St Carolusschool

Christiaan Huygenslaan 4 3769 XW Soesterberg

Schoolfoto van St Carolusschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken methodetoetsen en observaties als indicator voor de vordering van het leerproces. We benutten de Cito M- en E-toetsen als meer summatieve evaluatie.

In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen. In groep 8 volgt er aan het eind van het jaar ook de Cito Eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 wordt een eerste oudergesprek gevoerd over het eventuele vervolgonderwijs van uw kind. De uitslag van de Entree-toets is van invloed maar niet leidend voor het schooladvies. Een kind is immers meer dan een Cito resultaat. Er wordt ook gekeken naar inzet en werkhouding.

In leerjaar 8 wordt in november in een persoonlijk gesprek met ouders en kind een voorlopig advies gegeven en het plan voor het laatste halfjaar besproken. Het advies wordt gegeven op basis van schoolresultaten in de afgelopen jaren en observaties van de leerkrachten. Dit advies wordt van tevoren besproken met de directie, intern begeleider en de leerkrachten uit groep 7 en 8.

In leerjaar 8 volgt eind januari het definitieve schooladvies. Dit schooladvies is zo eenduidig mogelijk.

In april wordt in groep 8 deelgenomen aan de Cito eindtoets.
Indien de resultaten van de eindtoets boven verwachting zijn, vindt een heroverweging plaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven