SBO De Baldakijn

Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal

Schoolfoto van SBO De Baldakijn

Het team

Toelichting van de school

Wijze van inzet van leerkrachten

De school streeft wat betreft inzet van leerkrachten naar duidelijkheid voor leerlingen en ouders. Dit betekent dat groepen zo mogelijk niet meer dan twee vaste leerkrachten hebben, die op vaste dagen van de week de groep begeleiden. Voor de zomervakantie wordt meegedeeld welke leerkrachten welke groep gaan begeleiden in het nieuwe schooljaar.  

De samenstelling van het team

De directeur is vrijgesteld van lesgevende taken. Hij is verantwoordelijk voor de totale organisatie en de inhoud van het onderwijs, evenals voor de voortdurende ontwikkeling ervan. Twee groepsleerkrachten hebben een functie als teamleider. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijzend team. Zij zijn aanspreekpunt voor die collega’s en voeren met hen de jaargesprekken. De intern begeleiders organiseren, coördineren en bewaken de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunen collega’s bij het uitvoeren van zorgactiviteiten, bewaken de afstemming van de leerlingenzorg op schoolniveau, voeren gesprekken met ouders en leerkrachten en zien toe op het naleven van gemaakte afspraken. De intern begeleiders nemen toetsen af bij leerlingen en observeren incidenteel in de groepen. De groepsleerkrachten geven al of niet parttime les in één van de groepen. Zij hebben zich gespecialiseerd in het omgaan met kinderen die te maken hebben met leer- en/of gedragsproblemen. Daarnaast heeft iedere groepsleerkracht andere taken ten dienste van de school. De ICT-coördinator (informatie- en communicatietechnologie) ontwikkelt activiteiten op het terrein van de nieuwe media: toepassing, gebruik, inzet en beheer van Chromebooks, iPads en de digitale schoolborden. De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft alle groepen minimaal één keer per week gymles en besteedt extra aandacht aan de motorische ontwikkeling. De onderwijsassistenten en leraarondersteuners assisteren de leerkrachten voornamelijk in die groepen waar extra begeleiding gewenst is om ieder kind zoveel mogelijk individuele aandacht te geven. De orthopedagoog, jeugdarts,  logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, psychomotorische therapeut, spelbegeleider en psychologisch assistent ondersteunen het onderwijs. De conciërge, schoolschoonmakers en de administratieve medewerker verrichten ondersteunende taken binnen de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij ziekte en/of verlof wordt zoveel mogelijk intern opgelost. Leerkrachten uit het team worden gevraagd in te vallen. Mocht dit niet lukken dan wordt, met ondersteuning, een onderwijsassistent ingezet voor de vervanging. In uitzonderlijke gevallen wordt de groep vrijgegeven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Baldakijn is er voor dié kinderen, die zijn vastgelopen op de reguliere basisschool, vanwege leerproblemen, of sociaal-emotionele problemen. Ook kinderen die het te moeilijk zullen krijgen op een basisschool kunnen terecht op De Baldakijn. Kinderen die het Speciaal Onderwijs bezocht hebben, kunnen tevens geplaatst worden op De Baldakijn. Op De Baldakijn wordt daarom aan veel facetten van het onderwijs aandacht besteed aan werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen, gemiddeld 15 leerlingen per groep.

Het team wordt daarbij ondersteund door een:

orthopedagoog

logopedist

externe deskundigen: o.a. psychomotorische therapeut, fysiotherapeut, motorische therapeut

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

SBO De Baldakijn is een samenwerking gestart met ECKJG Dol-fijn, ZML Meidoornschool (Klaver-4), om kinderen van 4 tot 7 jaar, waarvan nog niet precies bekend is naar en/of welke vorm van onderwijs het beste passend is. Deze samenwerking wordt de komende jaren verder vorm gegeven. 

Daarnaast wordt de samenwerking met ZML De Meidoornschool geïntensiveerd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

SBO De Baldakijn werkt nauw samen met peuterspeelzalen in de regio, kinderdagcentra en medisch kinderdagverblijven.

Sinds maart 2022 is er een schakelvoorziening opgezet, Klaver-4. Dit is een schakelvoorziening voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. De groep is gevestigd in het gebouw van De Meidoornschool in Stadskanaal. Het initiatief om een dergelijke groep te starten is genomen door ECKJG (Expertise Centrum Kind Jeugd Gezin Dol-Fijn, SO De Meidoornschool (Speciaal onderwijs), SBO De Baldakijn (Speciaal basisonderwijs), RENN4 (Speciaal onderwijs). Scholengroep Perspectief is de bestuurlijke koepel van De Meidoornschool en De Baldakijn. Klaver-4 maakt onderdeel uit van het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband PO Groningen. 

Terug naar boven