RK bs Aventurijn

Antoniusstraat 2 4758 AM Standdaarbuiten

 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
 • Schoolfoto van RK bs Aventurijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We kunnen stellen dat onze opbrengsten op 1F niveau goed zijn, ook de opbrengsten op 2F/1S niveau zijn passend bij de leerlingweging. We scoren boven de gestelde norm en hoger dan vergelijkbare scholen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende manieren. Op deze manier krijgen we een zo breed mogelijk beeld van hoe leerlingen zich ontwikkelen.

We volgen leerlingen op de volgende wijze:

 • Observaties door de leerkracht
 • Kindgesprekken (gesprekken over bijv. betrokkenheid en welbevinden)
 • Scoren van welbevinden en betrokkenheid van leerlingen (2x per jaar)
 • Vragenlijsten wat betreft sociale veiligheid en sociaal emotionele ontwikkeling (1x per jaar)
 • Informatie vanuit ouders 
 • Methode gebonden toetsen 
 • Monitoren van het werk dat in de groep gemaakt wordt
 • Methode onafhankelijke toetsen (hiervoor gebruiken we CITO toetsen)

Ons uitgangspunt is dat we kijken naar de totaalontwikkeling van leerlingen. We vinden het belangrijk om te kijken naar de groei die leerlingen t.o.v. de vorige toetsafname doormaken. Op deze manier kunnen we kijken of leerlingen zich in lijn der verwachting ontwikkelen. 

Daarnaast vinden we het belangrijk om naar de totaalontwikkeling van een leerling te kijken. Hier hoort ook de sociaal emotionele ontwikkeling bij, de persoonsvorming, en de ontwikkeling van diverse vaardigheden. Een leerling is meer dan zijn of haar toetsresultaten.

We werken bij ons op school met de toetsen van CITO, deze analyseren we in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. 

In het leerlingvolgsysteem houden we vorderingen van leerlingen bij. Dit laat niet alleen zien hoe je kind presteert op school, maar ook hoe een groep en de school als geheel presteren. We gebruiken de informatie in het leerlingvolgsysteem voor het schoolrapport, de groepsrapportage en individuele rapportage. In ieder geval het niveau van taal en rekenen moet worden bijgehouden. Wij nemen CITO toetsen af voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, taalvaardigheid en spelling. Incidenteel kunnen we aanvullende toetsen afnemen.


Aan het eind van de basisschoolperiode nemen we de CITO eindtoets af. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze schooladviezen voortgezet onderwijs en uitstroom naar het voortgezet onderwijs zijn passend bij onze leerlingpopulatie. We hanteren een zorgvuldige procedure om te komen tot een passend schooladvies voor leerlingen. In de adviesprocedure kijken we naar werkhouding, attitude, drive en ambitie, motivatie en toetsresultaten.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen ‘ leren leven’ is een van de opdrachten waar we als school, samen met ouders, voor staan. Kinderen groeien op in een snel veranderende maatschappij, waarin technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Zo is er de laatste jaren een digitale wereld ontstaan waar kinderen steeds eerder aan deelnemen. Een deel van de interactie tussen kinderen onderling vindt daar plaats.

We zien de school als plek waar kinderen zich ook leren verhouden tot elkaar. De vragen wie ben ik, welke normen en waarden heb ik, hoe verhoud ik me tot anderen, hoe profileer ik me in een groep, welke talenten zet ik in en hoe wil ik dat anderen mij zien staan centraal. Dit leerproces gaat, zoals ieder leerproces, met vallen en opstaan. De basisschool zien we als ‘oefenplaats’ wat betreft sociaal emotionele ontwikkeling. Als school hebben we een rol in het begeleiden van leerlingen op deze ‘oefenplaats’.

We hopen dat kinderen op school vertrouwen in zichzelf en de wereld om hen heen ontwikkelen, zodat ze na acht jaar basisschool onze school zelfbewust verlaten. Zijn wie je bent staat hierbij centraal.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Inclusiviteit
 • Vertrouwen op jezelf en elkaar
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven