Daltonschool de Driesprong

St. Theresiastraat 16 3762 CZ Soest

 • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
 • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
 • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
 • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong
 • Schoolfoto van Daltonschool de Driesprong

Het team

Toelichting van de school

Graag stellen wij ons enthousiaste team aan u voor:

Floddertje: Simone en Miranda
Krullevaar: Wendy (vanaf januari Evelien) en Iris
Stampertjes: Dorien en Marina
Groep 3: Stephanie en Francisca
Groep 4: Vera, Wesley en Pien
Groep 5: Renata en Chantal
Groep 6: Merel
Groep 7: Michelle en Tamara
Groep 8: Manon
Onderwijsassistenten: Natasja, Wesley, Hermileen en Agnes
Klassenassistente: Samantha
Administratief medewerkster: Marchien
Conciërge: Ada
Intern Begeleider: Kristel
Directie: Marcel en Stella 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook in deze krappe arbeidsmarkt doen wij alles wat binnen onze macht ligt om het onderwijs te continueren. Bij (ziekte)verlof van een medewerker gaan wij na of er invallers beschikbaar zijn binnen de invalpoule van de stichting. Daarnaast vragen wij aan andere teamleden (die die dag vrij zijn) of zij bereid zijn om een groep over te nemen. Mocht hier geen beschikbaarheid zijn dan dienen wij een aanvraag in bij Pio-Transvita, een invalpoule van midden-Nederland waarbij wij zijn aangesloten.

Daarnaast verzinnen we soms creatieve oplossingen. Denk aan een les programmeren of techniek. Vanzelfsprekend worden deze lessen alleen gegeven door bevoegde mensen. Mochten al deze opties niet voorhanden zijn, kunnen wij u vragen uw kind bij uitzondering een dag thuis te houden. Zij kunnen dan thuis via Google Classroom verder met hun schoolwerk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Daltonschool De Driesprong heeft 9 groepen. 3 Kleutergroepen en verder van ieder jaar één groep. Deze 9 groepen zijn verdeeld in onder- en bovenbouw. Hieronder leggen we nog wat meer uit over onze groepen. 

Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 werken we met combinatiegroepen. Dit betekent dat kinderen uit zowel groep 1 als groep 2 bij elkaar zitten. Dit heeft als voordeel dat kinderen in aanraking komen met andere kinderen die op een andere plek in hun ontwikkeling zijn. Zo kunnen ze elkaar stimuleren en ondersteunen. Gedurende het schooljaar stromen er kinderen in die 4 jaar geworden zijn. Na groep 1 wisselen de kinderen doorgaans van klas. Zo krijgen zij nieuwe leerkrachten en nieuwe kinderen om mee samen te werken.

Groep 3 tot en met 8          
Veel activiteiten vinden plaats in de eigen groep. De kinderen blijven met die groep bij elkaar met hun eigen groepsleerkracht. Binnen de groep is er uiteraard ruim aandacht voor individuele verschillen. In iedere klas is een instructietafel die gebruikt wordt voor verlengde instructie, pre-teaching,  extra ondersteuning en verrijking. In de klas werken de kinderen zelfstandig of samen aan een taak. Ons schoolgebouw maakt het mogelijk dat kinderen ook buiten het eigen klaslokaal kunnen werken, aan de tafels in de hal of aan ‘stilte werkplekken’ in een extra lokaal. Een veelheid aan werkvormen, via de aanpak van coöperatief leren, maakt dat leerlingen gewend zijn aan verschillende vormen van samenwerken. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen

De uitgangspunten van ons Daltononderwijs vinden we ook terug in het taakwerk. Tijdens het taakwerk werken de kinderen binnen een aangegeven periode aan het opgegeven werk. Dit werk is verdeeld in bepaalde categorieën. Zo werken de kinderen bijvoorbeeld aan rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie. Vakken als muziek, schrijven, gymnastiek, catechese en burgerschap worden meer klassikaal onderwezen. Ook hier houden we rekening met het feit dat kinderen verschillende talenten hebben. De manier waarop we taak- en/of periodewerk inzetten is constant in ontwikkeling.

We werken vanuit de principes van het handelingsgericht werken (HGW). Uitgangspunt daarbij is dat we het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Zo is er aandacht voor de kinderen die extra instructie aankunnen, voor de 'midden'groep en voor de kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging en verrijking. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Differentiatie in onderwijsaanbod

Niet ieder kind is hetzelfde en heeft behoefte aan dezelfde begeleiding en ondersteuning. Wij kijken naar ieder kind afzonderlijk en naar ieder vakgebied. Zo kan het zijn dat een kind goed is in rekenen en minder goed in taal of misschien wel andersom. Om tegemoet te komen aan alle kinderen werken we op verschillende niveaus. Zo is er een intensiefgroep (met een intensievere begeleiding), een basisgroep en een topgroep (met meer verrijking). 

Differentiatie betekent letterlijk ‘verschil maken’. Een groepsplan is bedoeld om dat mogelijk te maken, zodat de leerkracht in zijn dagelijkse lessen recht kan doen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Leerlingen verschillen in talenten, in voorkennis, ervaringen en in voorkeuren voor een manier van leren.

We werken met groepsplannen vanuit een kader met duidelijke schoolafspraken. Dit stelt de leerkrachten in staat om dagelijks de kwaliteit van het geboden onderwijs in de groepen te verbeteren en daarmee de leerwinst van de leerlingen te verhogen. Een positief pedagogisch klimaat in de groep is hierbij essentieel. Voor ieder hoofdvakgebied is per groep een groepsplan opgesteld waarin elke aanpak specifiek is uitgewerkt. Hierin vindt men ook de instructiegroepen terug. Deze kunnen per periode verschillen. We hebben het schooljaar verdeeld in 4 periodes van 10 schoolweken, met aansluitend een evaluatiemoment. De uitslagen van alle toetsen, zowel Leerling in Beeld-toetsen als methodetoetsen, worden geanalyseerd door de leerkracht. De resultaten van de leerlingen bekijken we zowel op leerling- als op groepsniveau. Dit doen we door middel van diagnostische gesprekken, observaties, analyses en gegevens uit ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De categorieën die aandacht behoeven en de onderwijsbehoeften voor de leerling die specifiek zijn binnen een leergebied noteert de leerkracht in het groepsplan onder het kopje uitvoering.

De overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

Bij de overgang naar groep 8 beschikt de leerkracht over veel informatie van de kinderen die meegenomen wordt bij het bepalen van ons advies voor het voortgezet onderwijs (VO). Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. 

Wij raden u aan een kijkje te nemen op de website van Basis naar brug. Hier vindt u alle relevante informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio. Eind groep 7 ontvangen alle kinderen en hun ouders een prognose schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Alle adviezen (de prognose, het voorlopig advies en het definitieve advies) worden opgesteld in onderling overleg tussen de directie, de intern begeleider en de leerkrachten van groep 7 en 8. In groep 8 is er omstreeks november een informatieavond voor ouders over de inrichting van het voortgezet onderwijs. Daarop volgend worden op alle scholen open dagen georganiseerd. Tussen 10 en 31 januari ontvangen alle kinderen van groep 8 hun voorlopig schooladvies. In februari maken zij de doorstroomtoets. De uitslag van deze toets ontvangen de kinderen medio maart. Uiterlijk 24 maart ontvangen de kinderen en de ouders het definitieve schooladvies. De keuze op welke school uw kind wordt aangemeld, laten wij graag aan u over. Deze dient plaats te vinden in de week van 25 maart tot 31 maart. De middelbare school houdt rekening met het advies en de uiteindelijke score op de doorstroomtoets. De ontvangende school beslist of het kind wordt aangenomen. Met veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben wij in het brugklasjaar van de kinderen nog overleg over hoe de eerste maanden zijn verlopen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Een van de manieren waarop scholen met elkaar vergeleken worden is door te kijken naar de leerlingpopulatie (de schoolweging).
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken:

 • het opleidingsniveau van de ouders
 • het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
 • het land van herkomst van de ouders
 • de verblijfsduur van de moeder in Nederland
 • of ouders in de schuldsanering zitten

Wij bieden uitdaging aan aan leerlingen die meer aankunnen dan het basisaanbod. Zo werken we met topgroepen, Levelwerk, interne en externe verrijkingsklassen. Dit proces wordt gecoördineerd door de coördinator meerbegaafden. We signaleren al in een vroeg stadium welke kinderen meer uitdaging aankunnen. Dit doen we met de signaleringslijst Slimme Kleuters. Daarnaast monitoren wij natuurlijk constant wie er mogelijk in aanmerking komt voor dit verrijkingstraject.

De leerlingen die meer instructie nodig hebben begeleiden we in de klas onder regie van de leerkracht. Zo zitten deze leerlingen soms aan de instructietafel voor verlengde instructie of werken zij onder begeleiding van een onderwijsassistent. Doordat we het werk kunnen differentiëren op verschillende niveaus is er voor iedere leerling de kans om succeservaringen op te doen. Daar hechten wij veel waarde aan.

De extra ondersteuning van leerlingen met een leerachterstand of voorsprong wordt gecoördineerd door de intern begeleider.

Naast het aanbod op school hebben wij binnen onze onderwijsstichting SKOSS|KPOA een Da Vinci klas. Hier gaan de kinderen een dagdeel in de week naartoe, die aan het aanbod van school nog onvoldoende hebben. Gedurende een bepaalde periode wordt hier samengewerkt met leerlingen met een vergelijkbaar profiel. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voordat een kind bij ons op school komt, heeft het vaak al op de peuterspeelzaal of kinderopvang gezeten. Wij hechten daarom een grote waarde aan een (warme) overdracht met de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Zij beschikken over een schat aan informatie die ons vaak op weg kan helpen. Indien u daar als ouder toestemming voor geeft, dan wisselen wij graag informatie uit. Dit alles altijd in het belang van de best mogelijke ontwikkeling van het kind. 

Terug naar boven