Openbare basisschool De Egelantier

Smitsweg 311 3765 CJ Soest

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

U ziet hier de gemiddelde eindscore van de laatste jaren. Wij zijn trots op de resultaten van de kinderen en stimuleren alle leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Een eindscore doet geen recht aan hoe kinderen succeservaringen opdoen en groeien binnen hun mogelijkheden. Het gaat ons niet om cijfers, maar om de toegevoegde waarde van ons onderwijs voor de individuele leerling.

Op basis van het schooladvies stromen de kinderen uit naar een passende vorm van voorgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot VWO. De gevarieerde scores geven aan hoe belangrijk het is om binnen ons onderwijs te differentiëren om elk kind passend onderwijs te bieden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school evalueren we gedurende het schooljaar ons onderwijsproces. Dit doen we door kritisch te kijken naar de opbrengsten op zowel de methode- als niet methodetoetsen. We streven zo hoog mogelijke opbrengsten na voor taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren (Bosos voor groep 1-2, IEP en Parnassys voor de andere groepen). We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. In het kader van de ononderbroken ontwikkeling stellen we jaarlijks een overzicht op van het aantal verlengers, het aantal zittenblijvers en het aantal leerlingen met een OPP (eigen leerlijn).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basis van het schooladvies stromen de leerlingen uit naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. Eigen onderzoek naar de plek van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft uitgewezen dat de schooladviezen van de Egelantier effectief en betrouwbaar zijn. Wij verstrekken de adviezen voorafgaand aan de centrale eindtoets, op basis van de afgelopen acht jaar op de basisschool. De ontwikkeling van de kinderen, hun inzet, werkhouding en motivatie zijn bepalende elementen bij het schooladvies. De score van de eindtoets is daarmee niet bepalend voor het schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een mini-maatschappij, waarin wij kinderen waarden en normen meegeven en hen leren functioneren als verantwoordelijk, maatschappelijk betrokken, autonome personen. We zien een sterke relatie tussen sociale vaardigheden en burgerschap waarbij we met respect omgaan met de verschillende levensbeschouwelijke identiteiten binnen onze school.

De opvoeding van een kind is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. De school speelt daar op in. Er wordt gestreefd naar een goed overleg tussen ouders, kind en leerkracht omdat we het belangrijk vinden een goede basis te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Het kind moet zich veilig voelen op onze school. Ouders moeten zichzelf kunnen vinden in de schoolregels en de manier van onderwijs geven van de school. Onze school wil een inspirerende school zijn die vanuit onze openbare waarden en normen vorm geeft aan kwalitatief goed onderwijs. Om dit te kunnen bereiken is een prettig sociaal klimaat essentieel. We hebben vertrouwen in de mogelijkheid van ieder kind.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • plezier
  • groei
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven