Basisschool Lambertus

Meestersweg 5 6071 BN Swalmen

 • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
 • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
 • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
 • Schoolfoto van Basisschool Lambertus

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment is er sprake van een evenwichtig personeelsbestand op basisschool Lambertus, d.w.z. dat vrijwel alle leeftijdsgroepen op onze school voorkomen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een groepsleerkracht ziek wordt, of om een andere reden afwezig is en vervangen moet worden, zal de school er alles aan doen om het onderwijs te waarborgen. Om zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit te waarborgen heeft Swalm & Roer een “flexpool” ingericht. In deze pool zijn leerkrachten benoemd, die als vervanger op de scholen van Swalm & Roer functioneren. Hierin wordt samengewerkt met vijf andere besturen in de regio Midden-Limburg voor het organiseren van vervangingen. Indien geen vervanging kan worden gevonden, kan er een beroep worden gedaan op de “flexpool” van de andere besturen. Helaas kunnen hiermee niet alle vervangingen (piekmomenten) worden opgelost. Als het aantrekken van vervanging problemen oplevert, bestaat er een stappenplan, waarin precies omschreven is, welke stappen een school kan en moet zetten om alsnog vervanging voor de zieke te kunnen regelen.

Afspraken:

 1. Bij ontvangst van melding van afwezigheid van een leraar wordt vervanging gemeld bij vervangersmanager. Binnen het bestuur wordt gewerkt met een vervangerspool.
 2. Als dit niet tot resultaat leidt wordt contact gezocht met de pool van de samenwerkingsbesturen in Midden-Limburg.
 3. Mocht dit niet lukken dan wordt bekeken welke mogelijkheden er intern zijn: opsplitsen groep, inzet extra uren parttimers, inzet stagiairs.(1)
 4. Indien bovenstaande niet realiseerbaar is zal gezocht moeten worden naar een alternatief programma, waarin ook vrijwilligers, ouders en evt. kinderopvang samen met directie en medewerkers een alternatief programma aanbieden. Uiteraard is dit van korte duur (1 dag). Dit zal afwijken van het direct gericht zijn op de leerstof van het onderwijs.(2)
 5. Wanneer al deze stappen doorlopen zijn en het niet mogelijk is om de kinderen op school te houden, dan wordt door de school verzocht de kinderen thuis te houden. (3) Dit is wel de laatste noodgreep, omdat het dan gewoon niet meer anders kan. We doen dit dan als volgt: a.  de leerlingen van de groep van de afwezige leraar worden betreffende eerste dag binnen school opgevangen. b. Indien in de loop van de dag blijkt, dat er nog geen oplossing is voor vervanging worden de ouders/verzorgers via Isy in kennis gesteld, dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven. De directie zal blijven proberen vervanging te krijgen. c. Voor ouders/verzorgers die beslist geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot opvang op school. d. Mocht blijken dat de vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en komen die leerlingen de daarop volgende dag ook weer naar school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van ons onderwijs staat in ons schoolplan en schoolgids beschreven. Zie bijlagen PO Vensters.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovengenoemd tabel is het tabel buiten coronatijd. Vanwege corona is qua lesaanbod een aanpassing in het urentabel gemaakt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het zorgondersteuningsprofiel betreft een document waarin duidelijk omschreven staat wat de huidige stand van zaken is binnen de heersende zorgstructuur op basisschool Lambertus en welke gewenste stappen er in de nabije toekomst gemaakt zullen worden om ervoor te zorgen dat basisschool Lambertus een brede zorgschool kan worden. Dit alles ten behoeve van het bevorderen van de communicatie met de ouders over de basisondersteuning die de school kan bieden en het betreffende ontwikkelbeleid van de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven