Openbare Basisschool J.C. van Gent

Molenlaan 26 3245 CP Sommelsdijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool J.C. van Gent

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien de situatie zich voordoet dat een leerkracht niet aanwezig kan zijn door ziekte of wellicht door verlof, dan proberen wij in eerste instantie dit intern op te lossen. Dat kan betekenen dat een andere leerkracht uit het team komt invallen voor de groep. Als er geen mogelijkheden zijn om dit intern op te lossen dan wendt de school zich tot het bestuur en maken wij gebruik van de invalpoule van SOPOGO. In het uiterste geval kan een groep naar huis gestuurd worden. Dit gebeurt altijd na overleg met het bestuur en de ouders. Noodopvang blijft in zo'n geval altijd mogelijk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In (naar verwachting) 2026 zal de school (samen met de opvang en de wijkvereniging) verhuizen naar een nieuw gebouw. Bij het ontwerpen van deze MFA (multifunctionele accomomdatie) zorgen we ervoor dat het openbaar onderwijs en de kinderopvang  in Middelharnis/Sommelsdijk klaar zijn voor de toekomst!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee jaren van de basisschoolloopbaan worden de kleuters voorbereid op hun verdere schoolloopbaan. Er wordt gewerkt aan de bevordering van de zelfstandigheid van de kleuters. Er is veel aandacht voor de ontwikkleing van de motoriek, beginnende geletterheid en  gecijferdheid. Verder is er veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van onze jongste leerlingen. De kleuters leren middels een keuzebord zelf hun werkje te plannen. Door te kiezen voor een circuitvorm  krijgen de kleuters tijdens de werkles verschillende werkjes aangeboden gericht op alle ontwikkelingsgebieden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school heeft veel aandacht voor de kernvakken rekenen, taal, lezen, spelling, woordenschat en studievaardigheden. In de groepen 3 en 4 worden de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en wetenschap/techniek geïntegreerd aangeboden.

Vanaf groep 5 gebeurt dit gescheiden hoewel we altijd op zoek zijn naar mogelijkheden tot het integreren van de vakgebieden. Ook is er aandacht voor onderzoekend leren. Tenslotte zijn bewegingsonderwijs, de creatieve vakken en niet te vergeten cultuureducatie onderdeel van het lesprogramma. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWVPO) draagt zorg voor passend onderwijs op Goeree-Overflakkee. Het SWV PO is een vereniging en de besturen van de scholen op het eiland zijn lid. Het SWV PO beslaat dus het hele eiland. Vanuit het SWV PO is er een visie over passend onderwijs neergezet en is er beleid gemaakt om passend onderwijs vorm te geven, meer hierover is te lezen op de website van het Samenwerkingsverband ( https://www.swvgo.nl/).

Basisondersteuning

Elke school op het eiland biedt een afgesproken basis aan ondersteuning aan alle leerlingen. Dit houdt in dat binnen de groep rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. Sommige leerlingen werken sneller, terwijl andere leerlingen misschien extra instructie nodig hebben. Er wordt gewerkt op maat van de behoeften van de leerlingen in de groep. De afspraak is dat elke school daarbij voldoet aan de standaard die met elkaar in het samenwerkingsverband is afgesproken.

Extra ondersteuning

Als een kind niet genoeg heeft aan de basis aan ondersteuning op school (zie daarvoor onder: ‘basisondersteuning’) dan biedt de school extra ondersteuning. In dit geval wordt goed gekeken wat de leerling nodig heeft. De school bepaalt concrete doelen voor het kind en bepaalt wat daar extra voor nodig is, binnen de mogelijkheden van de school. Wat die mogelijkheden zijn, staat in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ van de school. Elke school heeft het profiel op haar website staan.  Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. 

We beschikken over veel deskundigheid in ons team. Leerkrachten zijn allemaal bevoegd en we borgen de kwaliteit door voldoende nascholing. Daarnaast kunnen we externe specialisten inroepen en het samenwerkingsverband om ondersteuning vragen. Dit doen we pas nadat we toestemming van de ouders hiervoor hebben.  

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Er zijn ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Door alle scholen op Goeree-Overflakkee is een beleidsplan opgesteld om deze leerlingen in een vroeg stadium te signaleren, te diagnosticeren en praktisch te begeleiden.Binnen de eigen school wordt de basisstof “gecompact”en krijgen de leerlingen uitdagende verdiepingsstof. Streven is dat in 2022 aan iedere school een zgn. “talentbegeleider” heeft, die de scholen gericht ondersteund te voldoen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

In de bovenbouwgroepen is er voor deze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan pluslessen op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schooljaar 2023-2024 zal het team zich verder ontwikkelen om onze kinderen nog beter te kunnen begeleiden. Dat komt ten goede aan  alle kinderen maar er wordt extra ingezet op kinderen met een extra ondersteuningsbehoeften in de ruimste zin van het woord. Behalve een teamcursus hoogbegaafdheid en verfijning van de EDI (effectieve directe instructie), zullen twee leerkrachten de opleiding tot taal/lees-coördinator volgen en één leerkracht de opleiding specialist jonge kind. 

Deze specialisten zullen zich o.l.v. de intern begeleider inzetten voor de ondersteuning van alle leerlingen die deze nodig hebben.

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken nauw samen om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Er is sprake van een goede overdracht, wanneer een kind op 4 jarige leeftijd overstapt naar de basisschool. Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Sommige kinderen hebben daarbij een extra steuntje in de rug nodig. Daarvoor is, in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, het VVE beleid opgesteld.Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) houdt in dat een kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van spraak en taal. Met voorschoolse educatie krijgt een kind tussen 2 ½ en 4 jaar extra begeleiding in de kinderopvang / op de peuterspeelzaal. Vroegschoolse educatie is voor kinderen van 4 tot 6 jaar, die al naar de basisschool gaan. Dankzij het VVE programma kan een achterstand in de ontwikkeling worden voorkomen of ingehaald, zodat het kind een goede start kan maken op de basisschool.Een verwijzing voor VVE wordt verstrekt door de jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het is prettig dat met name ook de peuters gehuisvest zijn in de school. Wij merken in de praktijk dat de overgang van de peuteropvang naar de kleuterklas daardoor veel soepeler en prettiger verloopt voor zowel de kinderen als de ouders. Doordat er nauw samengewerkt tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten uit de kleuterklassen zijn gezichten voor de kinderen niet nieuw. Samenwerking vindt plaats met bijvoorbeeld Boekenpret waarbij het voorlezen wordt gestimuleerd bij ouders maar ook bij verschillende vieringen zoals Kerst en de themaweek. Een aantal keren per jaar formeren we een peuter/kleuterklas.

Bovenstaande past ook in ons voornemen om samen met de opvang van Kibeo uit te groeien naar een IKC voor 0 tot 12 jarigen.

Terug naar boven