SBO De Baldakijn

Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal

Schoolfoto van SBO De Baldakijn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er worden 2x per jaar in alle groepen de cito-toetsen afgenomen voor rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. De toetsen worden afgenomen passend bij het niveau van de leerling. De resultaten worden in het schoolrapport genoteerd en besproken met de ouders. Daarna wordt het OPP (ontwikkelingsperspectief) aangepast, besproken met ouders en ondertekend door ouders. Ook dit gebeurt 2x per jaar. Na evaluatie van de resultaten kan het leerstofaanbod worden bepaald.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de kerstvakantie worden de ouders van leerlingen van (bijna) twaalf of dertien jaar geïnformeerd over het eindonderzoek en het vervolgonderwijs. Deze leerlingen worden in november door de orthopedagoog getest: het eindonderzoek. Dan wordt er door de orthopedagoog en de groepsleerkracht een advies aan de ouders voorbereid. Dit advies is gebaseerd op de uitslag van het eindonderzoek, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, maar bovenal het beeld dat het team van de leerling heeft. In februari volgen adviesgesprekken van de orthopedagoog en de groepsleerkracht met de ouders over de schoolkeuze van hun kind. Een deel van onze leerlingen gaat na De Baldakijn naar een school voor praktijkonderwijs. Andere kinderen gaan naar het reguliere voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), maar dan met ondersteuning op basis van leerrendement. Er zijn ook kinderen die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs en nog een extra jaar op De Baldakijn blijven. Als in de adviesgesprekken de schoolkeuze met de ouders is overeengekomen, worden de leerlingen, die naar het voortgezet onderwijs gaan, aangemeld. Deze aanmelding wordt door de school verzorgd. De ouders blijven hiervoor echter verantwoordelijk. Naast het eindonderzoek wordt er ook de Cito-eindtoets afgenomen. Indien het resultaat daarvan hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies, dient er een heroverweging plaats te vinden. De school voor voortgezet onderwijs beslist of een leerling wordt toegelaten. Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht of directeur van de school. Zijn zij niet  tevreden over de uitkomst van de gesprekken dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Onze school is tevens aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen.

Aan het einde van schooljaar 2022-2023 zijn 42 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gegaan. Daarvan zijn 24 leerlingen naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) gegaan en 9 leerlingen naar het VMBO BBL. 9 leerlingen gingen naar het VSO TL/VMBO/PrO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 In onze school leren leerlingen samen te leven met anderen, want daar leven we – leerlingen, teamleden en ouders – met elkaar samen in een minisamenleving.   Een aantal voorbeelden van activiteiten in school, waarbij de leerlingen kunnen oefenen in het leren samenleven met elkaar zijn:

  • BAS-regels: regels en routines in de groep, in school en op het plein.
  • Het gebruik van Trefwoord: de methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming in de basisschool.
  • Het gebruik van de methode voor sociaal-emotionele vorming: Kanjertraining.
  • We houden elkaar aan het afgesproken anti-pestprotocol.          
  • Bij projecten worden de vakgebieden binnen het vormingsgebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ op een integrale wijze aangeboden aan de hand van belangrijke levensthema’s. Keuzes maken en samenwerken is daarbij belangrijk. De leerlingen doen mee aan verschillende excursies buiten de school: Streekhistorisch museum, Herinneringskamp Westerbork, enz.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Goed pedagogisch klimaat
  • Duidelijkheid en structuur
  • Respect voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven