De Golfslag

Narcisstraat 1 8255 BS Swifterbant

 • Schoolfoto van De Golfslag
 • Schoolfoto van De Golfslag
 • Schoolfoto van De Golfslag
 • Schoolfoto van De Golfslag
 • Schoolfoto van De Golfslag

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op school in een vervangingsplan aanwezig waarin uitgebreid beschreven staat hoe er wordt omgegaan met het vervangen van de groepsleerkracht tijdens verlof of ziekte.

Hieronder de verkorte handelswijze bij ziekte of verlof:

 1. Een vervangende leerkracht gezocht uit de invalpool, erna onder parttime werkende collega's
 2. Onderwijsondersteuners kunnen een groep overnemen. Als uitzondering en voor korte tijd kan een ambulante medewerker worden ingezet.
 3. De kinderen van de betreffende leerkracht/ groep worden verdeeld over de andere groepen.
 4. Het naar huis sturen of inzetten van ambulante directie  of IB uren zijn uiterste en kortdurende maatregelen.

De volledige werkwijze is beschreven in het vervangingsplan dat in september 2019 door de Medezeggenschapsraad is vastgesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de groepsleerkrachten beschikken we ook over 2 onderwijsassistenten en 2 vrijwilligers. Samen met directie en de intern begeleider vormen zij het team van De Golfslag dat zich dagelijks inzet voor de ontwikkeling van de kinderen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons onderwijs aan kleuters kenmerkt zich door:

- thematisch werken

- doelgericht werken

- spelbegeleiding door leerkrachten

- spelend leren

- Ontwikkeling wordt gemeten aan de einddoelen van groep 2

- het werken in en aan een rijke leeromgeving

- bewegend leren

- geen toetsen in groep 1

Naast de bovengenoemde vakken wordt er gewerkt aan de sociale en algemene ontwikkeling van kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Golfslag.....

 • wordt begrijpend luisteren en lezen aangeboden als vaardigheid en niet alleen vanuit een methode
 • vullen we ons rekenonderwijs aan met het programma Rekentuin, een adaptief programma voor kinderen om extra te oefenen waarbij het ons doel is om kinderen te motiveren
 • bieden we taalonderwijs aan vanuit thema's
 • werken we sinds dit schooljaar met de schoolbrede aanpak 'vreedzame school'
 • werken we samen of alleen op o.a. ons leerplein
 • vinden we het belangrijk dat kinderen ervaring opdoen en mogen leren van hun fouten
 • en nog heel veel meer....

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden.

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een school-ondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.   

Hierin beschrijven wij:

 • Dat wij aan de basiskwaliteit van de Inspectie voldoen.
 • Welke extra hulp wij kunnen geven aan een kind.
 • Hóe wij die extra hulp aan een kind geven.
 • Wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft.
 • Onze ondersteuningsgrenzen. 

Hieronder leest u een korte samenvatting van het SOP:

De basisondersteuning;

De leerkracht biedt per leerjaar minimaal 3 niveaus aan voor rekenen, lezen en spelling (voor instructie-afhankelijke kinderen, voor kinderen met een gemiddelde instructie behoefte en voor instructie-onafhankelijke kinderen). 

De continuïteit van de onderwijszorg voor alle kinderen wordt geborgd door een cyclisch proces van planperiodes, groeps- en leerlingbespreking en een analyse van de resultaten op individueel, groeps- en schoolniveau. 

Wij bieden in de groepen 3 t/m 8 verrijking buiten de groep aan meer- en hoogbegaafde kinderen(plusklas). Dit wordt verzorgd door onze specialist meer- en hoogbegaafdheid.

De mogelijkheden voor extra ondersteuning;

Kinderen met een meer specifieke onderwijsbehoefte worden besproken in het basisteam om te kijken welke ondersteuning zijn nodig hebben en wie die ondersteuning kan bieden.

Het basisteam brengt de kernpartners regelmatig bij elkaar om op een preventieve en laagdrempelige manier kinderen te ondersteunen. Op deze manier krijgen we een dekkend aanbod door een duurzame en interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, kernpartners en jeugdhulp. Denk aan de Jeugd Gezondheidszorg van de GGD, de schoolmaatschappelijk werker, schooldirecteur, intern begeleider en orthopedagoog.

De grenzen aan de ondersteuning;

Op KBS de Golfslag kunnen wij onderwijs verzorgen voor kinderen met maximaal 2 jaar leerachterstand. Het doel is altijd dat kinderen minimaal uitstromen op het niveau van eind groep 6. Vanaf eind groep 6 kan er een individuele leerlijn opgestart worden (op basis van de referentieniveaus). Deze leerlijn wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). 

Grenzen bij het begeleiden van het jonge risicokind hebben te maken met het niet kunnen garanderen van veiligheid, het niet kunnen begeleiden bij ernstige zindelijkheidsproblematiek (medische oorzaak) en het niet kunnen begeleiden van kinderen die de leerkracht de hele dag door volledig nodig hebben. Ook is KBS de Golfslag handelingsverlegen als het gaat om kinderen die zich niet verbaal kunnen uiten en beschikken over een zeer geringe woordenschat. 

Tot slot hebben we ervaren dat we handelingsverlegen zijn als het gaat om het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsproblematiek die zich extern richt op de omgeving. In dit geval zullen we altijd het belang van de groep en een veilige schoolomgeving moeten waarborgen. Dit kan betekenen dat we kinderen met externaliserend gedrag geen passende begeleiding kunnen bieden op onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven