RK bs Aventurijn

Antoniusstraat 2 4758 AM Standdaarbuiten

 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 15 personeelsleden. Op onze school werken leerkrachten, onderwijsassistenten, een conciërge, intern begeleider, interne coach, ondersteuners en een directeur. De meeste collega's werken parttime.

Leerkrachten vormen voor ouders het eerste aanspreekpunt. Leerkrachten werken nauw met elkaar samen in verschillende werkgroepen, op deze manier wordt er op school van en met elkaar geleerd. Op school zijn er inhoudelijke vergaderingen en studiedagen, professionalisering van leerkrachten staat hierbij centraal. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek of afwezig is zijn er een aantal opties:


 • We zoeken naar een interne oplossing en kijken of we een leerkracht of onderwijsassistent vanuit een andere groep in kunnen zetten.
 • We benaderen een van de leerkrachten die niet werkt met de vraag of hij/zij kan werken. Gelukkig hebben we op Aventurijn een groot aantal flexibele collega’s die bij willen springen in geval van ziekte/afwezigheid van collega’s;
 • We zetten een invalverzoek uit binnen Leswer (invalpoule)
 • Een van de ambulante mensen neemt de groep over (dit kan op het moment dat de ambulante collega’s geen afspraken hebben en gaat ten koste van hun werkzaamheden)
 • We verdelen de groep over andere groepen op school.  In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer meer collega’s door de griep geveld raken, lukt het niet om bovenstaande opties te realiseren. In dat geval kunnen we u vragen of u uw zoon/dochter een dag thuis kunt houden. Als dit niet lukt zijn kinderen altijd welkom op school en worden ze verdeeld over de andere groepen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We zijn een brede zorgschool, we proberen passend onderwijs te geven aan alle kinderen van Standdaarbuiten. We denken hierbij in kansen en mogelijkheden en gaan samen met ouders, de leerling en externe betrokkenen opzoek naar passende oplossingen. 

In sommige gevallen zijn grenzen aan de ondersteuning die we kunnen bieden. We maken hierbij altijd een afweging tussen het belang van de individuele leerling en de groep.

Er zijn een aantal criteria om te bepalen of we kunnen voldoen aan specifieke onderwijsbehoeften:

 • de ondersteuning gaat niet ten koste van het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling zelf en/of de andere leerlingen.
 • de ondersteuning gaat niet ten koste van de veiligheid van de leerling zelf, andere leerlingen of leerkrachten.
 • De ondersteuning gaat niet ten koste van de ondersteuning voor de andere leerlingen in de groep.
 • de ondersteuning overschrijdt de draagkracht van het lerarenteam niet.  

Wij zijn handelingsverlegen op de volgende punten:

 • Leerlingen met ernstige gedragsproblemen, waarbij het welbevinden en de veiligheid van medeleerlingen in gevaar komt én waarbij het voor de betreffende leerling van belang is dat er een duidelijke, vaste, time-outplek en een time-outprotocol met een vaste medewerker aanwezig is.
 • Leerlingen waarbij door onderzoek vastgesteld sprake is van meervoudige psychiatrische en/of externaliserende gedragsproblematiek. Hierbij is sprake van ernstige gediagnosticeerde problematiek waarbij specialistische ondersteuning noodzakelijk is om de ontwikkeling van de leerling te garanderen.
 • Leerlingen waarbij sprake is van ASS i.c.m. externaliserend/internaliserend gedrag waarbij specifieke psychiatrische ondersteuning van belang is om de ontwikkeling en de veiligheid van de  leerlingen en medeleerlingen te kunnen garanderen.
 • Leerlingen die na intensieve interventie periodes geen groei meer laten zien op cognitief of sociaal emotioneel gebied.
 • Leerlingen waarbij verregaande medische handelingen moeten worden verricht zodanig dat dit niet (meer) mogelijk is zonder structureel extra, professionele, handen in de klas. En wanneer het, binnen de financiële kaders, niet mogelijk is om aan deze ondersteuning tegemoet te komen 
 • Wanneer het aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in een groep in alle redelijkheid niet meer past binnen de draagkracht van de school en de leerkracht. 

Voor leerlingen die functioneren op zeer moeilijk lerend niveau met een IQ profiel lager dan 75 wegen we af of we tegemoet kunnen komen aan de pedagogische en didactische behoeften van de leerling. In principe kunnen wij deze leerlingen didactisch niet bieden wat ze nodig hebben. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven