Basisschool de Wegwijzer

Willaertstraat 41 3766 CP Soest

 • Hoofdingang
 • In deze middenruimte kunnen de kinderen zelfstandig en in groepjes werken.
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Wegwijzer bestaat uit betrokken en gepassioneerde medewerkers die elke dag met veel plezier bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs en de ontwikkeling van uw kinderen.

Op onze school krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 twee keer per week gym van een vakdocent.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt de klas vervangen door een andere leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd.

Op de Wegwijzer hebben we ook een vakleerkracht meer- en hoogbegaafdheid. Op dinsdag- en donderdagochtend komen de hoogbegaafde kinderen van de SKOSS scholen naar de Wegwijzer voor projectonderwijs. Onze Da Vinci groep.

Daarnaast bieden we voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, projectonderwijs voor in de klas aan. Zij worden door de eigen leerkracht en onze specialist extra ondersteund.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de kleuterbouw hebben we een systeem ontwikkeld waarin ieder kind op zijn eigen niveau kan functioneren. Er wordt vanuit leerdoelen gewerkt. We gebruiken het Circuitsysteem, hoekenwerk, waarin er wordt gezorgd dat voorbereidende reken - taal- en leesactiviteiten volgens een door ons opgestelde planning aan de orde kunnen komen.

Wij vinden het van groot belang dat iedere leerling zich kan ontwikkelen op eigen niveau. Bij kleuters gaat dit op een natuurlijke manier van spelend leren. Wij werken nu al een aantal jaren met Coöperatief Leren en ook bij kleuters is deze vorm van samenwerkend leren een welkome aanvulling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs halen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

 • De leerkrachten bereiden de lessen goed voor.
 • De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd).
 • Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel).
 • De leerkrachten beschikken over een expliciet week- en dagrooster.
 • De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat doen wij?

Als school zijn wij trots op: Wij zijn er trots op dat wij door de extra middelen uit het clusterarrangement voor meer kinderen passender onderwijs kunnen creëren. Zo kunnen wij leerlingen met extra onderwijsbehoeften, die te verklaren zijn uit diagnoses DSM, binnen de Wegwijzer een veilige leeromgeving bieden. De arrangementen met betrekking tot extra ondersteuning hebben gemaakt dat wij als school de volgende kennis, kunde en aanpak hebben kunnen optimaliseren/ontwikkelen voor leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften: Wij hebben dankzij de begeleiding vanuit de gedragstolk Mieke van Waaijenburg beter gebruik leren maken van het geven van duidelijke gedragsverwachtingen aan leerlingen. De algemene gedragsregels schoolbreed staan duidelijk. Ook aandacht tijdens het lesgeven voor het aanleren van de executieve functies zijn beter in beeld. Dankzij de arrangementen in combinatie met de geboden structuur en ondersteuning kunnen leerlingen door de extra formatie beter profiteren van het geboden onderwijs. Deze extra formatie faciliteert differentiatie in ons onderwijs waardoor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften beter tot hun recht komen.

Op de Wegwijzer hebben we ook een vakleerkracht meer- en hoogbegaafdheid. Op dinsdag- en donderdagochtend komen de hoogbegaafde kinderen van de SKOSS scholen naar de Wegwijzer voor projectonderwijs. Onze Da Vinci groep. Daarnaast bieden we voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, projectonderwijs voor in de klas aan. Zij worden door de eigen leerkracht en onze specialist extra ondersteund.

Wat willen wij? Onze school heeft de volgende ontwikkelpunten als het gaat om leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften:

 • Talentenschool (obv Luk Dewulf)
 • Het uitwerken en implementeren van visie op kleuteronderwijs. Het borgen van de ingezette ontwikkelingen.
 • Nauwere samenwerking met peuterspeelzalen

Het komende jaar gaat onze school werken aan de volgende ambities:

 • Ambitiedoelen voor opbrengsten hoog inzetten.
 • Veilig leer- en leefklimaat voor iedereen binnen de Wegwijzer.
 • Iedere leerkracht geeft les volgens EDI.
 • In de komende jaar gaan we de  samenwerking met de naschoolse opvang intensiveren met als doel: onze school is een onderdeel van een Kindcentrum met Heldenopvang

Het schoolondersteuningsprofiel is te zien als bijlage op de site (onder aan de pagina)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Alle leerkrachten zullen in de komende twee jaar een training volgen, aansluitend bij de te kiezen methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.

Met de financiële middelen vanuit het samenwerkingsverband werken we in verschillende groepen met onderwijsassistenten in de klas.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school


Binnen onze kleuterbouw hebben we een systeem ontwikkeld waarin ieder kind op zijn eigen niveau kan functioneren. Spelenderwijs werken de kinderen aan de leerdoelen. We maken gebruik van thema’s. Binnen deze thema’s bieden wij een betekenisvol aanbod in een rijke leeromgeving. Er wordt gewerkt in hoeken, werklessen, in de grote en kleine kring. Wij vinden het van groot belang dat iedere leerling zich kan ontwikkelen op eigen niveau. Bij kleuters gaat dit op een natuurlijke manier van spelend leren. Wij werken met Coöperatief Leren en ook bij kleuters is deze vorm van samenwerkend leren een welkome aanvulling.

Er vindt een warme overdracht plaats met de Peuterspeelzalen.

Wij werken samen met een peuterspeelzaal en naschoolse opvang in ons gebouw en op andere locaties in Soest. Helden verzorgt voor- en naschooltijd de opvang in onze school.

Kinderen van andere opvangorganisaties worden op het plein opgehaald.

Terug naar boven