Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus

Kinkelenburglaan 6 4003 TL Tiel

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle kinderen maken aan het eind van hun basisschool tijd een eindtoets. Op de Prins Clausschool nemen we de eindtoets van Cito af. De individuele resultaten van de kinderen zullen een bevestiging zijn van het al gegeven advies voor het voortgezet onderwijs.  

Als school werken we met een ambitie en met tussendoelen. Hierdoor kunnen we al eerder dan in groep 8 voorspellen wat het uitstroomniveau van de kinderen zal zijn. De schoolambitie is mede bepaald door gegevens die aangeleverd worden door de overheid. 

De resultaten van de eindtoets komen overeen met de verwachtingen die wij van de kinderen hadden. Zo lang de kinderen bij ons op school zitten, volgen wij hen door middel van ons leerlingenvolgsysteem. Wij weten wat de kinderen in hun mars hebben en  bij benadering dus ook wat voor een score we van de kinderen kunnen verwachten. Wij proberen kinderen zo lang mogelijk regulier onderwijs te laten volgen, zodat zij in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem

We houden zorgvuldig bij welke resultaten de kinderen behalen. Dat doen we dagelijks door de kinderen te observeren en het gemaakte werk na te kijken, te analyseren en te bespreken. Ook worden dictees en toetsen afgenomen na een afgerond geheel van een leerstofgebied. Meestal worden daarbij de methode gebonden toetsen gebruikt, met de daarbij behorende normeringen.

Daarnaast hanteren we een leerlingvolgsysteem, waarbij landelijk genormeerde toetsen horen.Op de Prins Clausschool zijn dat de Cito toetsen. Een leerlingvolgsysteem, wij gebruiken ParnasSys, is een belangrijk hulpmiddel om de vorderingen van de leerlingen in beeld te brengen. Het moet gezien worden als een belangrijke aanvulling op de dagelijkse voortgangscontrole. Op systematische wijze worden de vorderingen van leerlingen in beeld gebracht. Voor de school is het een instrument voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Op de Prins Clausschool gebruiken we in de onderbouw de module Leerlijnen om de observaties t.a.v. de ontwikkeling van de kinderen logisch en overzichtelijk in beeld te brengen. In de groepen 3 t/m 8 hebben we een leerlingvolgsysteem voor de vakken rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. Bij leerlingvolgsystemen gaat het om het volgen van leerlingen en het regelmatig vaststellen van hun daadwerkelijke vooruitgang. We willen meten wat het verschil in niveau aan het begin en aan het einde van een bepaalde periode is. Het niveau is belangrijk, maar veel belangrijker is te weten of en in welke mate een leerling vooruit gaat (dus daadwerkelijk leert). Daarbij krijgen wij ook een vrij nauwkeurig beeld van de school als geheel. De resultaten worden gebruikt om het aanbod van de lesstof aan te passen aan het niveau van de kinderen. De uitkomsten zijn van invloed op het handelen van de leerkrachten.

Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen worden gegevens, verkregen van leerkrachten én leerlingen zelf, verzameld in de module Zien!. Alle gegevens worden in computerbestanden en leerlingendossiers opgeslagen. De resultaten worden uiteraard besproken met kind en ouders.

Interne Begeleider

Het is de taak van de interne begeleider (IB-er) de leerkrachten te ondersteunen bij de uitvoering van het lesgeven.

De IB-er bespreekt de resultaten van de toetsen met de groepsleerkracht, helpt bij het ontwikkelen en zoeken naar speciaal ortho-didactisch materiaal voor bepaalde leerlingen.

In sommige gevallen begeleidt de IB-er bij het weer op gang brengen van de gestagneerde ontwikkeling van een leerling op leerling- en/of klassenniveau.

De IB-er draagt zorg voor een planning van de methode- onafhankelijke toets momenten, de toets analyse en de uitwerking ervan richting leerkracht en het leerlingvolgsysteem. Soms is het nodig om voor bepaalde leerlingen een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief op te stellen. Daarin staat wat er aan extra begeleiding gegeven moet worden. Dat kan nodig zijn, omdat het niet zo goed gaat, of omdat het juist heel erg goed gaat. De kinderen krijgen dan leerstof op hun eigen niveau aangeboden. Meestal voert de groepsleerkracht het handelingsplan zelf uit.

Op de Prins Clausschool hebben we een orthotheek. Daarin kan de leerkracht extra hulpmiddelen vinden om kinderen te helpen.

Soms is het nodig externe hulp in te roepen. Dit kan bij het samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs. Wanneer dit voor een leerling noodzakelijk is, wordt u als ouder hier altijd van op de hoogte gesteld. Soms lukt het een kind niet de gestelde doelen te halen. Dan kunnen we besluiten om het kind een groep over te laten doen. De sociaal-emotionele ontwikkeling speelt in het nemen van dit besluit een belangrijke rol. Een andere mogelijkheid is een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kinderen bij ons op school volgen wij door middel van ons leerlingenvolgsysteem. Wij weten wat de leerlingen in hun mars hebben en bij benadering dus ook wat voor score we van de kinderen kunnen verwachten.

We zijn er trots op dat alle kinderen geplaatst konden worden op het door ons aangegeven niveau op het Voortgezet Onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft naar aanleiding van het onderzoek in 2017 de Prins Clausschool een voldoende gegeven en het basisarrangement toegekend.

Als positieve punten kwamen naar voren het goede pedagogische klimaat, de taakgerichte werksfeer, het positieve contact met ouders en de nieuw ingeslagen weg met IPC en eigenaarschap en betrokkenheid van de kinderen.

De aandachtspunten uit het rapport worden meegenomen in de nieuwe schoolplanperiode. We zullen werken aan de kernwaarden van de Prins Clausschool en hierop de PR vormgeven, de doorgaande lijn verstevigen en nog meer van en met elkaar leren om de visie verder vorm te geven. 

Terug naar boven