St Carolusschool

Christiaan Huygenslaan 4 3769 XW Soesterberg

Schoolfoto van St Carolusschool

Het team

Toelichting van de school

Team St. Carolusschool

2022-2023

Groep Eend

Ilona Verhoeven      ma, di.               -            Lisanne van Rooijen  woe t/m vr.

Groep Haas       

Linda Bouterse        ma t/m vr.

Groep Kikker     

Anja Smorenburg    ma, di, do, vr.     -             Ilona Verhoeven          woe.

Groep 3           

Daphne Hesp          ma t/m woe.       -             Karin Rijksen               do en vr.

Groep 4           

Tessa Meijers              ma t/m do            -        Elma Gijtenbeek           vr.

Groep 5          

Niels van der Tuuk       woe, do, vr.          -        Swen van den Berg      ma t/m woe.

Groep 6A

Elyse Veldhuizen          ma. t/m do.         -        Simone Wagensveld     vr.

Groep 6B            

Frederique Streefkerk   ma, do, vr.         -          Karin Toxopeus           ma, di, woe.

Groep 7           

Judith de Kruijf             ma t/m woe.      -           Rosemarie Noordhoff   do en vr.

Groep 8           

Ilja Bolhuis                   ma, do, vr.         -            Simone Wagensveld   di, woe.

IB                     

Mariska van der Veer     di t/m do.

Administratie     

Wendy Luja                  ma, di en do.

RT                     

Karlijn Moons en Judith de Kruijf

Onderwijsassistenten     

Desiree Geskus

Dyone van Diermen

Mike Arbeider

Sharita van der Linden

Jolanda Nap 

Intensieve instructie en begeleiding

Elma Gijtenbeek

Niels van der Tuuk

Simone Wagensveld 

Conciërge           

Mike Arbeider 

                    

Muziekdocent

Marinda Hartman

Vakleekracht bewegingsonderwijs

Jorg van Eck gr. 3 t/m 8

Mats van Tilburg gr. 1-2

Directie             

Nicole Ossendrijver               ma. t/m do.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de verlof regeling personeel, hanteren wij de CAO PO. Daarnaast vragen wij vervanging voor onze leerkrachten aan via Pio Transvita.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze kleutergroepen hebben wij standaard geformeerd door groep 1 en 2 in een combinatiegroep te laten werken. Wij maken hierin de keuze omdat in de kleutergroepen leerlingen zich nog in sprongen ontwikkelen. Door een combinatiegroep te maken, kan er naargelang het niveau van het kind werk worden aangeboden wat past bij de ontwikkeling. Na de kleutergroepen zijn combinatiegroepen een uitzondering. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de groepen 1-2 wordt er gebruik gemaakt van de methode Onderbouwd en volgen we de landelijke richtlijnen die zijn gesteld in het onderwijscurriculum.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen de St. Carolusschool volgen we voor het invullen van de onderwijstijd, de tijden die vanuit het landelijk onderwijscurriculum wordt geadviseerd voor onze primaire vakken. 

In de 8 jaar dat onze leerlingen op school zitten, zorgen we ervoor dat de minimaal verplichte 7520 uur evenredig verdeeld wordt. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt onderwijs aan een diverse populatie uit Soesterberg en omstreken. Wij omschrijven onszelf als een smalle zorgschool. Dit houdt in dat wij de meest algemeen voorkomende leer- en gedragsproblemen kunnen bedienen. In de klas organiseren wij in de basisvakken onderwijs op drie niveaus. Er wordt verlengde instructie en begeleide verwerking verzorgd en er is extra aanbod voor leerlingen die de stof heel goed aan kunnen. Buiten de groep kan voor een bepaalde periode Remedial Teaching (RT) worden verzorgd. De interne begeleider (IB) coördineert en adviseert bij ondersteuningsvraagstukken. Er wordt samengewerkt met het Jeugdteam, Samenwerkingsverband de Eem, ambulant begeleiders en overige onderzoeksbureaus.

Wat is extra vanuit NPO?

Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) hebben wij naast het bovenstaande ook de mogelijkheid om leerkrachten ambulante tijd te geven. Deze leerkrachten zetten hun ambulante tijd in om in de groepen intensieve instructie en begeleiding te bieden aan onze leerlingen. Dit houdt in dat er zowel voor de leerlingen die het moeilijk vinden, als de leerlingen waar meer uitdaging nodig is, wij meer passend onderwijs kunnen aanbieden. 

Niet alle kinderen hebben evenveel baat bij het reguliere onderwijs wat wij bieden. Voor sommigen blijft het allemaal koeilijk, de lesstof komt niet over of het gedrag belemmert het leren. Voor de begeleiding van deze kinderen wordt er een ontwikkelingsperspectiefplan (OOP) opgesteld. Dit is altijd in overleg met ouders, leerkracht(en) en de intern begeleider. Echter, dit is al wel nadat er diverse interventies zijn gepleegd in een klas.

Wie is uw (eerste) aanspreekpunt?

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De meeste leerlingen kunnen we op deze manier begeleiden. We kunnen een beroep doen op de intern begeleider. De intern begeleider coördineert de zorg rondom onze leerlingen. Zij adviseert, ondersteunt en zoekt contact met samenwerkingspartners. Dit gebeurd altijd in overleg met ouders en leerkrachten. Op de St. Carolusschool hebben we 4 dagen per week een intern begeleider in huis.

Vanaf het moment dat de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling, is er contact met de ouders over de voortgang. Het meest formele contact gebeurt op school tijdens de zorggesprekken. Hiervoor worden ouders persoonlijk uitgenodigd. In die gesprekken wordt ook vastgesteld hoe het nu verder moet. Soms wordt daar een speciaal plan voor opgesteld, dat ouders moeten ondertekenen. Wanneer er een plan getekend moet worden, gaat dat vooral om begeleiding waarvoor het samenwerkingsverband De Eem financiële middelen beschikbaar stelt (arrangement).

Ouders worden vanaf het begin meegenomen in een dergelijk traject: Ons uitgangspunt is dat er geen verrassingen mogen zijn m.b.t. de resulaten van onze leerlingen.

Doubleren of niet?

In sommige gevallen is er aanleiding in diverse jaargroepen om een leerling een jaar te laten doubleren. Echter, doubleren is lang niet altijd zinvol. Het criterium is vooral: helpt dit de leerling in zijn of haar ontwikkeling? Als dit niet voldoende lijkt te zijn, heeft het ook geen zin om een jaar te laten doubleren. Het zijn dan ook echt uitzonderingen en we spiegelen ons aan de verwachting van de Inspectie van het Onderwijs: ongeveer 2% van de groep blijft zitten.

Vanaf februari/maart wordt langzaam duidelijk of en welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Meestal komen de leerkracht en de ouders er samen wel uit. Als dat niet lukt, beslist de directeur. Op de Carolusschool is plaats voor veel kinderen, maar niet voor iedereen. Soms hebben leerlingen bepaalde specialistische hulp nodig die wij niet “in huis” hebben. We kunnen daarvoor een beroep doen op het Samenwerkingsverband De Eem. Daar werken specialisten om het leren van kinderen op de aangesloten scholen te ondersteunen. Maar via De Eem is soms ook een andere hulproute te vinden of een manier om die te financieren. De Eem heeft daarvoor een overkoepelend plan geschreven: “Elk kind zijn eigen weg.” Samen met De Eem kunnen we de meest voorkomende leer- en ontwikkelingsproblemen redelijk tot goed aan.

Zoals we in de eerste alinea al schreven zijn we een “smalle-zorgschool”. Complexe, ingewikkelde problemen (en bijvoorbeeld ook bepaalde gedragsproblemen) zijn voor ons moeilijk of niet te begeleiden. We willen daarover uitgebreid kunnen overleggen met de ouders zodat we geen toezeggingen doen die we niet kunnen waarmaken.

Als u overweegt voor de St. Carolusschool te kiezen en u verwacht dat uw kind extra hulp nodig heeft, neemt u dan tijdig contact op met ons voor een gesprek. Af en toe redt een kind het ondanks alle hulp toch niet. Alles lijkt tegen te zitten en de school blijkt niet de plek waar het kind zich thuis voelt of tot leren komt. Een andere school is soms een oplossing. Dat kan een andere school in Soesterberg zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Zo’n keuze komt niet uit de lucht vallen. Over de problemen van uw kind is immers al uitgebreid met u gesproken. Als het nuttig blijkt naar een andere school te gaan, wordt binnen het Samenwerkingsverband naar een geschikte school gezocht. Uiteindelijk zijn het de ouders die een kind daar aanmelden. 

Een aandachtspunt zijn de wachtlijsten bij externe instanties of scholen. We moeten soms geruime tijd wachten voor hulp geboden kan worden. Het komt voor dat kinderen daardoor langer op school blijven dan misschien wenselijk is. We streven er uiteraard naar hierin ons uiterste best te doen samen met de betrokken instanties.

Wanneer de lesstof te gemakkelijk is:

Er zijn ook leerlingen die veel sneller dan gemiddeld door de lesstof gaan. We gebruiken lesmethodes die voor deze kinderen extra leerstof aanbieden Als ze klaar zijn met hun (deel van het) werk zijn er aanvullende opdrachten. Daardoor leren ze hun kennis op een andere manier toepassen en uitbreiden. Verder hebben we afzonderlijk lesmateriaal aangeschaft voor leerlingen die ook dat te eenvoudig vinden. Soms gaat het om op zichzelf staande opdrachten. Maar we hebben vooral ook materiaal dat in een leerlijn is opgenomen (Talentenlijn). 

Daarnaast hebben wij vanaf het schooljaar 2022-2023 een eigen Hoogbegaafdheid specialist in huis. Zij werkt samen met de leerkrachten aan het stapelen van kennis in de klas om zo de leerlingen op niveau te bedienen. Wanneer dit nog niet voldoende is om tot optimale ontwikkeling te komen, wordt er een beroep gedaan op de Verrekijkerklas. De Verrekijkerklas is een groep voor leerlingen die een hoogbegaafd profiel hebben. Zij nemen 1 keer per week deel aan deze groep samen met de leerlingen van de andere scholen in Soesterberg. De selectie van deze leerlingen gebeurd niet zomaar. De intern begeleider, de leerkracht(en) en de ouders gaan hierover met elkaar in gesprek wanneer het signaal wordt gezien dat de Verrekijkerklas mogelijk geschikt zal zijn. Daarna volgt er een aanmeldingsprocedure.

De Verrekijker

Binnen Soesterberg start in september 2022 de verrijkingsklas De Verrekijker, waar leerlingen van de drie scholen uit Soesterberg aan deel kunnen nemen. Bij het plaatsen van leerlingen wordt gekeken naar toetsgegevens en observatiegegevens. Eventueel aanwezig intelligentieonderzoek (niet vereist voor plaatsing) TIQ >120. Indien gewenst kan tevens gebruik worden gemaakt van het signaleringsinstrument Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Wanneer leerlingen geen hoge scores behalen, maar er op basis van observatiegegevens vermoeden is van onderpresteren, kunnen leerlingen -indien dit passend lijkt- toch geplaatst worden in De Verrekijker.

De toelatingscommissie beslist uiteindelijk of het kind geplaatst wordt in de verrijkingsklas.Deelname aan de verrijkingsklas is tot op heden gratis. In de verrijkingsklas wordt uitdaging geboden in de vorm van projecten gericht op kennis en vaardigheden en op het leren leren, leren denken en leren leren. De groepsgerichte activiteiten zijn bedoeld om de sociale, emotionele en cultureleontwikkeling te stimuleren. De kinderen bezoeken de klas één ochtend in de week.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In 2022-2023:

- De Verrekijker klas voor hoog- en meerbegaafden leerlingen gaat van start op de St. Carolus. In de schoolgids treft u een toelichting aan over deze klas.

- We stimuleren lezen met de methode karakter. Ook hebben we een nieuwe schoolbibliotheek aangeschaft met daarin aantrekkelijke jeugdliteratuur voor de groepen 4 t/m 8. Daarnaast zorgen we voor activiteiten waarin leesmotivtie centraal staat. Op deze manier richten we ons op leesonderwijs waarin we iedere leerling, maar vooral de zwakkere lezer een goed aanbod kunnen geven

- Dit schooljaar start een een HB specialist in de school. Zij start met de opdracht om eerste een nulmeting te doen wat er in de klassen al gedaan wordt voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Daarna zal zij zich richten op het aanbrengen van een rode draad hierin op de St. Carolus en mogelijk het begeleiden van een groep leerlingen met een meerbegaafden profiel. Let wel, dit zijn andere leerlingen dan die we in de Verrekijkerklas hebben zitten.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven