Daltonschool de Driesprong

St. Theresiastraat 16 3762 CZ Soest

  • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Uit de analyse van de cito eindtoets bleek het volgende:

De score is vergeleken met de score van 2022. De eindtoets van schooljaar 22/34 is gemaakt door 28 van de 28 kinderen. De schoolscore is 536,2, het landelijk gemiddelde is 534.9. 18 Kinderen hebben met hun eindtoets een score behaald die gelijk staat aan het definitieve schooladvies. 3 Kinderen hebben lager gescoord en 5 kinderen hebben een hogere score dan hun schooladvies. Van 5 kinderen hebben wij het schooladvies heroverwogen waarbij van 5 kinderen het advies naar boven is bijgesteld (van VMBO T naar TH of Havo). Alle ouders van kinderen waarvan het advies is heroverwogen zijn hierover geïnformeerd. 

Het 1F niveau is bij lezen en rekenen door alle leerlingen behaald. Alleen bij taalverzorging is er 1 leerling die het 1F niveau niet behaald heeft. Het is een streven voor ieder schooljaar om alle kinderen minimaal op het 1F niveau uit te laten stromen. Uitzonderingen hierop zijn kinderen met een ontwikkelingsperspectief. Dit doel is dus dit schooljaar niet volledig behaald. Het 2F niveau van lezen is door evenveel kinderen behaald als vorig jaar. Dit jaar zitten we boven het landelijk gemiddelde (86% tov 74%).Het 2F niveau van taalverzorging is door minder kinderen behaald dan vorig jaar. We zitten hierbij onder het landelijk gemiddelde (54% tov 63%). Het 1S niveau van rekenen is door minder kinderen behaald dan vorig jaar. Het landelijk gemiddelde is hierbij niet behaald (36% tov 46%).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij bekijken de vorderingen in het onderwijsleerproces aan de hand van methodegebonden toetsen en Cito toetsen. Daarnaast observeren we de leerlingen in de klas. Wij volgen de cognitieve ontwikkelingen van de leerlingen op de verschillende vakgebieden. De vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De ouders worden op de hoogte gesteld van de vorderingen door middel van de rapporten, driemaal per jaar.

Alle opbrengsten worden met het gehele team bekeken en besproken. Per vakgebied wordt een analyse geschreven en worden er 3 belangrijkste afspraken voor de komende periode gemaakt. Daarnaast wordt er een schoolrapportage gemaakt. Zo kunnen we tijdig ingrijpen op ontwikkelingen en trends die we waarnemen. De volgende vragen worden steeds weer beantwoord: Wat zie ik? Hoe verklaar ik het? Wat ga ik eraan doen?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen voortgezet onderwijs worden door ons zorgvuldig opgesteld. Het advies wordt opgesteld door de betrokken leerkracht, de intern begeleider en de directie. Als onderlegger voor het advies gebruiken wij de gescoorde resultaten op methodetoetsen en niet methodetoetsen (Cito/ Leerling in beeld). Daarnaast maken wij gebruik van de observaties voor wat betreft concentratie, taakaanpak, werkhouding etc. 

Eind groep 7 ontvangen alle kinderen en hun ouders een prognose schooladvies voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 is er omstreeks november een informatieavond voor ouders over de inrichting van het voortgezet onderwijs. Daarop volgend worden op alle scholen open dagen georganiseerd. Tussen 10 en 31 januari ontvangen alle kinderen van groep 8 hun voorlopig schooladvies. In februari maken zij de doorstroomtoets. De uitslag van deze toets ontvangen de kinderen medio maart. Uiterlijk 24 maart ontvangen de kinderen en de ouders het definitieve schooladvies. De keuze op welke school uw kind wordt aangemeld, laten wij graag aan u over. Deze dient plaats te vinden in de week van 25 maart en 31 maart. Door deze centrale aanmelding maken alle kinderen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur. De middelbare school houdt rekening met het advies en de uiteindelijke score op de doorstroomtoets. De ontvangende school beslist of het kind wordt aangenomen. Met veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben wij in het brugklasjaar van de kinderen nog overleg over hoe de eerste maanden zijn verlopen

De leerlingen die groep 8 doorlopen hebben, gaan naar een school voor voortgezet onderwijs. Dit zijn veelal scholen in onze regio. De meeste kinderen gaan naar:
- Griftland College (VMBO-t / HAVO / VWO) in Soest
- Waldheim Mavo (VMBO-t) in Baarn
- Baarnsch Lyceum (HAVO / VWO) in Baarn

Voor meer informatie over het voortgezet onderwijs in onze regio kunt u ook hier  kijken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder zelfbewustzijn verstaan wij: Een kind dat na 8 jaar van De Driesprong komt, heeft vaardigheden geleerd om zich bewust te zijn van zijn eigen kunnen en ontwikkelpunten

Onder nieuwsgierige houding verstaan wij: Een kind dat na 8 jaar van De Driesprong komt, heeft vaardigheden geleerd om te weten hoe het informatie kan vinden en verwerken; Hoe het zorg voor zichzelf en de omgeving kan dragen; Hoe het deze nieuwsgierige en onderzoekende houding kan gebruiken.

Onder in verbinding met omgeving verstaan wij: Een kind dat na 8 jaar van De Driesprong komt, heeft vaardigheden geleerd om te participeren in de maatschappij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfbewustzijn
  • nieuwsgierige houding
  • verbinding met de omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven