Zwetteschool

Hugo de Grootstraat 2 8603 BP Sneek

  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool
  • Schoolfoto van Zwetteschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een fijne schooltijd en goede schoolprestaties van leerlingen vinden we erg belangrijk. Als we werken aan kwaliteit, investeren we direct in onze leerlingen en hun prestaties. We volgen alle resultaten met het leerlingvolgsysteem en verschillende toetsen zoals de Cito-toetsen of de doorstroomtoets en methodegebonden toetsen. Zo houden we goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen en of ze extra ondersteuning nodig hebben. Twee keer jaar per jaar ontvangen leerlingen een rapport of portfolio.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar basisonderwijs, gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Wij helpen leerlingen en hun ouders tijdig om een goede keuze te maken. Leerlingen van groep 8 maken de Route 8 doorstroomtoets. Deze geeft een indicatie van het passende schoolniveau. Daarnaast gebruiken wij ons Cito leerlingvolgsysteem om een zo nauwkeurig mogelijk overzicht te krijgen. Zodra alle gegevens binnen zijn, organiseren we gesprekken met ouders over de schoolkeuze en kunnen leerlingen ‘doedagen’ van verschillende scholen bezoeken. Ouders melden hun zoon/dochter aan bij een school voor voortgezet onderwijs.

We hebben regelmatig contact met het vervolgonderwijs. Uit eigen onderzoek blijkt dat vrijwel alle leerlingen van onze school na twee jaar nog dezelfde schoolvorm voor voortgezet onderwijs volgen. Dit betekent dat ze bij het verlaten van onze school een juiste en passende keuze voor vervolgonderwijs hebben gemaakt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De scholen van KyK gebruiken verschillende instrumenten voor kwaliteitsontwikkeling. Voorbeelden zijn externe audits, kwaliteitskaarten, scholing van personeel en zelfevaluatie. Met dit laatste bedoelen we onze collegiale visitatiecommissie. In deze commissie zitten zeven medewerkers van KyKscholen en een onafhankelijke voorzitter. Elke KyKschool krijgt eens per vier jaar bezoek van de commissie. De school bereidt het bezoek goed voor en maakt een zelfevaluatierapport. Daarin beschrijft de school het eigen kwaliteitsbeleid en de punten waarover ze graag advies wil van de commissie. Tijdens het bezoek zijn er gesprekken met ouders, leerkrachten, IB’ers en directie. De commissieleden kijken ook mee in de klassen. De school krijgt aansluitend een rapport met adviezen en een kwaliteitsprofiel. Deze werkwijze is waardevol voor alle scholen; we kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren. De visitatiecommissie is een aanvulling op het bezoek van de Onderwijsinspectie.

Terug naar boven