IKC Bonifatius (St. Bonifatiusschool)

Leeuwarderweg 30 8605 AH Sneek

  • Locatie Bonne, baby en peuteropvang, basisonderwijs groepen 1-5, vso en bso.
  • Schoolfoto van IKC Bonifatius (St. Bonifatiusschool)

In het kort

Toelichting van de school

De Bonifatiusschool verandert stapsgewijs van basisschool in een IKC (Integraal Kindcentrum) in samenwerking met kinderopvang Eigen&Wijzer. Een IKC is een basisvoorziening voor alle kinderen van 0-13 jaar.Op de locatie Bonne aan de Leeuwarderweg 30 gaan de groepen 1 t/m 5 naar school. Er wordt dag en peuteropvang aangeboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar en er is voor en naschoolse opvang mogelijk. De BSO biedt een afwisselend en inspirerend programma voor deze leeftijdsgroep.Op de locatie Bonnetop aan de Looxmastraat 39 gaan de groepen 6 t/m 8 naar school en is er voor en naschoolse opvang voor oudere kinderen in een eigentijdse ruimte waar mogelijkheden zijn voor een rijk en uitdagend activiteitenaanbod passend bij de leeftijdsgroep.Regelmatig bieden we activiteiten aan waar ook niet BSO kinderen aan deel kunnen nemen.Het IKC heeft zo’n 415 leerlingen en maakt deel uit van de Bisschop Moller Stichting waar 32 basisscholen verspreid over heel Friesland onder vallen. Er wordt op IKC Bonifatius gewerkt en geleerd vanuit een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie, waarbij we oog hebben voor de verschillen tussen kinderen en aan de verschillen tegemoet komen. Dat heet adaptief onderwijs; wij gebruiken hiervoor het BAS-systeem (Bouwen aan een adaptieve school). In onze gemeenschap van kinderen en meesters en juffen en pedagogisch medewerkers bieden we een veilig schoolklimaat met aandacht voor sociaal vaardig gedrag bij kinderen. Hiervoor gebruiken we de Kanjertraining die bewustwording en verantwoordelijkheid in de groepen creëert.We stimuleren kinderen om stil te staan bij 'het mysterie van het leven'. We leren kinderen zich over het leven te verwonderen en ervan te genieten en bieden hen een basis om hierin hun eigen weg te vinden. Dit doen we door middel van verhalen, vieringen en rituelen en concreet bijv. door filosofie in het onderwijsprogramma van groep 7 en een kerstviering i.s.m. de Martinuskerk in Sneek.Met dit alles geven wij op een hedendaagse wijze uiting aan onze van oudsher katholieke identiteit en aan onze missie Samen Eigen Wijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen, Eigen, Wijs
  • Expliciete Directe Instructie
  • Voorspelbaarheid en structuur
  • Creativiteit en muziek
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
370
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

St. Bonifatiusschool in transitie naar Integraal kindcentrum (IKC) Bonifatius.

Vanaf schooljaar 2016-2017 is de overgang gestart van basisschool naar IKC: een plek voor educatie, ontwikkeling en ontmoeting voor een maximale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar met voorschoolse en naschoolse opvang. De nieuwe organisatie is niet meer enkel ‘school’ of enkel ‘opvang’. Ouders hoeven niet apart afspraken te maken met de school, de kinderopvang of peuterspeelzaal.

In het IKC vinden ouders alles onder één dak. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het IKC en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Een  hedendaagse inrichting van opvang en onderwijs vraagt om betere afstemming in de zogenaamde ‘doorgaande lijn’ tussen beide en bovenal biedt het IKC Bonifatius mogelijkheden voor een breed en rijk aanbod van activiteiten voor kinderen.

Het IKC heeft twee locaties in Sneek: 

locatie Bonne, groepen 1 t/m 5, dagopvang 0-4, vso en bso

locatie Bonnetop, groepen 6 t/m 8, vso en bso 'BonneBREAK'.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven