Basisschool de Wegwijzer

Willaertstraat 41 3766 CP Soest

 • Hoofdingang
 • In deze middenruimte kunnen de kinderen zelfstandig en in groepjes werken.
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

Op onze school krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 twee keer per week gym van een vakdocent.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt de klas vervangen door een andere leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Wegwijzer hebben we een vakleerkracht meer- en hoogbegaafdheid. Op woensdag en donderdagochtend komen de hoogbegaafde kinderen van de Skoss scholen naar de Wegwijzer voor projectonderwijs. Onze Da Vinci groep.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de kleuterbouw hebben we een systeem ontwikkeld waarin ieder kind op zijn eigen niveau kan functioneren. Er wordt vanuit leerdoelen gewerkt.We gebruiken het Circuitsysteem, hoekenwerk, waarin er wordt gezorgd dat voorbereidende reken - taal- en leesactiviteiten volgens een door ons opgestelde planning aan de orde kunnen komen.

Wij vinden het van groot belang dat iedere leerling zich kan ontwikkelen op eigen niveau. Bij kleuters gaat dit op een natuurlijke manier van spelend leren.Wij werken nu al een aantal jaren met Coöperatief Leren en ook bij kleuters is deze vorm van samenwerkend leren een welkome aanvulling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs halen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

 • De leerkrachten bereiden de lessen goed voor.
 • De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd).
 • Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel).
 • De leerkrachten beschikken over een expliciet week- en dagrooster.
 • De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat doen wij?

Als school zijn wij trots op: Wij zijn er trots op dat wij door de extra middelen uit het clusterarrangement voor meer kinderen passender onderwijs kunnen creëren. Zo kunnen wij leerlingen met extra onderwijsbehoeften, die te verklaren zijn uit diagnoses DSM, binnen de Wegwijzer een veilige leeromgeving bieden. De arrangementen met betrekking tot extra ondersteuning hebben gemaakt dat wij als school de volgende kennis, kunde en aanpak hebben kunnen optimaliseren/ontwikkelen voor leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften: Wij hebben dankzij de begeleiding vanuit de gedragstolk Mieke van Waaijenburg beter gebruik leren maken van het geven van duidelijke gedragsverwachtingen aan leerlingen. Ook de algemene gedragsregels schoolbreed staan duidelijk. Ook aandacht tijdens het lesgeven voor het aanleren van de executieve functies zijn beter in beeld. Dankzij de arrangementen in combinatie met de geboden structuur en ondersteuning kunnen leerlingen door de extra formatie beter profiteren van het geboden onderwijs. Deze extra formatie faciliteert differentiatie in ons onderwijs waardoor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften beter tot hun recht komen.

Wat willen wij? Onze school heeft de volgende ontwikkelpunten als het gaat om leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften:

 • Talentenschool (obv Luk Dewulf)
 • Het uitwerken en implementeren van visie op kleuteronderwijs Het borgen van de ingezette ontwikkelingen
 • Nauwere samenwerking met peuterspeelzalen

Het komende jaar gaat onze school werken aan de volgende ambities:

 • Ambitiedoelen voor opbrengsten hoog inzetten.
 • Veilig leer- en leefklimaat voor iedereen binnen de Wegwijzer.
 • Iedere leerkracht geeft les volgens EDI.
 • In de komende jaar gaan we de  samenwerking met de naschoolse opvang intensiveren met als doel: onze school is een onderdeel van een Kindcentrum met K'nijntje Zippies

Het schoolondersteuningsprofiel is te zien op Scholen op de kaart

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Spelend leren, dat is het motto in groep 1 en 2.

Enkele van de vele activiteiten zijn:

 • Kringgesprek ( gebruik van dagritme kaarten)
 • Leergesprekken 
 • Coöperatieve werkvormen 
 • Verhaal, versjes of dramatische expressie
 • Muzikale vorming
 • Lichamelijke ontwikkeling in de vorm van spellessen en gymlessen

Bij veel van deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein. In de onderbouw heeft de taalontwikkeling van de kinderen onze volle aandacht. Daarom werken we met zogeheten tussendoelen ‘beginnende geletterdheid’. Tussendoelen zijn stappen in de taal-, lees- en schrijfontwikkeling. De leerkracht zorgt voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. In de letterhoek (lees-/schrijf-/stempelhoek) komen de kinderen op een speelse manier in aanraking met de eerste lees- en taalactiviteiten. In januari wordt bij de oudste kleuters de kleuterscreening afgenomen. Hierbij wordt gekeken in hoeverre het kind al belangstelling heeft voor letters en geschreven taal. Als blijkt dat een kind nog weinig belangstelling heeft, dan activeren we dat. We noemen dit “de voorschotbenadering.” We willen graag dat de kinderen goed voorbereid aan het leren lezen beginnen. Op eenzelfde manier wordt in de onderbouw een begin gemaakt met het leren rekenen. Kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Ook maken we gebruik van de cijfermuur. We zorgen dat er veel materiaal is waar ze mee kunnen leren. We praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, zodat er veel woorden aangeboden worden en ze door dit ‘taalbad’, goed leren spreken. Daarnaast is er veel aandacht voor samen spelen, zelfstandigheid en expressie. Zo ervaren de kinderen dat leren leuk is. 

Er vindt een warme overdracht plaats met de Peuterspeelzalen.

Wij werken samen met een peuterspeelzaal en naschoolse opvang in ons gebouw en op andere locaties in Soest. K'nijntje Zippies "de Binnentuin" verzorgt voor- en naschooltijd de opvang in onze school.

Kinderen van andere opvangorganisaties worden op het plein opgehaald.

Terug naar boven