De Golfslag

Narcisstraat 1 8255 BS Swifterbant

  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Prognose eindtoets 2019-2020

Op basis van de toetsgegevens van midden schooljaar 2019-2020 is er een voorspelling gedaan hoe leerlingen de leerlingen van groep 8 einde schooljaar 2019-2020 de school zouden verlaten. De voorspelling op basis van de beschikbare gegevens zijn onvoldoende. Dit betekent dat KBS de Golfslag in 2019-2020 onder gemiddeld behaald zou hebben op de eindtoets. Echter denken wij, op basis van de interventies die zijn ingezet dit jaar, dat onze scores hoger zouden liggen dan uit de voorspelling op basis van de m8 toetsgegevens is gebleken. 

De berekening voorspelling o.b.v. tussenresultaten is op school in te zien. 

In verband met Covid-19 hebben de eindtoetsen niet plaatsgevonden. Als school vinden wij dit erg jammer, aangezien in het tweede deel van het schooljaar een traject opgezet is om de resultaten te verhogen. De effecten hiervan zijn helaas niet meetbaar aan het einde van het schooljaar, aangezien er geen toetsen afgenomen zijn. In de periode mei- juli 2020 zijn de vorderingen door middel van observaties en methodetoetsen in kaart gebracht. Deze informatie hebben de leerkrachten bij de start van het nieuwe schooljaar gebruikt. 

In september-oktober 2020 zullen de kinderen de eind cito’s van juni 2020 maken, zodat wij de resultaten van alle leerlingen in de school kunnen analyseren op individueel- groeps- en schoolniveau.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Golfslag worden de leerlingen als volgt gevolgd in hun ontwikkeling: 

Groepen 1-2: 

De leerlingen worden geobserveerd door de leerkracht waarna de resultaten worden verwerkt in de leerlijnen van parnassys. N.a.v. deze resultaten wordt het onderwijsaanbod daar waar nodig bijgesteld en/of aangepast. Midden- en eind groep 2 wordt de Cito LOVS afgenomen. 

De groepen 3 t/m 8:

De methode gebonden toetsen worden gebruikt om te evalueren of de (tussen)doelen behaald zijn. Tevens wordt met de toetsing bekeken of de interventies voldoende hebben bijgedragen aan het behalen van de gestelde doelen.  Het onderwijsaanbod wordt daar waar nodig bijgesteld, rekening houdend met de (specifieke) onderwijsbehoefte van de leerling.  

Voor de tussen- en eindmeting wordt het Cito LOVS afgenomen. De resultaten van de (methode en niet-methode) toetsen worden geanalyseerd, de ingezette interventies worden geëvalueerd. Op basis van deze conclusies worden er nieuwe doelen opgesteld en/of een plan van aanpak gemaakt.  

Voor alle groepen:

Twee keer per jaar presenteert de ib-er de opbrengsten op schoolniveau. Vervolgens presenteren de leerkrachten de resultaten aan het team. Doel: welke interventies zijn wel/ niet effectief gebleken. We proberen de volgende vraag te beantwoorden: wat heeft deze groep nodig om zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen? 

Tevens vindt er een groeps- en leerlingbespreking plaats. De leerkracht kan dan zijn/ haar ondersteuningsvragen bespreken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven