Basisschool De Boogerd

Beusichemseweg 118 3997 ML 't Goy

  • Zelf gips maken voor het project Loeren bij de boeren.
  • Buiten spelletjes doen tijdens een stralende Koningsdag.
  • Tikkertje spelen in gymzaal De Ploeg.
  • Samen spelen buiten op het schoolplein.
  • Spelen op de tractorband.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool De Boogerd

Wij zijn een kleine school in het dorp 't Goy met een grote en groene speelruimte voor alle leerlingen. Binnen onze school is veel aandacht voor ieder kind. Met een dag- en weektaak en instructie op maat willen we onze leerlingen een goede basis bieden om vaardig, aardig en waardig te worden. Vaardig, met een stevige kennisbasis. Aardig, door een veilige leefomgeving te bieden, waar respect, vertrouwen en saamhorigheid belangrijk zijn. Waardig, om tolerante burgers te worden door hen bewust te maken van de maatschappij om ons heen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen/opmerkingen?  Neem contact met ons op via de mail directie@rk-deboogerd.nl of via de telefoon 030-6011614. U bent altijd welkom voor een rondleiding en een gesprek.

Fectio: het bestuur

Het bestuur van Fectio wordt gevormd door één bestuurder-directeur, Inge Oelen.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, op het gebied van personeelsbeleid, kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, ICT, huisvesting en financiën. Zij wordt geadviseerd door het team van directeuren van de 12 scholen.

Op specifieke onderwerpen gebeurt dat door medewerkers van het bestuursbureau.

Daarnaast informeert de bestuurder de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De bestuurder bezoekt regelmatig de scholen om zodoende op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen Fectio. Eenmaal per jaar gaat zij op schoolbezoek en heeft een gesprek met het schoolteam.

Wilt u contact opnemen met de bestuurder?

Dat kan via telefoonnummer: 030-6381121. Of via mail: info@ksfectio.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • dorpsschool
  • sfeervol en warm
  • met aandacht
  • ambitie
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Boogerd werkt met een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen onder leiding van leerkrachten eten en daarna onder toezicht van leerkrachten spelen.

Daarnaast werken we samen met kinderdagverblijf 't Zonnetje in Houten voor de naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het registreren van incidenten gebruiken we de incidentenregistratie die gekoppeld is aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Twee keer per jaar analyseren de veiligheidscoördinator en de teamleider de gegevens in dit model en stellen op basis daarvan een plan van aanpak op.

Daarnaast monitoren wij het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten via een digitale vragenlijst die bij onze methode Kanjertraining hoort; dit gebeurt twee keer per jaar. Ook gebruiken we eens per twee jaar een vragenlijst van van Beekveld & Terpstra.

Alle scholen binnen onze Stichting KS Fectio gebruiken deze vragenlijst, zodat we intern kunnen vergelijken en van elkaar kunnen leren.

Terug naar boven