De Veenvlinder

Vlinderveen 221 3205 EB Spijkenisse

  • Er heerst een fijne sfeer op school en een veilig klimaat. Een kind wil zich veilig voelen op school, goed in z’n vel zitten.
  • We volgen zoveel mogelijk de individuele leerling. We werken met referentieniveaus om voor het juiste aanbod te zorgen.

Het team

Toelichting van de school

Op de Veenvlinder krijgen de leerlingen tweemaal drie kwartier per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht.  Daarnaast volgen alle leerlingen in de periode na de zomervakantie tot aan de kerstvakantie één keer per week een les schooljudo (HIRO).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een leerkracht ziek is of verlof heeft bekijken we zorgvuldig hoe we de groep het beste kunnen begeleiden. Dit is afhankelijk van de situatie. De mogelijkheid bestaat dat een leerkracht die ambulant is de groep (ten dele) begeleidt. Op andere momenten kiezen we ervoor om de groep (een deel van de dag) te verdelen.  De leerlingen verwerken deze dag de leerstof zoveel mogelijk zelfstandig. Daarnaast doen ze mee met het dagschema van de desbetreffende groep. 

Voor langdurige vervanging kunnen we een beroep doen op een vaste invalster. (Joke Boontjes) 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wekelijks krijgt een groepje leerlingen begeleiding bij het koken.  De leerlingen koken niet alleen maar krijgen begeleiding in alles wat bij het koken aan bod komt. Daarbij moet gedacht worden aan:

-het maken van een lijstje met benodigdheden;

-boodschappen halen;

-recepten lezen;

-tafel dekken en samen eten;

-opruimen en afwassen.

Het podium wordt gebruikt voor optredens, disco, musical of er worden voorstellingen gegeven. Cultuur krijgt ook steeds meer aandacht op onze school. Soms besteden we hier in de school aandacht aan, maar we maken ook uitstapjes buiten de school.

Wanneer de tuintjes klaar zijn is het de bedoeling dat ze worden bijgehouden door de leerlingen. Ook dit gaat in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht waarbij we een jaarboek volgen. In de tuin worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd door de leerlingen: 

-zaaien en verzorgen van planten;

-onkruid wieden.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt in een rijke leeromgeving met aandacht voor kleine kringen. Het spelend leren krijgt meer aandacht zodat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. De scholing die het afgelopen jaar is ingezet wordt dit schooljaar doorgetrokken. Alle ontwikkelingsgebieden worden in het leerlingvolgsysteem aangetekend. De kinderen krijgen leerstof om hun naastgelegen doel te behalen. Afgelopen schooljaar zijn we gestart met Focus PO zodat er een doorgaande lijn ontstaat in groep 1 t/m 8. Op deze manier kun je snel zien waar de leerlingen zitten in hun ontwikkeling. Verschillende hoeken hebben we verdeeld over de twee groepen waar de samenwerking goed zichtbaar is. De huis- en de bouwhoek zijn in elke groep aanwezig. Dit om ervoor te zorgen dat leerlingen regelmatig 'aan de beurt komen' zodat er ontwikkeling en verdieping in hun spel ontstaat. 

Er is aandacht voor taal, woordenschat, rekenen, schrijven,  bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie, sociaal emotionele vorming, muziek en expressie.

Gezien onze populatie zien we dat er veel behoefte is aan taal. Met name de woordenschat krijgt veel aandacht. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Urentabel

De groepen 1 t/m 8 hebben 25.75 uur les per week. De groepen 3 t/m 8 hebben in de morgen een pauze van 15 minuten. 

De nadruk ligt op de basisvaardigheden: taal, lezen, rekenen. We proberen steeds meer deze vaardigheden in andere vakken te verweven om het onderwijs te verbeteren en voor de leerlingen aantrekkelijker te maken. 

In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen Engels. 

Voor de variatie proberen we ook meer werkvormen aan te bieden in ons onderwijs.

Burgerschap zit verweven in de vakken wereldoriëntatie, sociale vorming. Je ziet dit de hele dag terug in ons onderwijs.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Alle leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en verschillende behoefte om te spelen en te leren. De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier volgens de leerlijnen. Een aantal leerlingen heeft meer tijd en instructie nodig om tot leren te komen. Daarnaast zijn er ook leerlingen die maar weinig tijd en instructie nodig hebben om grote leerstappen te maken. De Veenvlinder werkt opbrengstgericht (op de harde en zachte opbrengsten) waarbij we streven het maximale uit alle leerlingen te halen. We richten ons op de standaarden die op schoolniveau zijn vastgesteld. Van belang is dat we voor ieder kind de volgende vraag kunnen beantwoorden: "Wat heeft dit kind nodig om zich naar vermogen te kunnen ontwikkelen, op didactisch en sociaal-emotioneel gebied?" 

Op het gebied van de langere ondersteuning beschikt de Veenvlinder over 1 Intern Begeleider (IB) , 1 leerkrachtondersteuner voor vier dagen, een leerkrachtondersteuner voor drie dagen en een onderwijsassistent voor 6 uur per week. Daarnaast hebben meerdere leerkrachten een aantal uren ambulante tijd om te ondersteunen in de grotere groepen en is er ruimte voor één op één begeleiding van leerlingen. Voor de ondersteuning van de cognitieve ontwikkeling beschikken we over een aantal specialisten binnen de school, namelijk een rekencoördinator en een taalcoördinator. We hebben maar liefst drie vrijwilligers binnen de school. Ze hebben allemaal veel ervaring, waarvan twee vrijwilligers met veel onderwijservaring. 

Voor de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en de werkhouding zijn er eveneens een aantal specialisten.

Op dit moment is de school in staat om een arrangement te bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften als het gaat om:

  • Ernstige leesproblemen;
  • Angst/onveiligheid;
  • Teruggetrokken/sociaal isolement; 
  • Instroom kinderen vanuit cluster 2;
  • Het jonge kind dat achterloopt in de ontwikkeling.

De Veenvlinder wil zich verder ontwikkelen tot een medium arrangementschool met daarnaast steeds meer deskundigheid voor onze NT2 leerlingen. Hiervoor volgen we cursussen, bezoeken we andere scholen en hebben methoden aangeschaft.

Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school samenwerkingsverband Onderwijscollectief in. Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle scholen op Voorne-Putten, Rozenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er ingezet kan worden. Het samenwerkingsverband heeft zelf specialisten in huis die deze ondersteuning kunnen bieden, maar kan ook andere experts inhuren wanneer dit nodig is.

Daarnaast werken scholen samen in een zogenoemd Regionaal Overleg Onderwijscollectief (ROK) waar scholen binnen een wijk/gemeente samenwerken om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in de wijk/gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in het ROK en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise. Soms kan b.v. een andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind. Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, dan zal het samenwerkingsverband samen met ouders, school en andere experts onderzoeken welke school hier wel aan kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis-)onderwijs is, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor de inschrijving op deze scholen.

Meer informatie over samenwerkingsverband Onderwijscollectief is te vinden op de website: http://onderwijscollectiefvpr.nl

Onderwijscollectief VPR. 
Gemeenlandsedijk Noord 26c
3216 AG Abbenbroek
T: te bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur op (0181-) 760900.
M:onderwijsloket@swvkindkracht.nl

Voor een meer specifieke beschrijving verwijzen we naar de Bijlage Schoolondersteunings Profiel (SOP)
Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen ons specialiseren in taalachterstanden, taalontwikkelingsstoornissen en NT2 onderwijs. Dit in nauwe samenwerking met taalschool De Kameleon, de bibliotheek, Auris en het Samenwerkingsverband zodat we deze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden. Op deze manier sluiten we beter aan bij onze populatie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken nauw samen met kinderopvangorganisatie Partou. Er is altijd sprake van een overdracht en indien nodig organiseren we een warme overdracht en kunnen leerkrachten of de intern begeleider ook leerlingen observeren. Komend schooljaar zullen we ons richten op een nog betere samenwerking zodat er meer een doorgaande lijn komt.

Terug naar boven