Basisschool De Boogerd

Beusichemseweg 118 3997 ML 't Goy

  • Zelf gips maken voor het project Loeren bij de boeren.
  • Buiten spelletjes doen tijdens een stralende Koningsdag.
  • Tikkertje spelen in gymzaal De Ploeg.
  • Samen spelen buiten op het schoolplein.
  • Spelen op de tractorband.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds dit schooljaar nemen wij in groep 8 de Cito-toets af. Deze toets is een diagnostische toets en laat de ontwikkeling van leerlingen zien ten opzichte van de referentieniveaus taal en rekenen. Wij nemen ongeveer 2 maanden van te voren een proeftoets af, zodat kinderen weten wat ze kunnen verwachten.

De Cito-Eindtoets is het sluitstuk in een uitgebreid adviseringstraject voor kinderen en hun ouders. Voor de advisering naar het vervolgonderwijs gebruiken we de toetsresultaten en met name het beeld dat wij van een kind gekregen hebben gedurende acht jaar onderwijs.

In schooljaar 2019-2020 is door corona de Centrale Eindtoets op alle basisscholen niet afgenomen. 

In schooljaar 2020-2021 hebben we de Eindtoets afgenomen en hebben onze zes leerlingen naar verwachting gescoord.

In schooljaar 2021 - 2022 hebben we opnieuw de Eindtoets afgenomen en waren we blij met de behaalde eindresultaten.

In schooljaar 2022-2023 hebben 5 leerlingen de Eindtoets gemaakt. Helaas is daar niet het door ons verwachte resultaat uitgekomen. Dit hebben we uitgebreid met de leerlingen, leerkrachten en Intern Begeleider besproken en geanalyseerd, waarna een plan is gemaakt voor de komende groep 8 leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gebruikt als signalering om de vorderingen van de leerlingen via een een niet-methodegebonden toets (Cito) te meten en zijn voor ons een belangrijke graadmeter van ons onderwijs. De scores worden vergeleken met de streefscores gesteld in de groepsplannen. Mede naar aanleiding hiervan worden de groepsplannen geëvalueerd en bijgesteld zodat de leerlingen op het juiste niveau onderwijs krijgen aangeboden.

De leerkrachten volgen de leerlingen nauwgezet in hun ontwikkeling. Ze worden intensief geobserveerd tijdens hun werk met het materiaal, maar vooral ook tijdens de kring, in hun spel en in hun omgang met andere leerlingen. Daarnaast worden in de loop van de jaren de gebruikelijke methode-gebonden toetsen en een aantal methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Op die manier wordt de ontwikkeling in kaart gebracht. Mocht de groepsleerkracht hierbij zorg hebben over het verloop van de ontwikkeling, dan wordt de leerling bij de interne begeleider onder de aandacht gebracht.            

De eigen leerkracht en de interne begeleider bespreken samen op welke manier het beste hulp kan worden geboden. De ouders worden hierbij betrokken. Van al deze stappen/handelingen wordt verslag gemaakt, zodat de opgedane ervaring bij de begeleiding van een kind in de volgende jaren niet verloren gaat. Bovendien worden de toetsen die de leerlingen hebben gemaakt door de groepsleerkracht met de interne begeleider  besproken. De ouders worden regelmatig op school uitgenodigd om met de leerkracht over de vorderingen van hun kind van gedachten te wisselen.  

De wijze waarop het dagelijkse werk van kinde­ren wordt bekeken en beoordeeld:

Belangrijk vinden we de werkhouding/inzet van het kind, de toetsresultaten en de manier waarop een kind omgaat met huiswerk. Bij al deze punten houden we rekening met de mogelijkheden van elk kind.  

De verslaggeving van de gegevens:

In de kleutermap worden alle opvallende momenten van uw kind beschreven (m.b.t. werk/gedrag) en binnen het registratiesysteem KIJK worden de verschillende ontwikkelingsaspecten gevolgd. Van de oudere kinderen houden we de resultaten van de toetsen bij in een leerlingvolgsysteem. Voor alle kinderen maken wij verslagen van oudergesprekken waarbij afspraken worden gemaakt en een Ondersteuningsprofiel voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Kinderen die extra zorg nodig hebben worden regelmatig tijdens vergaderingen besproken. Eventuele afspraken worden ook in het leerlingdossier vastgelegd.  

Rapportage en oudergesprekken: 

De ouders van de kinderen van groep 1 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport over de ontwikkeling van hun kind. Ook is er de mogelijkheid tot het voeren van een gesprek. In september  worden de ouders samen met de leerling uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht. Eind januari/februari  krijgen de kinderen het eerste rapport mee naar huis. De ouders worden bij het eerste rapport wederom op school uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Tussendoor wordt per kind bekeken welke gesprekken met ouders nodig zijn. Na het tweede rapport, eind juni of begin juli, vindt een eindgesprek plaats. De leerkracht informeert de volgende leerkracht over de vorderingen en resultaten van de kinderen. Deze interne rapportage is onderdeel van het leerlingendossier. Dit dossier is na afspraak ter inzage voor ouders.

Zorgplichtroute:

Fectio heeft bij de start van Passend Onderwijs een route opgesteld die we hanteren als leerlingen worden aangemeld. Er is een route passend bij de aanmelding van kleuters en een voor aanmelding van oudere leerlingen. In de bijlage leest u meer.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het geven van een schooladvies kijken wij zowel naar de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling. Tijdens de startgesprekken in groep 7, waarbij ouders en leerling aanwezig zijn, wordt er een indicatie van het advies gegeven dat is gebaseerd op de werkhouding en de resultaten vanaf groep 6. In het midden van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies, zodat zij zich al kunnen oriënteren op de middelbare scholen. Aan het eind van groep 7 volgt er een gesprek als het advies is veranderd. Uiteindelijk volgt er in het midden van groep 8 het definitief advies. 

Na het maken van de doorstroomtoets kan een advies eventueel heroverwogen worden.

Ook houden we onze adviezen bij: zijn onze leerlingen na drie jaar voortgezet onderwijs nog op hetzelfde niveau als het gegeven advies of zijn ze naar een ander niveau gegaan? Wanneer wij dit afzetten tegen landelijke gegevens zijn onze adviezen de afgelopen jaren passend bij onze leerlingen geweest.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal-emotionele vorming is een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van ieder kind. Door de aandacht die wij schenken aan het pedagogisch klimaat binnen de school leren de kinderen dat zij vrijuit met elkaar en met de leerkrachten kunnen spreken over gevoelens en ervaringen. We schenken aandacht aan het stimuleren van een positief zelfbeeld, het goed leren omgaan met anderen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Bovenstaande zaken keren dagelijks terug in onze onderwijspraktijk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • samenwerken
  • zelfbewust

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven