SBO De Baldakijn

Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal

Schoolfoto van SBO De Baldakijn

In het kort

Toelichting van de school

De Baldakijn is een speciale school voor basisonderwijs. “Wie geloof heeft in eigen kunnen en vertrouwen heeft in anderen, gaat leren”. Als je op een school zit waar je steeds merkt dat het niet meer lukt, kun je niets meer opnemen of leren. De sociaal-emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van een gezonde werkhouding en zelfvertrouwen vormen de basis voor het leren. De Baldakijn is er voor dié kinderen, die zijn vast gelopen op de reguliere basisschool, vanwege leerproblemen, of sociaal-emotionele problemen. Ook kinderen die het te moeilijk zullen krijgen op een basisschool kunnen terecht op De Baldakijn. Op De Baldakijn wordt daarom in alle facetten van het onderwijs veel aandacht besteed aan werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Het motto van SBO De Baldakijn luidt: De Baldakijn is een plek waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerkingsschool
 • Ontmoeting onderwijs en zorg
 • De veilige school
 • Uitgaan van wat een kind kan
 • Deskundigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is, na lichte daling in een aantal jaren en na eerst stabiel te zijn geweest, nu groeiende. 

De leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. Op dit moment zijn ze verdeeld over de groepen A/B, A/B, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c/6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c 8a, en 8b. Er zitten gemiddeld 15 leerlingen in een groep. De groepen A t/m 5 zijn de onderbouwgroepen, de groepen 6 t/m 8 behoren tot de bovenbouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie en ICT. Denk bijvoorbeeld aan het leerlingvolgsysteem en alle softwareprogramma’s die leerlingen tegenwoordig in de les gebruiken. SG Perspectief vindt het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. We hebben daarom een IBP-beleidsplan voor elke school gemaakt. In dit plan geven we aan hoe we binnen onze school informatiebeveiliging en privacy hebben geregeld en hoe we met eventuele risico’s omgaan. Een belangrijk document is de privacyverklaring die u op de website vindt. In deze verklaring kunt u lezen welke rechten u als ouder heeft om persoonsgegevens van uw kind of van uzelf in te zien en in bepaalde gevallen te corrigeren of te verwijderen. Ook zullen we in een aantal gevallen uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Als we als school bijvoorbeeld foto’s of video’s van uw kind gebruiken dan is daarvoor altijd toestemming van u nodig. Bij de inschrijving van uw kind vragen wij dan ook uw toestemming. Deze toestemming geldt zolang uw kind op onze school zit. Wilt u uw toestemming intrekken dan kan dat door dit kenbaar te maken aan de directeur. Toestemming vragen geldt echter niet voor alle persoonsgegevens. Wij verwerken ook gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan OCW en de Belastingdienst. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over informatiebeveiliging en privacy dan kunt u contact opnemen met de directeur. Hij is het 1e aanspreekpunt voor vragen over AVG binnen onze school. Het schoolbestuur is verplicht om ook een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op een goede naleving van alle privacyregels binnen de school. Clemens Geenen van PEP Onderwijsadvies is onze FG. Hij is gecertificeerd en te bereiken via info@peponderwijsadvies.nl.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Naast de structurele samenwerking met ECKJG Dol-Fijn en instelling voor jeugd GGZ, wordt er nauw samengewerkt met:

 • basisscholen
 • peuterspeelzalen
 • speciale scholen voor basisonderwijs
 • scholen voor speciaal basisonderwijs
 • medisch kinderdagverblijven
 • kinderdagcentra
 • diverse gezinshuizen
 • Lentis
 • Accara
 • Yorneo
 • Centrum voor jeugd en gezin
 • sociale teams
 • Veilig Thuis
 • voogdij-instellingen
 • Raad van de kinderbescherming
 • Jeugdpolitie

Terug naar boven