IKC Bonifatius (St. Bonifatiusschool)

Leeuwarderweg 30 8605 AH Sneek

 • Locatie Bonne, baby- en peuteropvang, basisonderwijs groepen 1-4, vso en bso
 • Locatie BonneTop, basisonderwijs groep 5 - 8 en bso

Het team

Toelichting van de school

Het complete IKC-team bestaat uit ruim 50 medewerkers. Bij de kinderopvang werken in totaal 22 mensen. Het team van de basisschool bestaat uit 30 medewerkers. Er is een evenwichtige leeftijdsopbouw, waarbij de meeste leerkrachten in de leeftijdsgroep 35-55 jaar vallen. 78 % van het basisschoolteam is vrouw en 22 % bestaat uit mannelijke leerkrachten.

De vakleerkracht muziek verzorgt Algemene Muzikale Vorming (AMV)-lessen voor de groepen 4. In groep 5 kunt u buitenschools kiezen voor de lessen van Muziekmix.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt intern opgevangen en/of er wordt vervanging georganiseerd via de noordelijke invalpool Slim en/of het Support team van de Bisschop Moller Stichting. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De basisschool binnen het IKC heeft in schooljaar 2023-2024 16 groepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

IKC Bonifatius werkt met jaargroepen waardoor kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. In de kleutergroepen werken we met 4 combinatiegroepen 1-2.

Voor kinderen in gr. 1 die in augustus tot en met december jarig zijn, wordt bij de overgang van gr. 1 naar 2 bekeken wat het beste voor hen is. Voor sommige kinderen kan het beter zijn als ze nog een jaar in gr. 1 blijven, anderen kunnen doorstromen naar gr. 2. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de ouder(s).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsprofiel

Op basis van onze bestaande leerlingenzorg is het ondersteuningsprofiel van onze school beschreven. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel (SOP) biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • een korte typering van onze school; 
 • de kwaliteit van onze basisondersteuning, dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; 
 • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school);
 • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Het SOP is te vinden op onze website: www.bonifatiussneek.nl. Hieronder vindt u een korte samenvatting.

Basisondersteuning

Basisondersteuning betekent voor ons op school allereerst een veilige leeromgeving voor onze kinderen, waar kinderen zich thuis voelen en zich volop kunnen ontwikkelen. Wij stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning binnen de groep. Wij zijn in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen na elke afname van een toets en bespreken dit binnen het team. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses wordt de aanpak voor de komende periode bepaald, vastgelegd en uitgevoerd.

Extra ondersteuning

In eerste instantie biedt de leerkracht extra ondersteuning in de groep, bijvoorbeeld met verlengde of extra instructie. Heeft een kind meer oefening nodig, dan kunnen onze leerkrachtondersteuners en (stagiaires) onderwijsassistent hen hierbij begeleiden. Voor kinderen die een aangepast onderwijsaanbod nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd hoe we vanuit de onderwijsbehoefte van een kind aan tussendoelen kunnen werken. Ouders weten zo tijdig wat een realistisch uitstroomperspectief is. De ouders worden twee keer per jaar uitgenodigd om de resultaten en de doelen voor de volgende periode te bespreken. Het ontwikkelingsperspectief wordt ook opgesteld als de ontwikkeling niet onder de basisondersteuning valt. Dit kan al vanaf groep 1 zijn. Bij een doublure of in specifieke situaties stelt de school een plan van aanpak op. Dit plan wordt in principe opgesteld voor een half jaar.

Binnen ons IKC is dit schooljaar ook 1 dag per week een logopediste werkzaam. Zij is ook leerkracht van groep 1-2. Onze logopediste observeert in de groepen en voert screening uit om taal- en/of spraakproblemen tijdig op te ontdekken.

Externe deskundigheid

Wij kunnen een beroep doen op een aantal deskundigen. Zo werken wij nauw samen met het Gebiedsteam. Ook is één dag in de week een logopedist op ons IKC aanwezig voor dyslexiebehandeling. Wij werken nauw samen met Kentalis, als kinderen een Taal Ontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Tot slot hebben wij de expertise ingeroepen van een rekenspecialist om kinderen met een aanzienlijke achterstand op het gebied van rekenen te kunnen helpen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn op school aanwezig:

 • een logopedist (1 dag per week) voor screening en advies
 • een rekenspecialist (1 dag per maand) voor ondersteuning van kinderen met rekenproblemen en advisering leerkrachten.
 • inzet onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner(s)
 • scholing voor leerkrachten en coördinatoren passend onderwijs op het gebied van extra ondersteuning

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De groepen 1-2 nemen een bijzondere plaats in in ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich snel thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Binnen een voorspelbare structuur bieden wij veiligheid en vertrouwen. Een kind dat goed in zijn vel zit, staat open voor spelen, leren en ontwikkelen. Ieder kind doet dit op zijn eigen tempo en manier.  

Binnen ons thematisch onderwijs volgen we de ontwikkeling van de kinderen en stemmen er ons onderwijs/aanbod op af. Veel activiteiten ontplooien we vanuit de kring. We doen het voor, we doen het samen en de kinderen oefenen samen. Daarna kunnen de kinderen het zelf.    

Het leren en ontwikkelen gaat spelenderwijs in een uitdagende leeromgeving. Daarnaast zijn bewegen, muziek en het leren omgaan met elkaar belangrijk binnen ons IKC.

Binnen onze heterogene kleutergroepen kunnen jonge en oudere kleuters samen met elkaar spelen, leren en werken. Op het speel-/leerplein ontmoeten de kinderen ook peuters en kleuters uit andere groepen. Het stimuleren van zelfstandigheid vinden wij belangrijk.

Terug naar boven