Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam

Kerklaan 37 c 2063 JK Spaarndam gem. Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam

Het team

Toelichting van de school

Op De Spaarneschool werken we met een hecht en enthousiast team aan het dagelijkse onderwijs voor de leerlingen.
Ons team bestaat uit 15 medewerkers. Naast groepsleerkrachten heeft de school een intern begeleider, een vakleerkracht gym, een onderwijsassistent, een administratieve kracht en een directeur. Verschillende teamleden hebben daarnaast nog een specifieke functie, zoals ICT coördinator, expert hoogbegaafdheid, cultuur coördinator, gedragsexpert en vertrouwenspersoon.
Van 1 oktober tot 1 mei wordt ons team versterkt met een vakleerkracht muziek en een tuinman voor de schooltuin. 
Wij maken gebruik van elkaars expertise en overleggen ook regelmatig over ons onderwijs en de organisatie daarvan. 
Leerkrachten scholingen zich individueel en we volgen teamscholing. 
Leren van en met elkaar is een vanzelfsprekende zaak.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school heeft een noodplan Ziekteopvang. 
Bij verlof of ziekteverzuim van een leerkracht proberen we eerst intern een oplossing te vinden of een invaller te regelen. Wij hebben een gezamenlijke invalpool binnen ons bestuur. Door het landelijke lerarentekort is er in deze pool momenteel ook krapte. 
We zoeken altijd naar passende oplossingen. Als er niemand beschikbaar is kijken wij ook of de kinderen mogelijk verdeeld kunnen worden over andere groepen.

Alleen in geval van nood en als we echt geen andere oplossing kunnen vinden, vragen wij de ouders hun kind een dag thuis te houden.
Mocht opvang thuis niet mogelijk zijn, dan zullen we het kind op school opvangen.
Bij langdurige problematiek is er overleg met de MR.
Voor leerlingen die in quarantaine moeten is er een onderwijsplan.
Ook als een hele groep thuisonderwijs krijgt is er een onderwijsplan.

Noodplan tijdens Corona
De afgelopen periode hebben we door Covid ons noodplan aan moeten passen. Tijdens de periodes van lockdown hebben wij thuisonderwijs voor onze leerlingen verzorgd middels Teams. Ouders werden op de hoogte gehouden met roosters via Social schools. Op school hebben wij daarnaast noodopvang verzorgd voor kinderen van ouders met vitale beroepen (minstens één van beide ouders heeft een vitaal beroep).

Het online onderwijs hebben wij na de eerste lockdown geëvalueerd met leerlingen, team en ouders en aangepast. Voor de tweede lockdown periode waren wij goed voorbereid en konden wij het onderwijs nog beter vorm geven. 

Door de strikte protocollen hebben wij leren schakelen tussen fysiek en online onderwijs als de situatie daarom vroeg. Hetzij bij een leerling in quarantaine, hetzij bij een leerkracht in quarantaine. Het geheel is gelukkig soepel verlopen door een goede voorbereiding en organisatie.

Wij zetten ons noodplan bij coronamaatregelen in, om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen voor zoveel mogelijk leerlingen en om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleinere dorpsschool en hebben wisselende aantallen leerlingen in diverse jaarlagen. Daarom hebben wij combinatiegroepen en  homogene groepen. Elk jaar bekijken wij met het team en de MR (medezeggenschapsraad) welke groepen we kunnen en willen vormen. Diverse aspecten zoals leerlingaantallen, pedagogische en didactische factoren spelen daarbij een rol.
Op dinsdagmiddag is groep 1 t/m 4 vrij en krijgen de groepen 5 t/m 8 apart les in wereldoriëntatie vakken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. De combinatiegroepen gaan dan uit elkaar.

Voor ons cultuuronderwijs maken wij regelmatig gebruik van gastdocenten en het cultuuraanbod om ons heen. Elk jaar bezoeken wij eveneens diverse culturele instellingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de bijlage vindt u ons Schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u hoe de leerlingenzorg op onze school geregeld is. 

Wij werken opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat wij systematisch en doelgericht werken aan het verbeteren van de leerprestaties.
Wij volgen de prestaties en ontwikkelingen van de leerlingen en houden deze bij in ons leerlingvolgsysteem. Daarnaast zijn ook de observaties van de leerkracht belangrijk. Wij kijken ze breed mogelijk; dat wil zeggen dat wij naast de resultaten ook naar onder andere de sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de concentratie kijken.

De kernvakken taal, lezen, spelling en rekenen worden gedifferentieerd op drie niveaus aangeboden. Voor deze vakken stellen wij ook groepsplannen op.
Om leerlingen te betrekken bij hun ontwikkeling voeren de leerkrachten in de herfst met alle kinderen een individueel gesprek. Na het kind-gesprek volgt een gesprek met de ouders. In dit gesprek kijken we hoe we samen met ouders kinderen optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.
Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben maken wij gebruik van compacten en verrijken. Dat betekent dat leerlingen minder basisopdrachten maken en daarnaast verrijkende opdrachten krijgen. Naast de methodes die we gebruiken krijgen zij verdiepende en uitdagende oefenstof. Daarnaast zijn er leerlingen die nog meer uitdaging kunnen gebruiken. Voor deze leerlingen is er de mogelijkheid om vanaf groep 5 mee te doen aan de Day a Week School (DWS). Hierbij krijgen ze de gelegenheid om een hele dag per week samen te werken met andere kinderen die ook extra uitdaging nodig hebben. Dit vindt plaats op een andere locatie buiten de school.
Sinds december 2021 hebben wij binnen de school een groeilab voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. In het groeilab onderzoeken wij welke ontwikkelpunten deze leerlingen hebben en hoe wij ze kunnen uitdagen. De uitkomsten uit het groeilab gebruiken wij om het aanbod in de regulieren lessen uitdagender te maken en ontwikkeling voor alle leerlingen te garanderen. Ook onderzoeken we een goede screening van leerlingen in groep 1 t/m 8.
Het groeilab wordt geleid door een leerkracht met expertise op hoogbegaafdheid en de intern begeleider die een scholing tot specialist hoogbegaafdheid volgt.

"We zijn in het groeilab gestart met een leuke opdracht:Ontwerp je eigen dierentuin! Om het hogere orde denken te stimuleren kregen ze een lijst met punten waar allemaal rekening mee gehouden moest worden. Op schaal tekenen bijvoorbeeld en inkomsten en uitgaven bijhouden. Hier is met veel plezier aan gewerkt. En natuurlijk werd er niet alleen gereflecteerd op het resultaat, maar ook op proces en samenwerking"
Monique de Vries

“Alle kinderen stromen door, tenzij . . . . . “ 

Er kunnen altijd redenen zijn waarom een school van mening is dat een kind echt moet doubleren. Ieder kind verdient wat hij/zij nodig heeft is de kerngedachte van het passend onderwijs. Is doublure of verlenging het enige antwoord op de onderwijsbehoefte van een leerling? Dan is het aan de school om dit met steekhoudende argumenten aan te tonen.  De school is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en kiest daar passend aanbod bij. In elk geval verlaten de leerlingen de school aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. We streven ernaar dat een kind maximaal 1 keer doubleert. Leerproblemen op zich, zijn geen reden om een kind te laten zitten. Kinderen die moeite hebben met de basisstof, krijgen verlengde instructie en extra ondersteuning van bijv. de leerkracht of onderwijsassistent. Voordat er gesproken wordt over doubleren zal er eerst een handelingsplan moeten worden opgesteld waarin wordt aangetoond welke extra ondersteuning er voor de leerling is geboden om hem over te laten gaan naar een volgende groep. Na elke periode worden de vorderingen besproken met de ouders.  Er wordt tot doubleren besloten wanneer verwacht wordt dat de leerling de achterstand door een extra jaar grotendeels zal inlopen. Wanneer uit een onderzoek blijkt dat een leerling naar verwachting niet beter zal presteren (bijvoorbeeld de Wisc en een leerling heeft een laag IQ), kan ook besloten worden de leerling over te laten gaan naar de nieuwe klas met een eigen leerlijn, OPP of handelingsplan. Of er kan gekozen worden voor een andere school of ander type onderwijs.

Wij hebben niet alleen aandacht voor de kernvakken. Ook cultuureducatie vinden wij erg belangrijk. Het ondersteunt kinderen zich op alle gebieden te ontwikkelen; ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. Wij geven dit vorm middels lessen van gastdocenten, lessen burgerschapsvorming, cultuurprojecten, lessen beeldende vorming, weeksluitingen en uitstapjes naar diverse cultuur-aanbieders en/of musea.

De Spaarneschool heeft verder een ICT coördinator, een cultuurcoördinator en een intern begeleider. Zij coördineren en ondersteunen het team bij respectievelijk ICT aanbod, cultuuraanbod en passend onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij onderzoeken momenteel een nieuw leerlingvolgsysteem waarbij aandacht is voor het gehele kind (niet slechts de cognitieve vakken) en waar de leerling zelf ook een aandeel in heeft. Het gaat immers om zijn of haar ontwikkeling.
Met een nieuw leerlingvolgsysteem willen we onderwijs nog beter afstemmen op verschillende onderwijsbehoeftes.
Het aanbod in de groepen voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgt komend jaar veel aandacht. Belangrijk is dat de uitdaging vorm krijgt in het reguliere aanbod en niet in een aparte groep. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Hero Kindercentra verzorgt buitenschoolse voor leerlingen van onze school. De opvang is in het fort op loopafstand van de school.

Veel van onze leerlingen komen van het kinderdagverblijf van Hero. Deze leerlingen worden goed aan ons overgedragen. Met elkaar zorgen wij voor een soepele overgang van de leerlingen.

Wij bieden uitdagend onderwijs aan onze kleuters met veel aandacht voor spel. Kinderen leren immers door te spelen. Elke periode zijn er thema's met daarin passend activiteiten. Kinderen leren bijvoorbeeld spelenderwijs wat letters zijn, dat woorden uit klanken bestaan en ze breiden hun woordenschat uit.
Wij hebben geen vroegschoolse educatie bij ons op school (VVE). Dat betekent extra taalonderwijs voor kinderen met een mogelijke (taal)achterstand. 
Kinderen in de onderbouw krijgen natuurlijk wel een intensiever taalaanbod bijvoorbeeld als wij denken dat dat nodig is. 

Terug naar boven