Basisschool de Wegwijzer

Willaertstraat 41 3766 CP Soest

 • Hoofdingang
 • In deze middenruimte kunnen de kinderen zelfstandig en in groepjes werken.
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat de landelijke score ruimschoots is gehaald door de leerlingen. Er zijn nauwelijks leerlingen die lager hebben gescoord dan het advies,  gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief uit Parnassys. De leerlingen die VMBO advies lager dan T hebben gekregen, hebben ook een goede score behaald. We hebben ingezet op leerkrachtvaardigheden en eigenaarschap van de leerlingen. We hebben bij de leerlingen een bewustwording gecreëerd dat het belangrijk is dat zij ook op de eindtoets presteren naar wat zij kunnen.  

Referentieniveaus

We scoren op alle vakgebieden boven 1F. Voor lezen, taalverzorging en rekenen heeft respectievelijk 88, 73 en 45 % van de leerlingen 2F/1S behaald. Dit is voor alle drie de onderdelen hoger dan het landelijk gemiddelde van 74, 61 en 42 %. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken het Cito leerlingvolgssysteem. Deze toetsing in methode onafhankelijk. Op onze school werken we opbrengstgericht. Per Cito-toets hebben we een norm en ambitiedoel vastgesteld. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de leerkracht interventies afgesproken. 

Deze interventies kunnen zijn:

 • Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
 • Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
 • Meer automatiseren in methode-aanbod opplussen
 • Differentiatie aanpassen
 • De schoolleiding en de IB-er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leerkracht lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leerkrachten worden ook gekoppeld (collegiale consultatie) om good practice op te doen.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

 • We hebben minimaal 4 keer per jaar opbrengstbijeenkomsten met het hele team
 • We beschikken over schoolnormen en ambitiedoelen voor de eind- en tussenresultaten
 • De analyse van de toetsresultaten is normgerelateerd
 • De analyse van de toetsresultaten richt zich met name op de aanpassing van instructie en aanpak van de leerkrachten

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is.

Wij vinden het belangrijk om een gezellige en ontspannen sfeer te scheppen, waar ieder kind zich prettig kan voelen.

Binnen De Wegwijzer werken we met drie gedragsafspraken;

 • Wees aardig en beleefd, laat zien dat je het goede voorbeeld geeft.
 • We laten merken, hoe rustig we kunnen werken.
 • Wees zuinig op het materiaal, want het is van allemaal.

De gedragsafspraken zijn zichtbaar in de hele school. We werken daarnaast met groepsafspraken in de klas. Alle afspraken zijn in gewenst gedrag geformuleerd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Samenwerken
 • Respectvol

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dinsdag 9 oktober 2018 is de inspectie van het onderwijs bij De Wegwijzer op bezoek geweest. We zijn trots om u te kunnen melden dat De Wegwijzer op alle onderzochte onderdelen een voldoende heeft gescoord. De onderzochte standaarden waren: didactisch handelen, zicht op ontwikkeling, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg.

Het pedagogisch klimaat zat niet in de onderzochte onderdelen maar daar wilden de inspecteurs de school een compliment voor geven. Over het onderdeel didactisch handelen van de leerkrachten gaven zij o.a. terug dat wat er op papier staat, ook op de werkvloer zichtbaar was. (o.a. afspraken over regels en afspraken en manieren van lesgeven) Bij het onderdeel “zicht op ontwikkeling” constateerde de inspectie dat we voldoende instrumenten gebruiken om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen. Bij het vorige inspectiebezoek in 2014 scoorde de school hier een onvoldoende. De benodigde verbeteringen zijn de afgelopen jaren ingezet en zichtbaar verbeterd. De onderwijsresultaten zijn nu als voldoende beoordeeld. Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat schooljaar 2018-2019 de eindopbrengsten van groep 8 boven het landelijk gemiddelde gescoord worden. We doen er alles aan om deze ambitie waar te maken. Ook de kwaliteitszorg werd als voldoende beoordeeld. We zullen de komende jaren nog planmatiger te werk gaan om dit zo te houden. De leerlingenraad heeft de inspecteurs goed rondgeleid.

Update t.a.v. resultaten:We kunnen met trots melden dat de resultaten op de cito-eindtoets 2019 ruim voldoende de norm van de inspectiegrens liggen. Dit jaar was de score 538.5. Ruim boven het landelijk gemiddelde van 536.1.

Terug naar boven