RK bs Aventurijn

Antoniusstraat 2 4758 AM Standdaarbuiten

 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 15 personeelsleden. Op onze school werken leerkrachten, onderwijsassistenten, een conciërge, intern begeleider en een directeur. De meeste collega's werken parttime. Leerkrachten vormen voor ouders het eerste aanspreekpunt. Leerkrachten werken nauw met elkaar samen in verschillende leergemeenschappen, op deze manier wordt er op school van en met elkaar geleerd.

We werken naast ons vaste team samen met diverse partners, zoals een logopedist, speltherapeut, fysiotherapeut, jongerenwerk, centrum jeugd en gezin en MeerMoerdijk. 


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek of afwezig is zijn er een aantal opties:


 • We zoeken naar een interne oplossing en kijken of we een leerkracht of onderwijsassistent vanuit een andere groep in kunnen zetten.
 • We benaderen een van de leerkrachten die niet werkt met de vraag of hij/zij kan werken. Gelukkig hebben we op Aventurijn een groot aantal flexibele collega’s die bij willen springen in geval van ziekte/afwezigheid van collega’s;
 • We zetten een invalverzoek uit bij VLOT@Borgesius onze invalpool
 • We verdelen de groep over andere groepen op school.  
 • Een van de ambulante mensen neemt de groep over (dit kan op het moment dat ambulante collega’s geen afspraken hebben)
 • In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer meer collega’s door de griep geveld raken, lukt het niet om bovenstaande opties te realiseren. In dat geval kunnen we u vragen of u uw zoon/dochter een dag thuis kunt houden. Als dit niet lukt zijn kinderen altijd welkom op school en worden ze verdeeld over de andere groepen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken vanuit jaargroepen. De jaargroepen samen vormen 3 leefgroepen. Binnen de leefgroepen wordt ook groepsdoorbroken gewerkt, op deze manier wordt in verschillende samenstellingen van en met elkaar geleerd en is er ruimte voor talentontwikkeling.

??Leefgroep 1: groep 1-2-3

Leefgroep 2: groep 4-5-6

Leefgroep 3: groep 7-8

De basisvakken, rekenen, begrijpend lezen, en spelling worden in de jaargroepen aangeboden.

We kiezen bewust voor gemengde kleutergroepen (combinatiegroep 1-2). In de groepen 3 t/m 8 werken we met enkele groepen. In sommige gevallen kiezen we ervoor om met combinatie groepen te werken vanwege het leerling aantal. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande geeft een indicatie van hoeveel tijd onze school gemiddeld aan vakken besteed. Sommige vakken worden geïntegreerd aangeboden zoals burgerschap, wereldoriëntatie, ICT vaardigheden en mediawijsheid. Soms krijgen vakken in een bepaalde periode meer aandacht gekoppeld aan een project of thema. In sommige gevallen kan er voor gekozen worden de lestijd voor rekenen of taal uit te breiden als dat nodig is voor een groep. 

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We gaan voor zo inclusief mogelijk onderwijs en willen alle kinderen in het dorp onderwijs geven. We denken hierbij in mogelijkheden en gaan samen met alle betrokkenen opzoek naar de mogelijkheden om passend onderwijs te geven.

Er zijn grenzen aan de ondersteuning die we kunnen bieden. We maken hierbij altijd een afweging tussen het belang van de individuele leerling en de groep.

Er zijn een aantal criteria om te bepalen of we kunnen voldoen aan specifieke onderwijsbehoeften:

 • de ondersteuning gaat niet ten koste van het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling zelf en/of de andere leerlingen.
 • de ondersteuning gaat niet ten koste van de veiligheid van de leerling zelf, andere leerlingen of leerkrachten.
 • De ondersteuning gaat niet ten koste van de ondersteuning voor de andere leerlingen in de groep.
 • de ondersteuning overschrijdt de draagkracht van het lerarenteam niet.  

Wij zijn handelingsverlegen op de volgende punten:

 • Leerlingen met ernstige gedragsproblemen, waarbij het welbevinden en de veiligheid van medeleerlingen in gevaar komt én waarbij het voor de betreffende leerling van belang is dat er een duidelijke, vaste, time-outplek en een time-outprotocol met een vaste medewerker aanwezig is.
 • Leerlingen waarbij door onderzoek vastgesteld sprake is van meervoudige psychiatrische en/of externaliserende gedragsproblematiek. Hierbij is sprake van ernstige gediagnosticeerde problematiek waarbij specialistische ondersteuning noodzakelijk is om de ontwikkeling van de leerling te garanderen.
 • Leerlingen waarbij sprake is van ASS i.c.m. externaliserend/internaliserend gedrag waarbij specifieke psychiatrische ondersteuning van belang is om de ontwikkeling en de veiligheid van de  leerlingen en medeleerlingen te kunnen garanderen.
 • Leerlingen die na intensieve interventie periodes geen groei meer laten zien op cognitief of sociaal emotioneel gebied.
 • Leerlingen waarbij verregaande medische handelingen moeten worden verricht zodanig dat dit niet (meer) mogelijk is zonder structureel extra, professionele, handen in de klas. En wanneer het, binnen de financiële kaders, niet mogelijk is om aan deze ondersteuning tegemoet te komen 
 • Wanneer het aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in een groep in alle redelijkheid niet meer past binnen de draagkracht van de school en de leerkracht.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zetten in de schoolplan periode 2022-2026 in op het verder opleiden van specialisten. We willen een taalspecialist, een rekenspecialist en een gedragsspecialist opleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken binnen het kindcentrum intensief samen, de peuters spelen geregeld samen met de kleuters en werken ook enkele momenten per week samen met de kleutergroepen. Ook wordt er samen buiten gespeeld. Waar mogelijk wordt er samen opgetrokken om projecten en thema's vorm te geven.

Op deze manier is er voor leerlingen sprake van een zachte landing. Er is altijd een warme overdracht. De intern begeleider voert geregeld gesprekken met de kinderopvang en observeert waar nodig in de peutergroepen.

Terug naar boven