Basisschool de Wegwijzer

Willaertstraat 41 3766 CP Soest

 • Hoofdingang
 • In deze middenruimte kunnen de kinderen zelfstandig en in groepjes werken.
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
 • Op dit stuk plein kan worden gevoetbald

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat de landelijke score ruimschoots is gehaald door de leerlingen. Er zijn nauwelijks leerlingen die lager hebben gescoord dan het advies,  gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief uit Parnassys. De leerlingen die VMBO advies lager dan T hebben gekregen, hebben ook een goede score behaald. We hebben ingezet op leerkrachtvaardigheden en eigenaarschap van de leerlingen. We hebben bij de leerlingen een bewustwording gecreëerd dat het belangrijk is dat zij ook op de eindtoets presteren naar wat zij kunnen.  

Referentieniveaus

We scoren op alle vakgebieden boven 1F. Voor lezen, taalverzorging en rekenen heeft respectievelijk 83, 71 en 58 % van de leerlingen 2F/1S behaald. Dit is voor alle drie de onderdelen hoger dan het landelijk gemiddelde van 79, 64 en 46 %. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij gebruiken het Cito leerlingvolgssysteem. Deze toetsing in methode onafhankelijk. Op onze school werken we opbrengstgericht. Per Cito-toets hebben we een norm en ambitiedoel vastgesteld. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de leerkracht interventies afgesproken. 

Deze interventies kunnen zijn:

 • Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
 • Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
 • Meer automatiseren in methode-aanbod opplussen
 • Differentiatie aanpassen
 • De schoolleiding en de IB-er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leerkracht lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leerkrachten worden ook gekoppeld (collegiale consultatie) om good practice op te doen.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

 • We hebben minimaal 4 keer per jaar opbrengstbijeenkomsten met het hele team
 • We beschikken over schoolnormen en ambitiedoelen voor de eind- en tussenresultaten
 • De analyse van de toetsresultaten is normgerelateerd
 • De analyse van de toetsresultaten richt zich met name op de aanpassing van instructie en aanpak van de leerkrachten

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven