IKC Bonifatius (St. Bonifatiusschool)

Leeuwarderweg 30 8605 AH Sneek

 • Locatie Bonne, baby- en peuteropvang, basisonderwijs groepen 1-4, vso en bso
 • Locatie BonneTop, basisonderwijs groep 5 - 8 en bso

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets liggen boven het landelijk gemiddelde en zijn in de lijn van het beeld dat wij van onze leerlingen hadden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 3-8 nemen wij twee per jaar toetsen af die horen bij het leerlingvolgsysteem (Cito). Na de afname van de toetsen analyseren we de resultaten en vervolgens maken we een trendanalyse. Aan de hand van de uitkomsten van de trendanalyse stellen we een actieplan op, waarin we de verbeteracties voor ons onderwijsaanbod voor de komende periode beschrijven. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om te komen tot een passend schooladvies hanteren wij de volgende stappen:

 1. Tot medio gr 8 spreken wij over ontwikkelingsgesprekken. In deze gesprekken bespreken we de persoonlijke ontwikkeling van uw kind en de resultaten uit het leerlingvolgsysteem.
 2. Bij de ontwikkelgesprekken na de midden- en eindtoetsen in gr 7 bespreken we daarnaast ook de Plaatsingswijzer. In de gr 6-8 zetten we de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem 2 x p.j. in de Plaatsingswijzer. Zo houden we in de gaten naar welk uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs uw kind zich ontwikkelt.
 3. Medio gr 8 volgt het adviesgesprek. Het schooladvies wordt bepaald in een gezamenlijk overleg tussen de leerkrachten van gr 8, de CPO, de directie en de leerkracht(en) die uw kind in gr 7 heeft gehad.
 4. Tot slot wordt in gr 8 de Doorstroomtoets (voorheen Eindtoets) afgenomen. Op ons IKC maken de leerlingen de IEP-toets. Mochten de toetsresultaten van een leerling boven verwachting zijn, dan kan het advies in overleg met de ouders en leerling bijgesteld worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

IKC Bonifatius is een Kanjerschool. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

De Kanjertraining is een methode die bewustwording en verantwoordelijkheid in de groep creëert. Kanjer gaat uit van positieve intenties van kinderen, collega’s en ouders.

Voor alle kinderen, medewerkers en ouders hanteren wij de  volgende Kanjerregels.

 1. We vertrouwen elkaar.
 2. We helpen elkaar.
 3. Niemand speelt de baas.
 4. Niemand lacht uit.
 5. Niemand blijft zielig.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen
 • Eigen
 • Wijs

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven