St Carolusschool

Christiaan Huygenslaan 4 3769 XW Soesterberg

Schoolfoto van St Carolusschool

Het team

Toelichting van de school

Team St. Carolusschool Soesterberg

2020-2021

Groep Eend

Ilona Verhoeven      ma, di.               -            Lisanne van Rooijen  woe t/m vr.

Groep Haas       

Linda Bouterse        ma t/m vr.

Groep Kikker     

Anja Smorenburg    ma, di, do, vr.     -             Ilona Verhoeven          woe.

Groep 3           

Daphne Hesp          ma t/m woe.       -             Karin Rijksen               do en vr.

Groep 4           

Elma Gijtenbeek       ma t/m woe        -            Karlijn Moons               do en vr.

Groep 5A         

Karin Toxopeus        ma, di, vr.          -             Henk Groenesteijn        woe en do.

Groep 5B         

Niels van der Tuuk     ma t/m vr.

Groep 6           

Henk Groenesteijn     ma.                   -             Elyse Veldhuizen          di. t/m vr.

Groep 7           

Judith de Kruijf         ma t/m woe.      -              Rosemarie Noordhoff   do en vr.

Groep 8           

Simone Wagensveld  ma t/m vrij.

IB                     

Mariska van der Veer    di t/m do.

Administratie     

Wendy Luja                  ma, di en do.

RT                     

Karlijn Moons en Judith de Kruijf

Onderwijsassistenten     

Desiree Geskus, Dyone van Diermen, Mike Arbeider, Sharita van der Linden

Intensieve instructie en begeleiding

Simone Wagensveld 

Conciërge           

Mike Arbeider                      

Muziekdocent

Janine Teepen 

Vakleekracht bewegingsonderwijs

Wesley van de Hatert

Directie             

Nicole Ossendrijver               ma. t/m do.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de verlof regeling personeel, hanteren wij de CAO PO.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze kleutergroepen hebben wij standaard geformeerd door groep 1 en 2 in een combinatiegroep te laten werken. Wij maken hierin de keuze omdat in de kleutergroepen leerlingen zich nog in sprongen ontwikkelen. Door een combinatiegroep te maken, kan er naargelang het niveau van het kind werk worden aangeboden wat past bij de ontwikkeling. Na de kleutergroepen zijn combinatiegroepen een uitzondering. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de groepen 1-2 wordt er gebruik gemaakt van de methode Onderbouwd en volgen we de landelijke richtlijnen die zijn gesteld in het onderwijscurriculum.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen de St. Carolusschool volgen we voor het invullen van de onderwijstijd, de tijden die vanuit het landelijk onderwijscurriculum wordt geadviseerd voor onze primaire vakken. 

In de 8 jaar dat onze leerlingen op school zitten, zorgen we ervoor dat de minimaal verplichte 7520 uur evenredig verdeeld wordt. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn een smalle zorgschool. Wij kunnen de meest voorkomende leer- en gedragsproblemen aan. In de klas organiseren wij in de basisvakken onderwijs op drie niveaus. Er wordt verlengde instructie en begeleide verwerking verzorgd en er is extra aanbod voor leerlingen die de stof heel goed aan kunnen. Buiten de groep kan voor bepaalde periode Remedial Teaching (RT) worden verzorgd. De middelen hiertoe zijn beperkt en per blok van 6 - 8 weken worden keuzes gemaakt. De interne begeleider (IB) coördineert en adviseert bij ondersteuningsvraagstukken. Een ander geschiedt in overleg met ouders. Er wordt samengewerkt met het Jeugdteam, Samenwerkingsverband de Eem, ambulant begeleiders en overige onderzoeksbureaus.

En als het moeilijk wordt, niet lukt of te gemakkelijk is:

Niet alle kinderen hebben evenveel baat bij het onderwijs. Voor sommigen blijkt het allemaal erg moeilijk, de lesstof komt niet over of het gedrag belemmert het leren. Voor de begeleiding van deze kinderen is een ondersteuningsplan (zorgplan) geschreven.

De leerkracht is aanspreekpersoon voor ouders. De meeste leerlingen kunnen we op deze manier begeleiden. We kunnen een beroep doen op de intern begeleider. De intern begeleider coördineert de zorg rondom onze leerlingen. Zij adviseert, ondersteunt en zoekt contact met samenwerkingspartners. Dit gebeurd altijd in overleg met de leerkrachten en ouders. Op de St. Carolusschool hebben we 4 dagen per weer een intern begeleider.

We werken ook met remedial teachers (RT). Twee leerkrachten hebben beide een dag ambulante tijd om deze rol te vervullen. De remedial teachers begeleiden leerlingen die meer persoonlijke ondersteuning nodig hebben dan in de klas geboden kan worden. Daarnaast hebben we een ambulante begeleider die ingevlogen wordt om nog specifiek met bepaalde leeringen aan het werk te gaan. Dezez specifieke inzet heeft te maken met de behoefte aan intensievere zorg of inoefening.

Vanaf het moment dat de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling, is er contact met de ouders over de voortgang. Het meest formele contact gebeurt op school tijdens de zorggesprekken. Hiervoor worden ouders persoonlijk uitgenodigd. In die gesprekken wordt ook vastgesteld hoe het nu verder moet. Soms wordt daar een speciaal plan voor opgesteld, dat ouders moeten ondertekenen. Wanneer er een plan getekend moet worden, gaat dat vooral om begeleiding waarvoor het samenwerkingsverband De Eem financiële middelen beschikbaar stelt (arrangement).

Ouders worden vanaf het begin meegenomen in een dergelijk traject: Ons uitgangspunt is dat er geen verrassingen zijn m.b.t. de resulaten van onze leerlingen.

In sommige gevallen is er aanleiding in diverse jaargroepen om een kind een jaar te laten doubleren. Echter, doubleren is lang niet altijd zinvol. Het criterium is vooral: helpt dit de leerling in zijn of haar ontwikkeling? Als dit niet voldoende lijkt te zijn, heeft het ook geen zin om een jaar te laten doubleren. Het zijn dan ook echt uitzonderingen en we spiegelen ons aan de verwachting van de Inspectie van het Onderwijs: ongeveer 2% (4-5 leerlingen) blijft zitten.

Vanaf februari-maart wordt langzaam duidelijk of en welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Meestal komen de leerkracht en de ouders er samen wel uit. Als dat niet lukt, beslist de directeur. Op de Carolusschool is plaats voor veel kinderen, maar niet voor iedereen. Soms hebben kinderen bepaalde specialistische hulp nodig die wij niet “in huis” hebben. We kunnen daarvoor een beroep doen op het Samenwerkingsverband De Eem. Daar werken specialisten om het leren van kinderen op de aangesloten scholen te ondersteunen. Maar via De Eem is soms ook een andere hulproute te vinden of een manier om die te financieren. De Eem heeft daarvoor een overkoepelend plan geschreven: “Elk kind zijn eigen weg.” Samen met De Eem kunnen we de meest voorkomende leer- en ontwikkelingsproblemen redelijk tot goed aan.

We zijn een “smalle-zorgschool”. Complexe, ingewikkelde problemen (en bijvoorbeeld ook bepaalde gedragsproblemen) zijn voor ons moeilijk of niet te begeleiden. We willen daarover uitgebreid kunnen overleggen met de ouders zodat we geen toezeggingen doen die we niet kunnen waarmaken.

Als u overweegt voor de St. Carolusschool te kiezen en u verwacht dat uw kind veel extra hulp nodig heeft, neemt u dan tijdig contact op met ons voor een gesprek. Af en toe redt een kind het ondanks alle hulp toch niet. Alles lijkt tegen te zitten en de school blijkt niet de plek waar het kind zich thuis voelt of tot leren komt. Een andere school is soms een oplossing. Dat kan een andere school in Soesterberg zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Zo’n keuze komt niet uit de lucht vallen. Over de problemen van uw kind is immers al uitgebreid met u gesproken. Als het nuttig blijkt naar een andere school te gaan, wordt binnen het Samenwerkingsverband naar een geschikte school gezocht. Uiteindelijk zijn het de ouders die een kind daar aanmelden. 

Een aandachtspunt zijn de wachtlijsten bij externe instanties of scholen. We moeten soms geruime tijd wachten voor hulp geboden kan worden. Het komt voor dat kinderen daardoor langer op school blijven dan misschien wenselijk is. We streven er uiteraard naar hierin ons uiterste best te doen samen met de betrokken instanties.

Er zijn ook leerlingen die veel sneller willen en veel meer kunnen. De “gewone” leerstof is te gemakkelijk. We gebruiken methodes die voor deze kinderen extra leerstof bieden. Als ze klaar zijn met hun (deel van het) werk zijn er aanvullende opdrachten. Daardoor leren ze hun kennis op een andere manier toepassen en uitbreiden. Verder hebben we afzonderlijk lesmateriaal aangeschaft voor leerlingen die ook dat te eenvoudig vinden. Soms gaat het om op zichzelf staande opdrachten. Maar we hebben vooral ook materiaal dat in een leerlijn is opgenomen (Talentenlijn). Daardoor hebben de opdrachten iets met elkaar te maken en zijn het geen “leuke maar losse dingetjes”. Ouders en school moeten het samen doen. We rekenen op die samenwerking. En dat gaat gelukkig bijna altijd goed. Soms verloopt die samenwerking stroef, we komen niet tot overeenstemming of we ervaren dat ouders niet willen meewerken. Als we er echt niet meer samen uitkomen dan kiezen we in het uiterste geval voor het schoolbelang: de kinderen in de klas en de leerkrachten. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven