De Veenvlinder

Vlinderveen 221 3205 EB Spijkenisse

 • Er heerst een fijne sfeer op school en een veilig klimaat. Een kind wil zich veilig voelen op school, goed in z’n vel zitten.
 • We volgen zoveel mogelijk de individuele leerling. We werken met referentieniveaus om voor het juiste aanbod te zorgen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen scoren zoals we mogen verwachten. De resultaten van ons onderwijs zijn de laatste 3 jaar sterk verbeterd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar wordt de IEP toets afgenomen. Ook worden er regelmatig methodegebonden toetsen afgenomen. De resultaten worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem. De uitslagen worden geanalyseerd door de leerkracht en de Intern Begeleider. Zij bespreken de resultaten in de groepsbespreking. De schoolresultaten worden besproken in de teambijeenkomst en op studiedagen. In een PLAN-DO-CHECK-ACT-CONTROL -Cyclus wordt hierop beleid gemaakt.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op de juiste plaats in het Voortgezet Onderwijs. Op een plek die zorgt voor een mooie toekomst! Vanaf groep 7 gaan we hierover in gesprek met de ouders en de leerlingen. We werken vanuit opgestelde doelen om te zorgen voor een vloeiende overgang naar het Voortgezet Onderwijs.

De overgang naar het voortgezet onderwijs   

Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. In groep 8 volgen wij een procedure om de overstap naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen. Voor toelating op het voortgezet onderwijs is een schooladvies nodig. U ontvangt het schooladvies van de basisschool. Dit schooladvies is wettelijk leidend. Het schooladvies bepaalt op welk niveau uw kind instroomt op het voortgezet onderwijs. Het schooladvies kan een enkelvoudig schooladvies of een dubbel schooladvies zijn. Om tot een goed schooladvies te komen, gebruikt onze school de gegevens van uw kind uit het leerlingvolgsysteem van de school, zoals onder andere de IEP E7, de IEP groep 8 en het Drempelonderzoek. Naast de gegevens vanuit de toetsen, wordt bij het maken van een schooladvies ook naar de werkhouding, zelfstandigheid, motivatie, zelfvertrouwen, gedrag, huiswerkattitude en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind gekeken.Soms kan het zijn, dat er meer gegevens nodig zijn voor het maken van een schooladvies. Uw kind kan dan in aanmerking komen voor de afname van een NIO-toets en/ of NPV-j. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd en vragen wij uw toestemming hiervoor.   

In de periode van 10 januari tot 31 januari wordt met u het onderwijskundig rapport doorgenomen en wordt het (voorlopig) schooladvies met u gedeeld. Mocht u aanvullende relevante informatie hebben en/ of eventueel een andere zienswijze hebben dan de school, dan kan dat meegenomen worden in het onderwijskundig rapport. Het onderwijskundig rapport tekent u voor gezien.  

Begin februari wordt de doorstroomtoets van IEP afgenomen. De doorstroomtoets is wettelijk verplicht. Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets. Mocht de uitslag van de doorstroomtoets hoger zijn dan het gegeven schooladvies in januari, dan zal er een heroverweging van het schooladvies plaatsvinden, waarin alle aspecten voor het geven van een schooladvies meegenomen zullen worden. Het schooladvies, wat in januari is gegeven, kan naar boven bijgesteld worden of hetzelfde blijven. Het schooladvies kan nooit naar beneden bijgesteld worden. Uiterlijk 24 maart ontvangt u het definitieve schooladvies. Een schooladvies moet uw kind toegang geven tot de meest passende plaats voor uw kind op het voortgezet onderwijs. Het belang van uw kind staat voor ons voorop. Een schooladvies komt dan ook zorgvuldig tot stand.  

In de week van 25 maart tot en met 31 maart, de wettelijke centrale aanmeldweek, kunt u uw kind aanmelden op een voortgezet onderwijsschool, die passend is bij het schooladvies van uw kind. De aanmelding kan ook digitaal. U vindt hierover meer informatie op de website van de voortgezet onderwijsschool van uw keuze. Natuurlijk kunt u altijd met vragen terecht bij de leerkracht van uw kind.  

Voor enkele leerlingen geldt er een aangepaste procedure, wat betreft de overgang naar het voortgezet onderwijs. U wordt hierover tijdig geïnformeerd en bij begeleid.  

Het kan zijn dat u een vraag en/of klacht heeft over de procedure rondom de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het eerste aanspreekpunt is de leerkracht van uw kind. Wanneer u er met de leerkracht niet uitkomt, dan gaan wij als directie en/of intern begeleider graag het gesprek met u aan. Mocht het gesprek voor u niet (voldoende) bevredigend zijn, dan kunt u volgens de klachtenprocedure een klacht indienen.          

De niveaus in het voortgezetonderwijs   

 • Praktijkonderwijs
 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)                     ·       
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
 • Gemengde leerweg (vmbo-gt) 
 • Theoretische leerweg (vmbo-t)
 • Havo
 • VWO            

Het onderwijssysteem in Nederland  

Binnen het onderwijssysteem in Nederland is het mogelijk om verschillende stappen te maken.

Korte beschrijving van de niveaus in het voortgezet onderwijs (vo)

Praktijkonderwijs: Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op werk, wonen en het leven. Het praktijkonderwijs kent geen maximum aantal schooljaren. De opleiding stopt als een leerling 18 jaar wordt. Een kleine groep stroomt na het praktijkonderwijs door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor het praktijkonderwijs gelden wettelijke criteria en hierbij is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk.    

Vmbo: Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo duurt 4 jaar en biedt praktijkopleidingen en meer theoretische opleidingen. In de onderbouw, de eerste en tweede klas, worden algemene vakken gegeven. Aan het einde van het tweede jaar kiezen de vmbo-leerlingen een leerweg en een specialisatie: het profiel. Deze leerlingen stromen na het examen van vmbo naar een hoger niveau van het voortgezet onderwijs of naar het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). 

Het vmbo heeft vier verschillende leerwegen:

 • basisberoepsgerichte leerweg
 • kaderberoepsgerichte leerweg
 • gemengd theoretische leerweg (vijf theorievakken op mavo-niveau met minstens één praktijkvak)
 • theoretische leerweg (mavo)  

Havo: Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Het havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (Hogeschool/ hbo). Het tempo en niveau ligt hoger dan op het vmbo. Er wordt meer zelfstandigheid van de leerling verwacht en er wordt meer huiswerk gegeven. Aan het einde van het derde jaar kiezen havisten een profiel. Leerlingen worden op het havo in principe voorbereid op het hbo. Sommige leerlingen stromen na het examen door van havo naar vwo. Een kleine groep stroomt door naar een mbo-opleiding.

In de onderbouw van de havo (eerste, tweede en derde klas) worden algemene vakken gegeven.

Hierna wordt een van de vier profielen gekozen:

 • Natuur en techniek (NT)
 • Natuur en gezondheid (NG) 
 • Economie en maatschappij (EM)
 • Cultuur en maatschappij (CM)  

Vwo Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit. Na het vwo kunnen leerlingen ook kiezen voor een studie aan een hogeschool (hbo). Goed theoretisch kunnen leren is voor het vwo een vereiste. Het vwo bestaat uit twee richtingen, het atheneum en het gymnasium. Het belangrijkste verschil is, dat op het gymnasium de vakken Grieks en Latijn worden gegeven. Aan het einde van het derde jaar kiezen vwo’ers een profiel.

De vier profielen op het vwo zijn hetzelfde als op de havo, namelijk:

 • Natuur en techniek (NT)
 • Natuur en gezondheid (NG)
 • Economie en maatschappij (EM)
 • Cultuur en maatschappij (CM)    

Enkele voortgezet onderwijsscholen in de buurt  

 • Praktijk College (Praktijkonderwijs);
 • MY college (vmbo);
 • CSG Oude Maas (vmbo);
 • Wellantcollege Anna Hoeve (vmbo);
 • Charles de Foucauld Mavo (vmbo gemengde leerweg en theoretische leerweg);
 • De Ring van Putten (mavo, havo en vwo);
 • Penta College CSG Rietvelden (mavo en mavo/havo);
 • Penta College CSG Scala Molenwatering (havo, atheneum en gymnasium);
 • Maerlant (vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gl, vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium).    

Activiteiten binnen het traject van po naar vo

Groep 8 is best een spannend, maar ook een ongelooflijk leuk jaar. De keuze wordt gemaakt naar welke voortgezet onderwijs uw kind gaat. Daarnaast de musical en veel andere leuke activiteiten.   

Activiteiten eerste helft van het schooljaar     

 • Startgesprekken (O.a. de uitslag van IEP eind groep 7);
 • Informatieavond;
 • Indien van toepassing de afname NIO en/ of NPV-j (De ouders van desbetreffende leerlingen worden hierover apart geïnformeerd en gevraagd om toestemming);
 • Afname Drempelonderzoek (De domeinen zijn: technisch lezen, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen, en taalverzorging);
 • Afname IEP groep 8 (De domeinen zijn: (begrijpend) lezen, rekenen en taalverzorging);      
 • Voortgangsgesprek (O.a de uitslag van het Drempelonderzoek, IEP groep 8 en indien van toepassing de uitslag van de NIO en/of NPV-j, verdere richting van het schooladvies);        
 • Scholenmarkt op woensdag 15 november;
 • Verschillende kennismakingsactiviteiten op het voortgezet onderwijs (O.a. bezoeken aan het voortgezet onderwijs, minilessen etc. Op de website van een voortgezet onderwijsschool kunt u meer informatie vinden over de activiteiten, die georganiseerd worden voor “toekomstige” leerlingen).

Activiteiten tweede helft van het schooljaar        

 • Schooladviesgesprekken tussen 10 januari en 31 januari (-Voorlopig- schooladvies, inzage in het onderwijskundig rapport= overdrachtsdossier);
 • Afname IEP-doorstroomtoets (De domeinen zijn”(begrijpend) lezen, rekenen en taalverzorging);
 • Open dagen voortgezet onderwijsscholen;       
 • Uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies;        
 • Centrale aanmeldweek voortgezet onderwijs van 25 maart tot en met 31 maart; 
 • Feestelijke afsluiting van het laatste schooljaar op de basisschool. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door te werken met de methode Kwink. 

De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen worden tijdens de groeps- en leerlingbespreking besproken door de leerkracht en de intern begeleider. Naar aanleiding hiervan worden aanpakken voor een individuele leerling of voor de hele groep besproken.

Onze ambities zijn:

 • Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan anti-pestbeleid;
 • We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een aspect (D/E), dan volgt er actie (groepsplan);
 • We houden bij hoeveel individuele handelingsplannen er per jaar in een groep uitgevoerd worden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veilig pedagogisch klimaat
 • Individuele kind
 • Talenten ontdekken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2013 is de Veenvlinder voor het laatst bezocht door de inspectie. In februari 2021 hebben we een positief gesprek gehad met de inspectie, maar geen beoordeling n.a.v. een onderzoek op de Veenvlinder.

Terug naar boven