OBS Annie MG Schmidt

Martina Kramersstraat 2 3207 WB Spijkenisse

Schoolfoto van OBS Annie MG Schmidt

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid bij ziekte of verlof van één van de leerkrachten

1. Bij een ziekmelding trachten wij eerst in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is.

2. Verschuiving: als er wel een onderbouwvervanger beschikbaar is, intern gaan wisselen.

3. Indien een Lio-er aanwezig is: vrij geroosterde leerkracht inzetten (niet de Lio-er dus).

4. Ruilen: de A.D.V. van leerkrachten of taakrealisatie ruilen (en laten vervallen)

5. Verdelen: de groep verdelen over andere groepen (maximaal voor 2 dagen en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).

6. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:

- in principe niet de eerste dag;

- alleen in het uiterste geval toe besluiten;

- ouders schriftelijk op de hoogte stellen;

- voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen.

NB. Lesroostertechnisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen.

7. De schoolleider dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken wij volgens het klassikale systeem. Dit heeft veel voordelen. Je kunt een heleboel samendoen vanuit het oogpunt van efficiënt werken en sociale vorming. Je moet hierbij denken aan groepsgesprekken, bewegingsonderwijs, muzikale vorming, creatieve vorming en instructies van uiteenlopende vakken.

De basis van ons onderwijs vormt het individuele kind. Dit houdt in dat wij tegemoetkomen aan de verschillen die er zijn in de ontwikkeling van de kinderen. De ene leerling heeft meer of minder leertijd nodig dan de andere en wij spelen hierop in. Dat kan op verschillende manieren. Zo hebben wij onder andere gekozen voor het geven van instructie op maat. Kinderen krijgen naar behoefte instructie. Dit houdt in dat kinderen die het nodig hebben extra instructie krijgen en dat kinderen die de stof eenvoudiger oppikken minder instructie krijgen. Wij hanteren hiervoor het Directe Instructiemodel (DI-model) en/of het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie model (IGDI-model).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan school, de gewoontevorming en de sociale- en emotionele ontwikkeling: het omgaan met jezelf en de ander. Door middel van spel worden ontwikkelings- en leerprocessen gestimuleerd. Dit geldt ook voor groep 2; hier heeft de leerkracht echter een meer uitnodigende, sturende rol richting de einddoelen van groep 2. We vinden het belangrijk dat een kind naar groep 3 gaat wanneer het eraan toe is.

In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Door thematisch te werken worden de ontwikkelingsdoelen en activiteiten in samenhang met elkaar aangeboden. Het vergroot de betrokkenheid en de wil bij de kinderen om nieuwe dingen te leren.

Binnen de doelen op het gebied van wereldoriëntatie, motoriek, muziek, Engels, taal en rekenen wordt veel aandacht besteed aan de brede ontwikkeling. Onder brede ontwikkeling vallen bijvoorbeeld ontwikkelingsdoelen als spel, communicatie, onderzoeken, zelfsturing, samenwerking, actief zijn, initiatief nemen, zelfstandigheid en zelfstandig kunnen werken.

Zelfstandig werken dient een tweeledig doel:
1. De kinderen leren probleemoplossend denken, plannen, vooruitzien; dit versterkt het zelfvertrouwen,
2. De leerkracht kan met een klein groepje kinderen een activiteit uitvoeren, zoals interactief voorlezen of gezamenlijk oriënteren op rekenbegrippen.

Bij elk thema komen de volgende vijf kernactiviteiten aan bod:
• Spelactiviteiten (bijvoorbeeld rollenspel en bewegingsspel)
• Constructieve activiteiten (bijvoorbeeld bouwen en knutselen)
• Gespreksactiviteiten (bijvoorbeeld taalspelletje en woordenschat)
• Lees- en schrijfactiviteiten (bijvoorbeeld interactief voorlezen, de lettermuur en stempelen)
• Reken- en wiskundeactiviteiten (bijvoorbeeld tellen, hoeveelheden en meten)

Voor de leerlijn ‘taal’ gebruiken we prentenboeken en interactief voorlezen. Hiermee vergroten we de woordenschat en het begrijpend luisteren; de voorloper van begrijpend lezen. Voor de leerlijn ‘rekenen’ gebruiken we het programma “Met Sprongen Vooruit”. Kinderen komen hiermee spelenderwijs in aanraking met hoeveelheden, cijfers, meten en wegen. Gezamenlijk vormt dit het onderwijsaanbod waarmee we de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving bieden waarbinnen zij kennis en vaardigheden leren die zij nu en in de toekomst nodig hebben.

Terug naar boven