Openbare basisschool De Egelantier

Smitsweg 311 3765 CJ Soest

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek proberen we een invalleerkracht te vinden. We zijn hiervoor aangesloten bij de invalpool Transvita. Als hier geen leerkracht beschikbaar is, lossen we de inval intern op. We vragen een collega of een leerkrachtondersteuner om bij te springen. Of we verdelen de kinderen over andere groepen.

Wij sturen kinderen nooit zonder overleg naar huis. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat we ouders vragen om hun kind een dag thuis te houden. Dit wordt in ieder geval een dag van te voren gecommuniceerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan zorgen de leraren voor een gepersonaliseerd aanbod waarbij gedifferentieerd wordt in leerstof, instructie, opdrachten, tempo en ondersteuning. Instructies worden gegeven aan de hand van het directe instructiemodel. Waar mogelijk laten we leerlingen met elkaar samenwerken.

Groep 3 t/m 8 hebben twee keer gym, op de dinsdagen en vrijdagen. Een vakleerkracht geeft de gymlessen. De kleuterleerkrachten geven op woensdag gymles aan de kleuters.

Kunst en cultuur is een vast onderdeel van ons lesaanbod. De kinderen krijgen lessen drama, muziek, dans en/of beeldende vorming. Een deel van deze lessen wordt verzorgd door een vakleerkracht. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken thematisch met Alles in 1. Dat betekent dat vanaf groep vier wereldoriëntatie, levensbeschouwing, taal, begrijpend lezen en  creatieve vorming geïntegreerd worden aangeboden. Elke ochtend werken we aan taalonderwijs binnen het thema. Na de pauze is het tijd voor stillezen of technisch lezen en voor rekenen. Twee middagen is er een circuit met de creatieve en kunstzinnige vakken. Deze planning geeft de leerlingen een duidelijke dagstructuur en maakt groepsdoorbroken werken mogelijk.

Ook maken de leerlingen met het onderwijsprogramma 'STEVig' kennis met vier levensbeschouwingen (Humanistisch, Islamitisch, Protestants en Boeddhistisch) en bespreken ze diverse thema's vanuit verschillende perspectieven. Hier zijn vakdocenten voor beschikbaar. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Egelantier is een echte buurtschool, maar door ons brede aanbod trekken wij soms ook leerlingen uit andere wijken aan. Het merendeel van de leerlingen heeft een Turkse of Somalische achtergrond; de andere leerlingen komen uit landen als Syrië, Bulgarije, Polen, Zuid-Afrika, Iran, Irak en Yemen. Onze school telt meer dan tien nationaliteiten. Bijna alle leerlingen hebben een niet-Nederlandstalige achtergrond. Onze focus ligt vooral op taalontwikkeling, kunst, cultuur en de PBS-aanpak. We bieden taal aan in thematisch onderwijs.

Onze school heeft een schoolarrangement vanuit het samenwerkingsverband. Hierdoor kunnen we groepsdoorbroken werken en kleine groepen realiseren, zodat onze leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. In een individueel geval is er sprake van een leerlinggebonden arrangement. Wij hebben veel ondersteuning van onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Twee dagdelen per week is er een logopedist in de school die met groepjes kinderen oefent.

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We richten ons onderwijsleerproces zo in dat we aan de verschillen tussen leerlingen tegemoet kunnen komen. Onze leraren kennen de leerlingen goed en volgen hun ontwikkeling. De ontwikkeling wordt gemonitord met behulp van het leerlingvolgsysteem en het portfolio van de leerling. We werken zowel opbrengst- als handelingsgericht waardoor we op basis van resultaten van de leerlingen een aanbod organiseren dat eraan bijdraagt dat een kind de volgende stap in zijn ontwikkeling kan maken. Met behulp van onderwijsleergesprekken sturen leraren de leerlingen in hun ontwikkeling waarbij er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de leraar en de leerling. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen en een onderwijsplan waarin het onderwijsaanbod schoolbreed beschreven staat. 

In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Hierin staat ook beschreven wanneer er wordt overgegaan op een OPP en/of extra ondersteuning, zo nodig met behulp van samenwerkingsverband (SWV). 

Wij hebben op school ook een bovenschoolse Taalklas Nieuwkomers en een Schakelklas Taal (leerjaar 5), toegankelijk voor alle kinderen in Soest. Op het gebied van taalontwikkeling zijn de leerkrachten goed geschoold en ervaren. De leerkrachten van de Taalklas Nieuwkomers en de Schakelklas hebben bijzonder veel expertise op het gebied van taalontwikkeling en delen hun kennis met het team. De PBS-specialist is voorzitter van het gedragsteam en ziet toe op de borging en uitvoering van de gemaakte afspraken. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het contact met de VO-scholen waar onze leerlingen naar toe gaan is goed te noemen en er is overleg over de plaatsing van onze leerlingen. We onderzoeken of de schooladviezen die we geven passend zijn voor de leerlingen. Dit doen we op basis van de gegevens van Scholen op de kaart.

Op basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO –indien nodig- bij. 

De komende jaren wil de Egelantier investeren in expertise van het team op gebied van rekenen (rekenspecialist) en taalaanbod voor nieuwkomers. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aanbod voor het jonge kind  

Er vindt een overdracht plaats tussen de peuterspeelzaal en de Intern Begeleider (iB-er) van de Egelantier, zodat wij een nieuwe kleuter een goede start kunnen geven. Met ouders van kinderen die niet naar de peuterspeelzaal zijn gegaan houden we een intakegesprek. Alle nieuwe kleuters krijgen de mogelijkheid om een aantal dagen te komen wennen voordat ze echt starten op school.  

De kleutergroepen zijn gemengd van samenstelling. Dit houdt in dat er 4-, 5-, en 6-jarigen bij elkaar in een groep zitten. Dit betekent dat wij gedifferentieerd en adaptief werken. Wij kijken naar de mogelijkheden van het kind en passen daar onze werk-, kring- en spelactiviteiten op aan.  

Voordelen van gemengde groepen   

De sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd doordat de oudsten de jongsten helpen. Daarnaast is het voor veel kinderen prettig zich een oudste kleuter te voelen. De oudste kleuters zijn dan een voorbeeldfunctie voor de jongsten en het werkt ook stimulerend t.o.v. elkaar.   

Thematisch werken en werken in kringen  

Op onze school ontwikkelen we het aanbod voor het jonge kind zelf. De kinderen werken in thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld, bijvoorbeeld een seizoen of feest. Het thema is de leidraad voor het ontwerpen van activiteiten voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, beeldende vorming, motoriek, muziek, spel, en beweging. Uitgangspunt bij het voorbereiden van de thema’s zijn de leerlijnen van leerlingvolgsysteem Bosos.  De kinderen leren veel in de kring. De kring geeft gelegenheid voor allerlei taalactiviteiten, reken- of begripslessen. Behalve de ‘grote kring’ met de hele groep, werken de kinderen tijdens de werkles ook in ‘kleine’ kringen. In deze kleine kringen worden taal-, reken- en creatieve activiteiten aangeboden die passen bij het ontwikkelingsniveau van kinderen. De kleine kringen worden door de leerkrachten gedaan of door de ondersteuner. De andere kinderen spelen en werken dan ‘zelfstandig’. Via het kiesbord kiezen ze in welke hoek of met welk spel- en ontwikkelingsmateriaal ze willen spelen.?  

Er wordt veel gespeeld in de onderbouw. Door te spelen doen jonge kinderen kennis op over de wereld om hen heen en ontwikkelen ze vaardigheden. Dit spelend leren is iets anders dan vrij spel. Het is spelend leren binnen een onderwijscontext, waarbij spel wordt ingezet als middel om de ontwikkeling en het leren te bevorderen en te ondersteunen. Verder is het op deze leeftijd van belang om veel te bewegen (buiten en in het speellokaal) om de grove motoriek te ontwikkelen. Daarnaast is werken met veel verschillende materialen (klei, verf, zand, papier, water) zeer belangrijk om de fijnmotorische ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.  

Terug naar boven