CBS De Wieken

Oldenhuisstraat 6 9792 PM Ten Post

Schoolfoto van CBS De Wieken

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de methodegebonden en methode overstijgende toetsen bewaken we de leervorderingen van ieder individueel kind, maar geven ook een beeld van de kwaliteit van ons onderwijs.  Methodegebonden toetsen geven inzicht of de leerling de aangeboden doelen van een blok of hoofdstuk van bijvoorbeeld spelling of rekenen heeft behaald.?? De methode overstijgende toetsen meten de vaardigheden van een kind over een langere periode en in een andere combinatie van vragen. Als niet-methodegebonden?toetsen worden de?CITO-toetsen?afgenomen. Dit gebeurt 2x per jaar nl. in januari/februari en in juni.?Welke toetsen dat zijn hangt af van de ontwikkeling van uw kind en wordt door school vastgesteld?in het zorgplan.?De scores worden vermeld in?Parnassys?en op het rapport en ze worden met u besproken tijdens de voortgangsgesprekken.

Naast?toetsgegevens?zijn juist ook observaties en andere signalen uit de dagelijkse onderwijspraktijk belangrijk. Door te meten, te observeren, te signaleren en te analyseren krijgen leerkrachten een goed beeld van de vorderingen en de onderwijsbehoeften van uw kind en kunnen zij daar gericht op inspelen.? 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen. Hierin staat conflictoplossing, omgangsvormen, sociale competenties, het (h)erkennen van emoties bij jezelf en anderen centraal. Maar hoewel er een lesprogramma is met een wekelijkse les voor alle groepen, is De Vreedzame School veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat en waarbij de leerkracht een rolmodel is.

Met De Vreedzame School realiseren we een school- en klassencultuur waarin kinderen taken en verantwoordelijkheden hebben in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er zijn aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten tussen leerlingen. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Met De Vreedzame School realiseert onze school een pedagogisch klimaat waarin leerkrachten en kinderen zich prettig voelen, goed kunnen werken, en waarmee de school een bijdrage levert aan de vorming van ‘democratisch burgerschap’. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Oog, oor en hart voor elkaar
  • Zelfverantwoordelijkheid
  • Democratisch Burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven