School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester

Kaatsland 5 B 8608 CX Sneek

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We volgen onze leerlingen door middel van groepsplannen, observaties en toetsen. Samen met kind en ouders houden we zicht op de totale ontwikkeling van het kind. Daarbij gaan we uit van wat de leerling kan en hebben we hoge verwachtingen.

De eindtoets is een onderdeel van het eindonderzoek. Het helpt leerkrachten en ouders bij het zoeken naar een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn ook de conclusies met betrekking tot het sociaal emotioneel functioneren, het intelligentieonderzoek en de leervorderingen belangrijk.

Onze leerlingen stromen veelal door naar het VMBO (al dan niet met speciale zorg), een gedeelte naar het Praktijkonderwijs en een enkeling naar de HAVO of voortgezet speciaal onderwijs

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen waarbij onbekend staat vermeld als uitstroomperspectief, zijn leerlingen die voortijdig de school hebben verlaten. Het gaat hierbij om leerlingen die zijn verhuisd, terugplaatsingen van leerlingen naar het regulier basisonderwijs, instroom van leerlingen in het speciaal onderwijs, etc. Daarnaast is het op het SBO de Súdwester mogelijk om nog een extra jaar verlenging te krijgen waarbij sociaal-emotionele en/of didactische accenten worden aangebracht teneinde de kinderen een betere kans van slagen te kunnen bieden op het Voortgezet Onderwijs. De kinderen vanuit deze extra groep zijn nog niet meegenomen in het uitstroomperspectief en worden voorlopig  nog tot onbekend gerekend.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin: krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.

Januari 2019 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek gedaan op de Súdwester. Op de website (www.sbo-sudwester.nl) kunt u het rapport inzien.

Terug naar boven