullen elkaar aan en versterken met elkaar de kwaliteit van de onderwijsondersteuning voor de leerlingen.

Ontwikkelingsperspectief
De school stelt aan de hand van schoolgegevens, informatie van deskundigen en ouders een ontwikkelingsperspectief op voor kinderen die op een eigen leerlijn werken. Voordat het definitieve perspectief wordt vastgesteld, is er een " op overeenstemming gericht overleg" met de ouders. In samenspraak met de school bekijkt BePo wat het beste onderwijsprogramma en de beste onderwijsplek is voor het kind. In het ontwikkelingsperspectief staan doelen waarvan verwacht wordt dat het kind deze kan behalen. Daarnaast biedt het handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind. Bovendien laat het zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met het kind en de ouders, toe werkt. Een ontwikkelingsperspectief wordt regelmatig geëvalueerd, bijgesteld en besproken met ouders. 

Meer informatie over de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is te vinden op www.swvbepo.nl

Speciale ondersteuning buiten de school

Kinderen die dusdanige onderwijsbehoeften hebben dat leren en ontwikkelen (tijdelijk) alleen in een gespecialiseerde omgeving kan plaatsvinden, komen in aanmerking voor speciale ondersteuning. Het samenwerkingsverband BePo beschikt over 2 speciale basisscholen en 3 scholen voor speciaal onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De wijk waar de school staat, is een wijk waarin weinig tot geen ouders wonen die behoren tot de doelgroep van het VVE beleid. De school wordt wel bezocht door leerlingen uit andere wijken, die wel tot deze doelgroep behoren. Het aantal is te klein voor een speciale VVE groep. In plaats daarvan wordt er met name in de leerjaren 1 en 2 voor deze leerlingen aan extra woordenschat en taalontwikkeling gewerkt.

Het kiezen van een school

De meeste ouders oriënteren zich op een basisschool wanneer hun kind 3 jaar geworden is. Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek op onze school. Tijdens het persoonlijke gesprek zal informatie gedeeld worden over waar we als school voor staan en hoe wij het onderwijs vorm geven. Onderdeel van het gesprek is altijd een rondleiding door de school, om de school in praktijk te zien. Afspreken onder schooltijd heeft dan ook de voorkeur. 

Aanname beleid

Kinderen zijn welkom op de Prins Clausschool wanneer zij 4 jaar zijn, ouders de identiteit van de school onderschrijven en respecteren en de school de leerlingen de noodzakelijke zorg kan bieden.

Kinderen kunnen ingeschreven worden wanneer zij 2 1/2 jaar oud zijn. Na het intake gesprek is er een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht. Hier wordt uitleg gegeven over het onderwijsaanbod en vertellen ouders over de ontwikkeling van hun kind tot nu toe. Ouders vullen hiervoor ook een vragenlijst in. Alle kinderen die ingeschreven zijn op de Prins Clausschool, doen mee met de aangeboden lessen en activiteiten. 

Terug naar boven