RK bs Aventurijn

Antoniusstraat 2 4758 AM Standdaarbuiten

  • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
  • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
  • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
  • Schoolfoto van RK bs Aventurijn
  • Schoolfoto van RK bs Aventurijn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgende de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende manieren. Op deze manier krijgen we een zo breed mogelijk beeld van hoe leerlingen zich ontwikkelen.

We volgen leerlingen op de volgende wijze:

- Observaties door de leerkracht

- Kindgesprekken (gesprekken over bijv. betrokkenheid en welbevinden)

- Informatie vanuit ouders 

- Methode gebonden toetsen 

- Monitoren van het werk dat in de groep gemaakt wordt

- Methode onafhankelijke toetsen (hiervoor gebruiken we CITO toetsen)

Ons uitgangspunt is dat we kijken naar de totaalontwikkeling van leerlingen. We vinden het belangrijk om te kijken naar de groei die leerlingen t.o.v. de vorige toetsafname doormaken. Op deze manier kunnen we kijken of leerlingen zich in lijn der verwachting ontwikkelen. 

Daarnaast vinden we het belangrijk om naar de totaalontwikkeling van een leerling te kijken. Hier hoort ook de sociaal emotionele ontwikkeling bij, de persoonsvorming, en de ontwikkeling van diverse vaardigheden. Een leerling is meer dan zijn of haar cito resultaten! 

We werken bij ons op school met het leerlingvolgsysteem van CITO.

In het leerlingvolgsysteem houden we de vorderingen van leerlingen bij. Dit laat niet alleen zien hoe je kind presteert op school, maar ook hoe zijn groep en de school als geheel presteren. We gebruiken de informatie in het leerlingvolgsysteem voor het schoolrapport, de groepsrapportage en individuele rapportage. In ieder geval het niveau van taal en rekenen moet worden bijgehouden. Wij nemen CITO toetsen af voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Incidenteel kunnen we aanvullende toetsen afnemen.


Aan het eind van de basisschoolperiode nemen we de CITO eindtoets af. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven