CBS De Wieken

Oldenhuisstraat 6 9792 PM Ten Post

Schoolfoto van CBS De Wieken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van CBS De Wieken uit Ten Post. Onze school is een fijne school, met gezellige leerlingen, een enthousiast team en betrokken ouders, middenin het dorp. De meeste kinderen wonen in Ten Post, maar ook kinderen uit omliggende dorpen zoals Lellens, Wittewierum, Garrelsweer en Winneweer weten onze school te vinden. Elk kind brengt een belangrijke periode van zijn leven door op een basisschool. Ouders brengen hun kind(eren) in vertrouwen naar school toe. Daarom vinden wij het belangrijk om u te laten weten waar we als school voor staan. Fijn dat u de informatie over onze school wilt lezen.

CBS De Wieken: ons onderwijs

Ontdekken ~ onderzoeken ~ ondernemen

Met deze drie woorden vatten we de visie en de missie van het leren en ontwikkelen bij ons op school kernachtig samen.

Ontdekken

We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school ontdekken wie ze zelf zijn, waar hun talenten en mogelijkheden liggen en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het spelen, werken en leren op school. Dit doen we o.a. met de lessen van De Vreedzame School, de leerlingenraad en De stem van de leerling (vanuit de LeerKracht systematiek). Hiermee maken we de leerlingen bewust van wat ze leren, waarom en hoe ze leren.

Onderzoeken

Op De Wieken werken we in alle groepen met thema’s en projecten. In de midden- en bovenbouw doen we dit m.b.v. de methode Leskracht voor wereldoriëntatie. Binnen deze thema’s en projecten krijgen de leerlingen de ruimte om zelf en samen met anderen te onderzoeken waar hun interesses liggen en antwoorden te zoeken op de leervragen die ze hebben. In de kleutergroep staat het spelen en werken in hoeken centraal. Zo besteden we binnen een betekenisvolle en levensechte omgeving aandacht aan de basishouding van leerlingen, de brede ontwikkeling en de specifieke kennis en vaardigheden die ze nodig hebben.

Ondernemen

Voor toekomstgericht onderwijs is het van belang om als school ondernemend te zijn, ontwikkelingen goed in de gaten te houden en daar keuzes in te maken. We dagen leerlingen én medewerkers uit samen te werken en ondernemend te zijn. Actief en kritisch zijn, nieuwsgierigheid, betrokkenheid en creativiteit zijn hierin belangrijk waarden, die passen bij de 21ste -eeuwse vaardigheden. Digitale geletterdheid speelt een grote rol in onderwijs en maatschappij. Als school werken we met de kinderen heel bewust aan de verschillende aspecten binnen de leerlijn digitale geletterdheid.

Identiteit

De bedoeling van ons onderwijs op De Wieken is uiteraard: goed onderwijs voor alle kinderen opdat ze allemaal optimaal tot ontwikkeling komen (competentie) en allemaal goed voorbereid hun eigen plaats (autonomie) in de samenleving (relatie) kunnen innemen. De Wieken heeft een open christelijke identiteit. We hebben daarmee ook aandacht voor andere levensovertuigingen. We scheppen een pedagogisch didactisch klimaat, waarin veiligheid, geborgenheid, rechtvaardigheid, vertrouwen en ouderbetrokkenheid sleutelwoorden zijn en waardoor uw kind wordt uitgedaagd om te leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken
  • Onderzoeken
  • Ondernemen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
46
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De fysieke en sociale veiligheid van onze leerlingen vinden we erg belangrijk. Hiervoor zijn diverse documenten en protocollen opgesteld. Deze zijn te vinden op de website van de school en opvraagbaar op school. 

Terug naar boven