OBS Annie MG Schmidt

Martina Kramersstraat 2 3207 WB Spijkenisse

Schoolfoto van OBS Annie MG Schmidt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school scoort, zoals u ziet, boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Onze school staat in het rijtje van hoogstscorende basisscholen in Spijkenisse. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De methodeoverstijgende toetsen van Cito en IEP leveren data over de didactische ontwikkeling van de leerlingen. De resultaten van het leerlingvolgsysteem ZIEN! over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Er zijn twee soorten didactische opbrengsten, te weten tussenopbrengsten (Cito) en eindopbrengsten (IEP). Tussenopbrengsten zijn de resultaten gedurende de periode dat de leerling de basisschool doorloopt. De eindopbrengsten zijn de resultaten aan het einde van de basisschool. De resultaten van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt vanaf groep 1 t/m groep 8 door de leerkracht in kaart gebracht. Vanaf groep 5 gaan daarnaast ook de leerlingen zelf ZIEN!-vragenlijsten invullen. Hiermee krijgen wij o.a. inzicht inzake veiligheidsbeleving, pestgedrag en pestbeleving.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Rapport van bevindingen - kwaliteitsonderzoek inspectie van onderwijs

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Het onderwijsis van goede kwaliteit en de inspectie handhaaft het basisarrangement.
• De school behaalt ruim voldoende tot goede eindresultaten.
• De leraren werken opbrengst- en handelingsgericht en hebben hoge verwachtingen van de leerlingen
• De school volgt en analyseert de vorderingen van de leerlingen nauwgezet.
  Op basis hiervan stemmen de leraren het onderwijs af op de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.
• In de groepen heerst een taakgerichte werksfeer. Er zijn heldere regels en afspraken.
• Er is sprake van een ambitieus, warm en veilig schoolklimaat.
• Het gehele team werkt gezamenlijk en met veel enthousiasme aan het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs

Terug naar boven