De Veenvlinder

Vlinderveen 221 3205 EB Spijkenisse

  • Er heerst een fijne sfeer op school en een veilig klimaat. Een kind wil zich veilig voelen op school, goed in z’n vel zitten.
  • We kijken naar het niveau van de individuele leerling. We werken met referentieniveaus.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.

OBS de Veenvlinder: “een stevige basis voor het geluk van ieder kind”.  Dit is wat wij belangrijk vinden voor onze leerlingen. Daarom is een goede samenwerking met ouders onmisbaar. Het team zorgt met elkaar voor het afleveren van kinderen die zich optimaal hebben ontwikkeld, zowel op didactisch, als pedagogisch en op sociaal-emotioneel gebied. Elk teamlid heeft een verantwoordelijkheid naar alle leerlingen, we werken met zijn allen aan hetzelfde doel. Samen weten en kunnen we meer.   

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Wanneer u vragen heeft horen we het graag. Veel leesplezier!

Team OBS de Veenvlinder.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Individuele kind
  • Creativiteit en cultuur
  • Ontdekken van talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het onderwijs aan zo'n 165 leerlingen vereist een goede organisatie alsmede de inzet van veel verschillende mensen. Op 1 oktober 2022 zal het aantal leerlingen iets hoger liggen.

Dit schooljaar hebben we gekozen voor acht groepen van gemiddeld 25 leerlingen om de leerlingen zoveel mogelijk individuele aandacht te kunnen geven. In de onderbouw werken de groepen veel samen. In de midden-en bovenbouw willen we steeds meer gaan samenwerken. De groepen 3 en 7 zijn iets groter, maar hier wordt extra ondersteuning geboden. De extra ondersteuning wordt vooral ingezet tijdens instructiemomenten.

In totaal zijn er zo'n 15 personeelsleden aan de school verbonden. Daarnaast kent de school een medezeggenschapsraad (MR), een ouderverengiing (OR), diverse vrijwilligers, stagiaires en externe partners. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse Opvang

Partou verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor kinderen. Voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar maken zij hierbij gebruik van de locatie "de Krullenbol" in hetzelfde gebouw als onze school (ingang naast ons speellokaal). Voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar is de opvang in onze grote zaal. Ouders die gebruik willen maken van de BSO kunnen zich melden op de site van Partou via https://mijn.partou.nl.

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster. We hebben vier gelijke dagen van 8.30 - 14.15 uur en op de woensdag van 8.30 - 12.15 uur.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De IB-er is de contactpersoon. Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom bij de directie voor vragen en/of opmerkingen.

Terug naar boven