St Carolusschool

Christiaan Huygenslaan 4 3769 XW Soesterberg

Schoolfoto van St Carolusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de St-Carolusschool in Soesterberg. 

Samen willen wij kinderen voorbereiden op een bestaan in een democratische beschaving. Kinderen hebben de juiste kennis en vaardigheden nodig, moeten leren samenleven en een democratische houding ontwikkelen, leren genieten van wat onze beschaving heeft voortgebracht (kunst en cultuureducatie) en leren bewust en zorgvuldig omgaan met zichzelf en de materialen, dat noemen we duurzaamheid.

Wij geven klassikaal onderwijs en houden hierbij rekening met niveauverschillen in de hoofdvakken spelling, taal en rekenen. Middels verlengde instructie, remedial teaching, coöperatieve werkvormen en andere vormen van ondersteuning proberen we ieder kind optimaal te ontwikkelen.

Onze methode wereldoriëntatie houdt ook rekening met verschillende leerstijlen en intelligenties.

Op onze roosters vindt u gym én de creatieve vakken (beeldende vorming, drama en zang) duidelijk terug. Wij nemen deel aan een jaarlijks kunst- en cultuurprogramma van KunstCentraal én organiseren educatieve belevenissen.

Goede resultaten, begrip voor elkaar, mooie dingen gezien, gehoord en beleefd hebben, en rekening houden met jezelf en wie er na jou komt zijn dus de kernopbrengsten die we nastreven. We hechten in het belang van het leren en samen leven waarde aan structuur en rust, goede omgangsvormen, een veilige omgeving waar ieder met respect voor de ander zichzelf kan zijn. Hierover zijn we steeds weer intensief met leerlingen in gesprek en we verwachten van ouders hierin samen op te gaan.

In 2021-2022 starten we met 10 groepen: 3 groepen 1/2, 1 groep 3, 1 groep 4, 2 groepen 5, 1 groep 6, 1 groep 7 en 1 groep 8.

Op 1 oktober 2021 telde onze school 230 leerlingen.

De St-Carolusschool is gevestigd aan de rand van Soesterberg, Chr. Huygenslaan 4, achter de St-Caroluskerk.  

Daarnaast hebben we een 2 lokalen in het gebouw "De Linde". Dit gebouw is gelegen naast ons hoofdgebouw. In dit gebouw is ook de Bilbiotheek Idea gevestigd.

U bent van harte welkom om kennis te maken met onze fijne school! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis
  • Samenleven
  • Cultuur
  • Duurzaamheid
  • Rooms Katholieke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven