Openbare basisschool De Egelantier

Smitsweg 311 3765 CJ Soest

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Egelantier

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van OBS de Egelantier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Egelantier is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij bieden projectonderwijs en zijn in staat het jaarklassensysteem grotendeels te doorbreken, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen (alle achtergronden) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

De Egelantier, een kunstmagneetschool, is een brede zorgschool, waar het onderwijs gericht is op het talent van zowel de leerling als de medewerker en wij leren vanuit een intrinsieke motivatie. Wij bieden gelijke kansen voor ieder kind door “ongelijk” onderwijs aan te bieden, passend bij de onderwijsbehoeftes en aansluitend bij de ontwikkeling en het talent van het kind, waarbij succeservaringen essentieel zijn.

Naast de cognitieve ontwikkeling zijn creativiteit, 21 eeuwse vaardigheden, maatschappelijke betrokkenheid en actief burgerschap een zeer belangrijk onderdeel in ons aanbod.   

Kinderen en ouders zijn medeverantwoordelijk (eigenaarschap) voor de ontwikkeling en het leerproces .

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op de Egelantier ligt rond de 100 leerlingen.

Er zijn 6 groepen (groep 1/2, 3, 4, 5, 6 en 7/8). We werken met de kernvakken taal en rekenen groepsdoorbroken. Dat betekent dat leerlingen op hun eigen niveau instructie krijgen.

In het gebouw zijn twee bovenschoolse groepen aanwezig. De Taalklas Nieuwkomers, voor kinderen die net in Nederland zijn en de Schakelklas Taal, waar kinderen uit heel Soest een extra taalaanbod ontvangen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven