De Veenvlinder

Vlinderveen 221 3205 EB Spijkenisse

  • Er heerst een fijne sfeer op school en een veilig klimaat. Een kind wil zich veilig voelen op school, goed in z’n vel zitten.
  • We volgen zoveel mogelijk de individuele leerling. We werken met referentieniveaus om voor het juiste aanbod te zorgen.

In het kort

Toelichting van de school

Vanuit Nissewijs

Ontmoet: OBS de Veenvlinder.

Een school van de Nissewijs scholengroep. Nissewijs scholengroep bestaat sinds 1 januari 2023. De scholengroep is ontstaan vanuit de fusie tussen Prokind Scholengroep en de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs (VCPO). Onze scholen zijn een weerspiegeling van de maatschappij. Openbare, christelijke en samenlevingsscholen vinden elkaar binnen één bestuur. Daar zijn we trots op. We zien het als onze gezamenlijke opdracht om kinderen voor te bereiden op hun rol straks in de maatschappij. Dit vraagt van ons, als  bestuur en scholen, om een veilige omgeving te creëren waar we elkaar zien, kennen en begrijpen. Er is ruimte voor verschillen, maar we vinden elkaar in onze kernwaarden. De waarden samen, passie, groei en lef maken ons tot wie we zijn en geven richting aan waar we heen willen. Ze zijn leidend in wat we doen en zeggen.?We nemen de kinderen ook hierin mee en helpen ze om ook vanuit deze waarden te leven. De dagelijkse leiding van Nissewijs scholengroep is in handen van het college van bestuur, daarin ondersteund door een staforganisatie op de terreinen van onderwijs, personeel en financiën en beheer. Het interne toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken is belegd bij de raad van toezicht. Meer informatie kunt u vinden op onze website. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij onze scholengroep. Die betrokkenheid wordt onder meer op Nissewijsniveau vormgegeven in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Binnen de Veenvlinder heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke rol. Hoewel de scholen vanuit een gemeenschappelijke overtuiging werken, heeft ieder van hen zijn eigen identiteit en cultuur. Vandaar deze gids specifiek voor een school. Wanneer u nog geen kinderen op een van onze scholen heeft, wensen wij u een plezierige ontdekkingstocht. Ouders die ons al wel kennen, vinden in deze gids waardevolle aanvullende informatie. Persoonlijk contact gaat echter boven alles. Voor ieder van u geldt: u bent van harte welkom voor een kennismaking en/of gesprek. Laat deze gids u de weg wijzen naar OBS de Veenvlinder 

Namens het college van bestuur,   Charlotte van Bodegom en Maarten Groeneveld  

Vanuit de Veenvlinder

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.

OBS de Veenvlinder: “een stevige basis voor het geluk van ieder kind”.  Dit is wat wij belangrijk vinden voor onze leerlingen. Daarom is een goede samenwerking met ouders onmisbaar. Het team zorgt er met elkaar voor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op didactisch, als pedagogisch en op sociaal-emotioneel gebied. Elk teamlid heeft een verantwoordelijkheid naar alle leerlingen, we werken met zijn allen aan hetzelfde doel. Samen weten en kunnen we meer.   

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Wanneer u vragen heeft horen we het graag. Veel leesplezier!

Team OBS de Veenvlinder.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Individuele kind
  • Creativiteit en cultuur
  • Ontdekken van talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het onderwijs aan zo'n 170 leerlingen vereist een goede organisatie alsmede de inzet van veel verschillende mensen.

Dit schooljaar hebben we gekozen voor zeven groepen van gemiddeld 25 leerlingen om de leerlingen ook zoveel mogelijk individuele aandacht te geven. In de onderbouw hebben we een grotere kleutergroep, maar daar is extra ondersteuning bij aanwezig. Er staan elke dag twee mensen voor deze groep. De groep beschikt over twee lokalen met een deur ertussen. Ook in de midden-en bovenbouw willen we steeds meer gaan samenwerken. De extra ondersteuning in de midden- en bovenbouw wordt vooral ingezet tijdens instructiemomenten.

In totaal zijn er zo'n 15 personeelsleden aan de school verbonden. Daarnaast kent de school een medezeggenschapsraad (MR), een ouderverenging (OR), diverse vrijwilligers, stagiaires en externe partners. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse Opvang

Partou verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor kinderen. Voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar maken zij hierbij gebruik van de locatie "de Krullenbol" in hetzelfde gebouw als onze school (ingang naast ons speellokaal). Voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar is de opvang in onze grote zaal. Ouders die gebruik willen maken van de BSO kunnen zich melden op de site van Partou via https://mijn.partou.nl.

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster. We hebben vier gelijke dagen van 8.30 - 14.15 uur en op de woensdag van 8.30 - 12.15 uur.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De IB-er is de contactpersoon. Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom bij de directie voor vragen en/of opmerkingen.

Terug naar boven