Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam

Kerklaan 37 c 2063 JK Spaarndam gem. Haarlem

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen wegens de schoolsluiting

De Spaarneschool heeft in 2020-2021 de IEP-eindtoets afgenomen : eindscore 86,5

19 leerlingen hebben meegedaan aan de eindtoets. 
De Spaarneschool heeft 1% gewicht leerlingen (leerlingen waar de school extra gelden krijgt ivm opleidingsniveau ouders).

Voor elke toets waarmee een basisschool zich verantwoordt over de leerresultaten bestaan eigen ondergrenzen. Deze ondergrenzen houden rekening met de leerlingpopulatie op de basisschool (percentage gewogen leerlingen). Als de gemiddelde schoolscore op of boven de ondergrens ligt zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.
Voor onze populatie geldt voor deze Iep toets een ondergrens van 79,9. Wij scoren met 86,5 op deze eindtoets ruim boven de inspectie norm. landelijk gemiddelde.

De resultaten voor de IEP eindtoets van schooljaar 2022 komen binnenkort beschikbaar voor publicatie op Vensters.

Ook schooljaar 2022 scoren wij met 83,5 boven de inspectienorm. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken op school methode gebonden toetsen en cito toetsen.
De toetsresultaten worden geanalyseerd door de leerkracht en door de intern begeleider op school. De leerkrachten bespreken de resultaten met de intern begeleider en opvallende resultaten worden nader bekeken. Wanneer het nodig is wordt er actie ondernomen. Dit kan een groepsplan zijn voor een groepje kinderen of een handelingsplan voor een individuele leerling.

Tweemaal per jaar bekijken we met het hele team de resultaten van de gehele school.
We analyseren de resultaten schoolbreed en per groep. Na de analyse worden de groepsplannen aangepast voor de volgende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij streven ernaar het beste uit onze leerlingen te halen en een schooladvies op maat te geven.
Voor het opstellen van het schooladvies gebruiken we de volgende gegevens:

 • Resultaten in het Leerlingvolgsysteem
 • Resultaten op de methode toetsen
 • Algemene indruk en observaties van de leerkracht
 • Aspecten van de werkhouding, zoals taakgerichtheid, belangstelling, zelfstandigheid, motivatie en doorzettingsvermogen

Bij het opstellen van het advies zijn de leerkracht(en), de intern begeleider en de directie van de school betrokken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 

Op de Spaarneschool gaan we respectvol met elkaar om en laten we dat in woord en daad aan elkaar zien. Wij hebben duidelijke schoolregels en ook maakt elke groep bij de start van het schooljaar nog afspraken voor de groep. Nu maken wij nog gebruik van de methode Leefstijl, maar wij zijn ook op zoek naar een nieuw en fris aanbod.
Wij hebben in elke groep een kaartenbak met drama opdrachten die het samenwerken en luisteren naar elkaar versterken. Deze zetten wij regelmatig in. Samenwerken vinden wij belangrijk. Bij veel vakken en activiteiten helpen de oudere kinderen de jongere kinderen. Veel ouders geven aan dit als een grote toegevoegde waarde van de Spaarneschool te zien. We helpen kinderen op te groeien naar zelfstandige mensen, die na acht jaar Spaarneschool  goed voorbereid en vol vertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs durven te maken.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect voor elkaar
 • Samenwerken
 • Zelfredzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven