Openbare Basisschool J.C. van Gent

Molenlaan 26 3245 CP Sommelsdijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool J.C. van Gent

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school werkt handelingsgericht. d.w.z. dat we de onderwijsbehoeften van onze leerlingen duidelijk in beeld hebben d.m.v. toetsing en observaties. We stemmen ons aanbod af op de behoeften van onze leerlingen. Dit betekent dat leerlingen meer of minder leerstof aangeboden kunnen krijgen. Als het nodig is, stellen we voor leerlingen een eigen leerlijn op. Hoewel we ook voor deze leerlingen de lat hoog leggen, is het voor deze kinderen niet mogelijk de eindtermen van het basisonderwijs te halen. Door deze benaderingswijze is enerzijds het percentage verwijzingen naar het speciaal(basis)onderwijs bijna nihil; anderzijds beïnvloedt het de score op de eindtoets. Ook zien we de laatste jaren een toename van kinderen met een niet-westerse achtergrond die later instromen en is er een groeiend aantal Oekraiënse leerlingen. Ook deze beinvloeden de tussentijdse- en eindresultaten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Structureel vindt er een evaluatie van ons onderwijsaanbod plaats. In het leerlingenoverzicht in ons leerlingvolgsysteem wordt bijgehouden wat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn en welke interventies er worden gepleegd om aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen. Deze interventies worden driemaal per jaar in het overzicht geëvalueerd. Onderwijsbehoeften en interventies worden dan opnieuw vastgesteld. Ook het onderwijsaanbod aan de gehele groep wordt gemonitord. De opbrengsten worden gemeten door middel van observaties, toetsing (methodegebonden en niet-methodegebonden). Dit alles wordt vastgelegd en geborgd in het document "schoolrapportage".

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 8: schooladvies en de overgang naar het voortgezet onderwijs

Onderdeel van de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is het  proces waarin besloten wordt welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. De school trekt hierin samen op met het kind én de ouders. Ons leerlingvolgsysteem door de jaren heen van methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke (IEP) toetsen geeft ons een belangrijke indicatie. Ook nemen wij in groep 7 een NIO toets en de NPVJ af. De NIO (Nederlandse Intelligentietoets Onderwijs) is een capaciteitenonderzoek om de potentiële mogelijkheden van het kind in beeld te krijgen. De NPVJ (Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Junior) is een vragenlijst die de persoonlijkheidseigenschappen meet. Samen met onze eigen observaties krijgen we hiermee een goed beeld van de werk- en leerhouding van het kind: hoe lang kan het kind geconcentreerd werken aan taken, welke leervoorkeur en interesses heeft het kind (praktijkgericht of abstract), hoe is de zelfstandigheid, kan het kind goed plannen en organiseren, hoeveel doorzettingsvermogen heeft het kind en hoe serieus wordt omgegaan met huiswerk. Eind groep 7 krijgt het kind het voorlopige schooladvies.

We bezoeken met groep 8 in het najaar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen kunnen verschillende open dagen en informatiemomenten bezoeken zodat de leerlingen en hun ouders een goed beeld krijgen van de mogelijkheden. Eind februari volgt het definitieve schooladvies, waarna ouders  hun kind aanmelden op de nieuwe school. Wij zetten de resultaten, onderwijsbehoeften en andere belangrijke zaken van het kind met medeweten van de ouders in een onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs.

In februari maken de groep 8 leerlingen de doorstroomtoets van IEP. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en de ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is.Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

De school voor voortgezet onderwijs bepaalt zelf in welke klas de leerling wordt geplaatst, deze klas moet minimaal het niveau bevatten van het schooladvies dat de basisschool heeft gegeven op welk niveau het kind instroomt.Een voorbeeld:een leerling met een havo-schooladvies, mag door de vo-school in een brugklas geplaatst worden met vmbo-t/havo, havo of havo/vwo niveau. 

Jaarlijks heeft de school nog contact met het voortgezet onderwijs voor een evaluatie van de gegeven adviezen. Het is heel prettig en leerzaam om te weten hoe het onze leerlingen vergaat in het voortgezet onderwijs en te horen of onze adviezen kloppend waren.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ons uitgangspunt is dat het leuk is om op de J.C.van Gent school te zitten, het is leuk om er te werken en het is leuk om je kind er naar toe te brengen! Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. In ons hele onderwijs zijn de sociale vaardigheden geïntegreerd. Kinderen leren en ontwikkelen competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. De leerkracht is hierin heel belangrijk. Doordat een kind er mag zijn en de leerkracht hem/haar ook ziet, voelt een kind zich veilig.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • veiligheid
  • betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het inspectiebezoek op 20 mei 2014, heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de J.C. van Gent beoordeeld. De inspectie heeft geoordeeld dat de kwaliteit van onderwijs voor alle onderzochte indicatoren op orde is. De zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg voldoen aan de verwachtingen. De eindopbrengsten zijn wisselend, maar gemiddeld genomen voldoende. Ook te tussentijdse resultaten voldoen aan de norm. Wij zijn ons als school bewust van dit wisselde beeld en daarom hebben we een begeleidingstraject opbrengstgericht werken gevolgd. Ook werken we volgens de principes van het handelingsgericht werken. In alle groepen werken wij met groepsoverzichten en groepsplannen. Het regelmatig evalueren van het onderwijsleerproces is zelfs met een goed beoordeeld.

In het schooljaar 2020/2021 heeft de inspectie, vanwege de coronacirisis, een themaonderzoek op afstand uitgevoerd. Centraal stond het thema. ‘Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie’. In een constructief gesprek hebben we onze plannen t.a.v. de verbetering van onze kwaliteit en onze interventies t.a.v. de veranderende leerlingenpopulatie toegelicht. De inspectie heeft haar waardering naar de school uitgesproken over de manier waarop de school inspeelt op deze ontwikkelingen. 

Terug naar boven